Đề thi + Đáp án chính thức môn Hóa học thi THPT 2020 full

1210

Môn Hóa là môn thứ 2 trong tổ hợp Khoa học tự nhiên. Bài thi hóa học trong kỳ thi THPT năm 2020 có 40 câu hỏi được đánh số từ 41 tới 80 với 24 mã đề.

Các bạn thi Hóa kết quả có được tốt không? Cùng so sánh với kết quả của các thầy cô phía dưới nhé.

Tham khảo thêm:

Đề thi + Đáp án full môn Toán

Đề thi + Đáp án full môn Vật lí

Đề thi + Đáp án full môn Sinh học

Đề thi + Đáp án full môn tiếng Anh

Bài giải chi tiết sẽ có sau một thời gian ngắn nữa nhé.

Đề thi môn Hóa học năm 2020 – Mã đề 224

de thi dap an mon hoa thpt 2020

Đáp án môn Hóa học theo từng mã đề:

MÃ ĐỀ: 201
41C42D43B44A45B
46D47C48D49C50D
51D52B53A54A55C
56B57B58A59A60B
61A62B63B64D65A
66B67D68D69D70A
71A72D73A74B75D
76A77D78B79D80A
MÃ ĐỀ: 202
41A42D43B44A45A
46C47B48C49D50B
51A52D53A54B55C
56D57D58B59C60A
61B62B63B64A65A
66A67B68B69D70A
71A72D73A74D75B
76A77D78D79A80A
MÃ ĐỀ: 203
41D42C43D44D45B
46C47A48D49C50B
51B52B53C54A55D
56B57A58C59B60A
61C62D63D64A65A
66C67A68A69D70A
71C72A73C74A75B
76C77C78A79D80A
MÃ ĐỀ: 204
41B42A43D44B45B
46C47C48A49A50C
51D52B53B54C55D
56C57D58B59D60D
61A62A63B64B65C
66A67C68D69A70B
71B72D73C74A75A
76B77B78B79D80C
MÃ ĐỀ: 205
41A42D43C44C45D
46D47A48D49C50C
51B52C53D54A55D
56A57C58B59A60B
61A62C63D64C65D
66D67D68A69D70A
71A72C73C74A75A
76C77A78D79D80D
MÃ ĐỀ: 206
41A42D43D44D45B
46A47D48B49B50A
51A52C53C54C55B
56D57B58B59D60B
61C62A63C64A65B
66C67A68D69C70C
71D72B73A74B75D
76C77A78B79C80D
MÃ ĐỀ: 207
41C42C43B44C45A
46D47C48A49A50A
51C52C53B54A55A
56A57C58B59D60D
61D62B63A64D65D
66C67A68C69D70B
71C72D73D74D75D
76B77C78B79B80A
MÃ ĐỀ: 208
41D42D43A44B45C
46A47C48B49C50C
51D52D53B54B55C
56B57C58B59A60B
61D62A63A64B65A
66A67A68C69D70C
71D72A73C74A75C
76A77C78B79B80B
MÃ ĐỀ: 209
41D42C43C44A45C
46A47D48A49C50D
51D52A53B54B55B
56A57D58D59B60D
61D62D63C64C65B
66B67A68B69B70C
71B72C73B74C75A
76B77C78B79C80C
MÃ ĐỀ: 210
41B42C43D44C45C
46C47B48B49C50A
51C52D53B54A55D
56D57D58A59B60B
61C62A63A64B65B
66D67B68A69A70D
71B72B73B74A75A
76D77D78B79D80A
MÃ ĐỀ: 211
41A42A43B44C45B
46D47A48B49D50C
51D52C53D54A55B
56C57C58B59D60A
61C62B63B64A65A
66A67D68B69D70C
71A72C73B74A75D
76A77B78B79C80A
MÃ ĐỀ: 212
41A42A43B44B45C
46C47D48A49B50B
51C52C53A54B55D
56D57C58D59D60C
61C62A63C64D65D
66B67D68D69A70D
71A72B73C74C75C
76B77A78A79A80C
MÃ ĐỀ: 213
41D42D43C44B45C
46C47A48C49A50A
51D52C53A54A55B
56A57B58C59B60B
61B62D63B64C65D
66A67D68D69C70C
71C72C73D74B75D
76B77B78A79B80A
MÃ ĐỀ: 214
41D42A43C44B45A
46B47D48A49A50A
51C52B53B54B55D
56D57C58D59B60D
61C62C63C64B65A
66D67B68C69A70D
71D72A73C74A75A
76A77B78D79A80C
MÃ ĐỀ: 215
41B42D43A44C45D
46C47B48D49D50D
51A52C53D54C55D
56A57A58A59C60A
61B62B63C64B65D
66B67C68C69C70B
71D72D73D74B75C
76C77B78A79A80B
MÃ ĐỀ: 216
41A42A43A44D45D
46C47C48D49B50B
51D52A53D54B55C
56A57A58B59D60A
61D62A63A64B65C
66C67C68D69A70B
71D72C73A74B75B
76B77B78D79C80D
MÃ ĐỀ: 217
41A42C43C44D45B
46B47D48D49C50D
51A52B53A54B55B
56B57A58B59B60D
61D62D63A64A65D
66D67D68C69C70A
71A72D73C74C75A
76D77D78D79A80A
MÃ ĐỀ: 218
41A42C43A44B45B
46B47D48B49D50C
51B52A53C54A55D
56D57C58C59A60B
61A62A63D64A65C
66A67D68C69C70B
71C72B73D74B75B
76D77C78B79D80D
MÃ ĐỀ: 219
41D42A43A44C45B
46C47B48B49A50D
51B52C53B54A55D
56B57D58C59D60C
61D62D63C64C65C
66D67B68B69D70D
71C72B73A74D75C
76B77B78D79D80D
MÃ ĐỀ: 220
41D42B434B44B45D
46D47A48D49A50B
51A52C53D54C55B
56C57B58C59C60A
61C62B63B64C65A
66A67B68C69B70B
71C72B73C74C75A
76B77D78C79A80A
MÃ ĐỀ: 221
41B42D43D44B45C
46C47D48C49A50D
51C52A53D54A55C
56C57A58B59D60A
61C62A63B64A65B
66D67B68A69D70B
71B72B73D74D75D
76D77A78B79B80A
MÃ ĐỀ: 222
41B42C43C44D45C
46A47C48D49C50B
51B52B53C54C55B
56D57B58D59B60C
61B62A63A64A65B
66C67B68B69A70B
71A72A73A74C75A
76A77A78D79C80B
MÃ ĐỀ: 223
41B42B43B44A45D
46C47C48A49C50B
51A52C53D54C55B
56D57C58D59D60A
61D62D63C64B65C
66C67A68D69B70A
71D72D73A74C75B
76B77B78D79A80B
MÃ ĐỀ: 224
41D42D43C44C45B
46C47D48D49C50D
51D52B53B54B55C
56D57C58A59D60A
61B62A63A64B65D
66A67D68B69B70D
71A72C73C74B75A
76D77C78D79A80B

dap an mon hoa hoc thi thpt 2020

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.