Đề thi + Đáp án chính thức môn Vật lý full kỳ thi THPT 2020

1692

Vật lí là môn thi đầu tiên thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên. Bài thi môn Vật lý trong kỳ thi THPT năm 2020 có 40 câu hỏi được đánh số từ 1 tới 40 cũng với 24 mã đề.

Dưới đây là toàn bộ đáp án theo từng mã đề thi riêng của môn Vật lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Tham khảo thêm:

Đề thi + Đáp án full môn Toán

Đề thi + Đáp án full môn Hóa học

Đề thi + Đáp án full môn tiếng Anh

Bài giải chi tiết từng đề sẽ có sau một thời gian ngắn nữa nhé.

Đề thi môn Vật lí năm 2020 – Mã đề 205

de thi mon vat ly 2020

Đáp án môn Vật lý theo từng mã đề chính thức của Bộ GD&ĐT năm 2020:

MÃ ĐỀ: 201
1C 2B 3D 4A 5C
6A 7C 8D 9C 10A
11B 12A 13B 14D 15B
16A 17A 18A 19D 20A
21D 22D 23B 24D 25A
26A 27B 28A 29D 30B
31D 32D 33D 34B 35B
36A 37D 38D 39A 40B
MÃ ĐỀ: 202
1D 2B 3C 4D 5D
6B 7A 8C 9C 10D
11A 12B 13B 14C 15A
16A 17C 18C 19B 20B
21C 22A 23A 24B 25A
26B 27B 28A 29B 30C
31A 32C 33B 34A 35A
36A 37B 38C 39C 40B
MÃ ĐỀ: 203
1D 2A 3A 4C 5C
6D 7A 8B 9D 10C
11B 12D 13B 14A 15C
16A 17D 18A 19D 20B
21B 22A 23A 24D 25D
26B 27D 28D 29B 30A
31B 32A 33B 34D 35D
36B 37D 38A 39A 40B
MÃ ĐỀ: 204
1C 2A 3D 4C 5C
6B 7B 8C 9C 10A
11D 12B 13B 14D 15D
16C 17D 18D 19D 20B
21C 22B 23B 24C 25C
26A 27D 28D 29D 30B
31B 32D 33D 34D 35B
36C 37B 38B 39C 40C
MÃ ĐỀ: 205
1C 2C 3C 4C 5B
6A 7A 8D 9C 10D
11A 12B 13C 14B 15B
16B 17C 18D 19B 20C
21A 22C 23B 24D 25C
26A 27D 28A 29A 30C
31C 32B 33D 34D 35B
36B 37B 38A 39D 40C
MÃ ĐỀ: 206
1B 2D 3D 4A 5C
6D 7D 8C 9B 10C
11D 12A 13B 14D 15C
16C 17D 18B 19B 20A
21C 22C 23C 24A 25A
26C 27C 28D 29A 30C
31A 32C 33D 34A 35D
36A 37D 38C 39A 40A
MÃ ĐỀ: 207
1D 2B 3A 4C 5A
6A 7C 8A 9C 10C
11D 12A 13D 14C 15C
16D 17A 18C 19D 20D
21A 22A 23C 24A 25C
26D 27D 28B 29A 30C
31D 32A 33A 34A 35D
36C 37B 38B 39D 40C
MÃ ĐỀ: 208
1D 2A 3B 4C 5B
6B 7B 8B 9C 10B
11C 12D 13D 14D 15A
16C 17C 18D 19D 20D
21A 22B 23A 24A 25B
26A 27D 28B 29C 30D
31C 32D 33D 34A 35B
36C 37B 38C 39B 40C
MÃ ĐỀ: 209
1B 2B 3A 4B 5B
6C 7B 8A 9D 10B
11B 12B 13C 14C 15A
16C 17B 18D 19C 20D
21A 22B 23C 24B 25D
26A 27A 28B 29D 30D
31A 32A 33A 34D 35A
36C 37D 38D 39D 40D
MÃ ĐỀ: 210
1B 2A 3A 4D 5C
6A 7C 8C 9D 1B0
11B 12D 13D 14C 15D
16C 17B 18B 19B 20C
21B 22B 23C 24A 25A
26C 27A 28A 29A 30C
31C 32A 33C 34B 35B
