Đại học Thái Nguyên

1213

Đại học Thái Nguyên là một trong 5 trường đại học hai cấp của Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia với vị trí quan trọng thuộc khu vực phía Bắc.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

  • Tên trường: Đại học Thái Nguyên
  • Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University (TNU)
  • Loại trường: Công lập
  • Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học
  • Lĩnh vực: Đa ngành
  • Địa chỉ: Phường Tân Thịnh – Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083 852 650
  • Email: vanphong.dhtn@moet.edu.vn
  • Website: http://tnu.edu.vn/
  • Fanpage: https://www.facebook.com/tnu.edu.vn

II. CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Đại học Thái Nguyên là một trong những hệ thống trường quốc gia bao gồm 8 trường đại học thành viên, 1 Khoa trực thuộc và 1 Phân hiệu, cụ thể như sau:

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÁI NGUYÊN

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN

4. TRƯỜNG NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

8. KHOA QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

10. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHÂN HIỆU LÀO CAI