Đề thi + Đáp án chính thức môn Sinh học kỳ thi THPT 2020

1559

Các bạn mã đề bao nhiêu? Làm bài có tốt không? Nắm chắc được bao nhiêu điểm rồi? So sánh ngay kết quả của mình với đáp án của các thầy cô nhé.

Dưới đây là toàn bộ đáp án cho tất cả các mã đề môn Sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT năm 2020 – Mã đề 221

Đáp án môn Sinh học chính thức từ Bộ GD&ĐT theo từng mã đề:

MÃ ĐỀ: 201
81A82B83D84A85A
86A87D88D89A90C
91A92C93C94A95A
96B97A98A99D100A
101C102C103D104D105B
106D107D108B109C110B
111D112C113C114B115B
116C117C118C119B120B
MÃ ĐỀ: 202
81B82D83D84A85D
86B87C88C89D90D
91C92D93C94A95D
96D97B98A99C100A
101C102D103C104A105C
106A107C108B109B110D
111B112B113A114A115B
116B117C118A119C120B
MÃ ĐỀ: 203
81A82B83D84A85C
86C87D88C89B90D
91C92B93C94B95D
96C97D98C99C100B
101C102A103C104B105B
106A107D108B109C110B
111D112D113B114A115B
116D117D118B119D120B
MÃ ĐỀ: 204
81B82D83C84A85B
86A87A88D89C90D
91B92B93C94D95B
96A97A98C99D100D
101D102B103C104C105B
106A107D108C109C110D
111B112A113A114B115C
116B117C118B119B120B
MÃ ĐỀ: 205
81C82D83C84C85C
86D87A88B89C90D
91D92C93A94C95A
96C97A98B99C100A
101A102B103D104B105C
106A107C108D109D110A
111A112C113D114A115A
116C117D118D119A120D
MÃ ĐỀ: 206
81B82A83A84B85A
86D87D88B89C90A
91A92D93D94D95C
96A97B98A99A100D
101C102C103D104C105C
106C107D108D109A110B
111B112C113C114C115A
116A117B118A119B120B
MÃ ĐỀ: 207
81A82A83C84A85D
86A87B88D89A90D
91B92B93B94A95C
96C97A98D99B100D
101C102A103C104A105C
106D107D108D109C110A
111A112A113C114D115D
116C117D118C119C120A
MÃ ĐỀ: 208
81A82A83D84C85D
86D87A88D89B90A
91D92D93B94D95D
96C97B98A99B100B
101B102C103A104A105C
106C107C108A109A110A
111C112B113C114B115B
116C117B118C119C120A
MÃ ĐỀ: 209
81C82A83D84C85C
86A87C88C89C90B
91A92B93B94B95C
96C97D98B99A100A
101D102D103A104B105A
106B107D108B109A110D
111D112D113A114D115D
116A117D118B119B120D
MÃ ĐỀ: 210
81D82D83A84D85A
86A87B88A89C90C
91A92A93C94C95B
96B97C98B99C100B
101B102C103B104C105D
106D107B108D109D110A
111A112B113D114D115D
116A117B118A119B120B
MÃ ĐỀ: 211
81A82D83B84C85B
86A87B88D89D90B
91D92D93C94C95C
96B97C98B99A100A
101B102C103B104D105B
106A107B108D109D110A
111A112C113C114C115A
116B117A118D119A120A
MÃ ĐỀ: 212
81B82B83A84D85B
86D87D88A89C90C
91A92C93C94C95B
96D97C98C99B100C
101A102A103B104D105B
106D107C108C109B110A
111C112D113C114C115D
116A117A118D119A120A
MÃ ĐỀ: 213
81B82C83A84A85A
86B87C88A89C90C
91D92B93D94C95D
96D97B98A99B100A
101C102B103C104D105C
106D107C108A109B110B
111D112A113A114C115D
116D117C118B119A120D
MÃ ĐỀ: 214
81D82B83B84D85B
86B87C88D89A90D
91C92A93D94B95A
96B97C98A99B100A
101B102A103A104B105C
106B107A108D109A110A
111A112B113D114D115D
116A117D118C119A120D
MÃ ĐỀ: 215
81B82C83C84C85A
86C87A88D89A90D
91A92A93A94D95D
96B9D798D99D100C
101C102B103C104B105C
106A107B108D109C110B
111D112B113B114D115A
116B117B118B119D120B
MÃ ĐỀ: 216
81A82A83A84A85D
86C87D88D89D90A
91C92D93D94B95A
96D97B98C99C100A
101C102C103C104B105A
106C107B108B109A110A
111C112D113C114B115B
116D117B118C119B120B
MÃ ĐỀ: 217
81B82A83A84B85B
86D87B88B89C90D
91A92A93D94B95A
96C97B98B99D100B
101D102C103B104A105C
106D107C108B109D110D
111C112C113A114C115D
116C117A118D119A120C
MÃ ĐỀ: 218
81A82D83B84B85C
86D87C88D89B90B
91C92A93A94D95C
96B97B98B99C100A
101A102B103C104A105A
106A107B108C109C110B
111C112C113B114C115B
116B117A118A119B120B
MÃ ĐỀ: 219
81B82B83D84B85C
86B87A88D89C90A
91B92B93D94C95A
96A97C98C99A100C
101B102B103D104D105C
106D107C108D109A110B
111D112A113B114D115C
116A117C118A119D120D
MÃ ĐỀ: 220
81A82D83B84A85B
86C87C88B89D90D
91C92B93B94A95A
96C97B98A99B100B
101D102A103D104D105A
106C107A108C109B110C
111A112D113D114B115C
116A117D118A119D120A
MÃ ĐỀ: 221
81C82B83B84D85A
86A87C88A89B90C
91B92A93A94D95C
96D97A98B99B100C
101A102D103C104B105D
106C107D108B109A110C
111B112A113A114B115C
116A117C118B119C120C

 

MÃ ĐỀ: 222
81B82A83A84A85A
86C87B88B89C90C
91B92B93A94C95B
96A97A98B99D100C
101C102C103A104B105B
106D107A108D109D110B
111D112A113D114D115C
116A117D118C119A120D
MÃ ĐỀ: 223
81D82C83A84D85C
86B87A88C89C90B
91C92D93B94B95A
96C97B98B99C100B
101A102D103C104C105B
106C107C108A109A110D
111D112C113D114A115D
116A117D118D119A120A
MÃ ĐỀ: 224
81C82A83B84D85B
86C87D88D89C90A
91D92B93C94B95D
96B97A98D99C100B
101D102A103D104D105C
106C107B108D109C110B
111C112B113D114B115D
116B117C118D119C120D

dap an mon sinh học thi thpt 2020

Xem thêm: Đề thi + Đáp án môn Toán thi THPT 2020

Xem thêm: Đề thi + Đáp án môn Hóa học THPT 2020

Xem thêm: Đề thi + Đáp án môn Tiếng Anh THPT 2020

 

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.