Đề thi + Đáp án môn Tiếng Anh chính thức kỳ thi THPT năm 2020

1138

Môn tiếng Anh năm nay được đánh giá là tương đối dễ hơn so với các năm trước đó. Vậy các bạn làm bài sao? Kết quả có tốt chứ? Cùng so đáp áp lại nhé.

Tham khảo thêm:

>>>> Đề thi + Đáp án môn Ngữ văn thi THPT năm 2020

>>>> Đề thi + Đáp án môn Toán kỳ thi THPT 2020

de thi tieng anh thpt 2020

Tương tự các môn khác, môn Tiếng Anh cũng có 25 mã đề được đánh số từ 401 tới 425 với 50 câu hỏi (1-50) và thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án môn Anh theo từng mã đề chi tiết như sau:

Update: Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT nha:

Mã đề: 401
1D 2A 3B 4D 5B
6A 7A 8C 9A 10B
11A 12D 13B 14B 15D
16D 17D 18C 19D 20B
21B 22C 23B 24A 25C
26D 27D 28C 29B 30A
31A 32D 33A 34B 35A
36D 37B 38B 39D 40D
41A 42B 43D 44A 45C
46D 47A 48A 49D 50A
Mã đề: 402
1C 2C 3C 4D 5C
6C 7D 8C 9B 10A
11D 12C 13C 14D 15C
16A 17D 18A 19A 20C
21B 22B 23B 24A 25B
26B 27C 28A 29A 30A
31D 32D 33B 34D 35A
36B 37D 38C 39B 40B
41B 42A 43A 44C 45B
46D 47B 48D 49A 50B
Mã đề: 403
1A 2C 3D 4B 5D
6B 7C 8D 9C 10D
11A 12B 13D 14B 15A
16D 17A 18A 19B 20A
21D 22C 23C 24D 25A
26D 27D 28A 29A 30B
31D 32C 33A 34C 35B
36A 37B 38C 39B 40C
41A 42B 43C 44B 45B
46A 47A 48D 49B 50B
Mã đề: 404
1B 2C 3A 4D 5D
6B 7D 8C 9A 10A
11C 12A 13C 14C 15B
16A 17D 18C 19A 20C
21A 22B 23A 24D 25B
26B 27C 28B 29B 30D
31B 32B 33C 34C 35A
36D 37C 38D 39A 40B
41D 42C 43B 44B 45D
46A 47A 48B 49A 50D
Mã đề: 405
1C 2B 3A 4C 5D
6B 7C 8A 9D 10C
11A 12A 13A 14B 15B
16C 17C 18D 19A 20C
21D 22C 23D 24A 25B
26C 27A 28A 29B 30B
31C 32C 33B 34C 35B
36A 37A 38D 39C 40D
41D 42C 43D 44D 45C
46D 47D 48A 49A 50D
Mã đề: 406
1B 2C 3D 4A 5B
6D 7C 8D 9A 10B
11D 12B 13C 14B 15A
16C 17A 18A 19D 20C
21C 22D 23A 24A 25D
26C 27A 28A 29D 30A
31D 32C 33C 34D 35D
36D 37A 38D 39D 40A
41C 42C 43A 44D 45B
46A 47A 48C 49C 50A
Mã đề: 407
1D 2D 3C 4D 5B
6D 7A 8C 9B 10C
11D 12A 13C 14B 15B
16B 17A 18B 19A 20B
21A 22D 23C 24D 25B
26D 27A 28C 29A 30D
31C 32B 33A 34C 35D
36B 37B 38A 39C 40B
41D 42B 43D 44A 45A
46D 47C 48C 49A 50A
Mã đề: 408
1A 2A 3B 4C 5D
6B 7B 8B 9A 10D
11D 12D 13B 14D 15B
16B 17B 18A 19A 20B
21C 22B 23A 24A 25A
26C 27C 28B 29B 30C
31A 32C 33C 34B 35A
36C 37A 38C 39A 40C
41C 42C 43A 44B 45C
46C 47B 48C 49C 50A
Mã đề: 409
1A 2A 3B 4A 5D
6C 7C 8D 9A 10A
11D 12A 13C 14A 15B
16C 17B 18C 19A 20D
21A 22A 23D 24D 25C
26D 27B 28D 29B 30D
31C 32A 33D 34B 35B
36C 37C 38D 39B 40D
41D 42B 43B 44D 45B
46C 47B 48D 49A 50C
Mã đề: 410
1C 2C 3D 4C 5C
6D 7A 8A 9A 10C
11D 12C 13A 14D 15D
16A 17C 18A 19D 20C
21B 22D 23D 24B 25B
26D 27A 28B 29A 30B
31C 32D 33D 34C 35A
36C 37C 38D 39B 40A
41D 42A 43A 44B 45A
46D 47A 48D 49D 50B
Mã đề: 411
1B 2B 3B 4D 5A
6A 7C 8D 9D 10A
11B 12D 13B 14A 15A
16C 17A 18D 19C 20D
21D 22D 23A 24B 25B
26A 27B 28A 29A 30C
31C 32D 33C 34B 35D
36D 37B 38B 39B 40C
41D 42B 43C 44B 45B
46A 47D 48A 49C 50C
Mã đề: 412
1A 2C 3D 4C 5C
6D 7A 8A 9C 10A
11D 12B 13A 14A 15C
16A 17B 18B 19D 20D
21A 22B 23A 24D 25B
26A 27C 28C 29A 30D
31C 32A 33A 34B 35C
36B 37D 38B 39B 40C
41D 42A 43B 44D 45C
46B 47D 48A 49D 50C
Mã đề: 413
1D 2C 3D 4C 5D
6B 7A 8A 9D 10B
11D 12D 13C 14A 15A
16A 17C 18D 19C 20A
21B 22B 23B 24D 25A
26C 27C 28B 29C 30B
31C 32C 33D 34B 35D
36B 37B 38A 39A 40B
41A 42B 43A 44A 45D
46D 47A 48D 49B 50B