36C 37B 38A 39B 40B
MÃ ĐỀ: 211
1D 2D 3B 4C 5D
6B 7A 8B 9C 10D
11D 12B 13C 14D 15C
16B 17D 18D 19A 20A
21B 22A 23B 24D 25D
26A 27B 28C 29A 30C
31A 32D 33A 34C 35C
36A 37C 38D 39D 40A
MÃ ĐỀ: 212
1B 2A 3A 4C 5C
6D 7A 8A 9C 10C
11B 12C 13C 14C 15B
16A 17B 18D 19A 20A
21B 22C 23B 24B 25B
26A 27C 28D 29A 30B
31D 32C 33D 34D 35D
36B 37A 38C 39B 40B
MÃ ĐỀ: 213
1B 2A 3A 4C 5C
6D 7A 8A 9C 10C
11B 12C 13C 14C 15B
16A 17B 18D 19A 20A
21B 22C 23B 24B 25B
26A 27C 28D 29A 30B
31D 32C 33D 34D 35D
36B 37A 38C 39B 40B
MÃ ĐỀ: 214
1C 2A 3D 4C 5D
6A 7A 8D 9C 10D
11B 12A 13A 14B 15D
16A 17C 18A 19C 20C
21D 22B 23A 24C 25B
26B 27D 28C 29A 30A
31B 32B 33D 34C 35D
36D 37C 38B 39B 40D
MÃ ĐỀ: 215
1A 2B 3D 4B 5B
6A 7C 8C 9B 10D
11C 12B 13C 14C 15D
16C 17D 18A 19A 20B
21D 22D 23B 2A4 25A
26D 27B 28D 29A 30C
31A 32B 33B 34D 35A
36A 37C 38B 39A 40C
MÃ ĐỀ: 216
1A 2D 3C 4A 5D
6C 7D 8A 9A 10A
11C 12B 13D 14C 15C
16B 17D 18B 19B 20B
21A 22D 23C 24D 25B
26B 27D 28C 29A 30C
31D 32B 33A 34C 35A
36C 37C 38D 39A 40A
MÃ ĐỀ: 217
1B 2B 3C 4A 5B
6A 7B 8C 9C 10B
11C 12D 13B 14C 15D
16C 17B 18C 19D 20A
21D 22B 23D 24C 25D
26D 27A 28D 29C 30D
31A 32B 33A 34B 35C
36A 37C 38D 39B 40A
MÃ ĐỀ: 218
1A 2D 3A 4B 5B
6D 7D 8C 9D 10D
11D 12D 13C 14C 15B
16A 17C 18D 19B 20B
21D 22A 23B 24A 25B
26A 27C 28C 29B 30A
31C 32A 33B 34A 35A
36A 37C 38B 39C 40B
MÃ ĐỀ: 219
1B 2A 3C 4B 5A
6C 7C 8B 9B 10B
11D 12B 13A 14B 15A
16C 17D 18B 19D 20D
21A 22C 23C 24A 25D
26D 27A 28D 29C 30C
31A 32D 33C 34C 35D
36A 37C 38D 39A 40C
MÃ ĐỀ: 220
1B 2B 3D 4D 5A
6C 7C 8D 9A 10C
11A 12A 13A 14B 15A
16A 17B 18B 19C 20D
21B 22A 23B 24C 25A
26B 27D 28C 29B 30C
31C 32D 33C 34D 35C
36A 37C 38B 39C 40A
MÃ ĐỀ: 221
1A 2C 3B 4A 5D
6A 7D 8C 9B 10C
11A 12D 13B 14B 15C
16A 17D 18A 19A 20C
21D 22B 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
MÃ ĐỀ: 222
1B 2C 3B 4B 5B
6A 7C 8D 9D 10D
11B 12A 13D 14D 15D
16A 17D 18A 19A 20A
21C 22B 23C 24B 25D
26C 27C 28C 29A 30D
31B 32C 33B 34A 35B
36B 37A 38A 39D 40D
MÃ ĐỀ: 223
1B 2B 3D 4D 5C
6A 7B 8A 9B 10D
11A 12C 13A 14C 15D
16A 17B 18B 19B 20D
21A 22C 23A 24D 25D
26C 27A 28D 29D 30C
31D 32B 33C 34D 35D
36A 37A 38D 39C 40C
MÃ ĐỀ: 224
1A 2B 3D 4C 5A
6D 7D 8B 9A 10A
11A 12B 13C 14B 15A
16B 17D 18D 19D 20C
21B 22A 23D 24C 25A
26C 27C 28B 29C 30B
31C 32B 33C 34D 35A
36C 37D 38A 39C 40D

đáp án môn vật lý thi thpt 2020