 

Mã đề: 414
1D 2B 3B 4A 5C
6D 7A 8D 9A 10D
11D 12C 13C 14A 15A
16B 17C 18D 19C 20C
21D 22A 23C 24A 25C
26A 27A 28D 29C 30A
31B 32D 33A 34A 35C
36D 37C 38C 39A 40A
41D 42A 43C 44D 45D
46D 47C 48C 49D 50C
Mã đề: 415
1D 2A 3A 4A 5D
6D 7D 8A 9B 10B
11B 12A 13A 14A 15D
16C 17C 18B 19C 20D
21A 22D 23C 24D 25A
26D 27B 28C 29C 30D
31C 32B 33A 34C 35B
36B 37C 38C 39A 40D
41B 42C 43C 44B 45A
46C 47D 48A 49B 50B

 

Mã đề: 416
1C 2A 3D 4B 5C
6A 7C 8C 9A 10D
11B 12A 13A 14C 15C
16A 17B 18D 19B 20C
21D 22A 23C 24A 25A
26A 27B 28B 29A 30D
31C 32B 33D 34C 35D
36C 37B 38B 39D 40C
41D 42B 43B 44D 45D
46C 47B 48A 49B 50B

 

Mã đề: 417
1C 2D 3A 4D 5C
6B 7D 8D 9A 10A
11C 12C 13B 14D 15A
16B 17A 18D 19B 20A
21B 22D 23A 24D 25B
26C 27A 28D 29B 30A
31B 32C 33B 34D 35D
36C 37C 38B 39C 40D
41A 42D 43B 44C 45B
46D 47C 48B 49D 50A
Mã đề: 418
1B 2A 3B 4B 5A
6C 7B 8C 9B 10C
11B 12A 13A 14D 15A
16C 17A 18C 19B 20D
21B 22B 23B 24C 25C
26A 27D 28B 29C 30D
31B 32D 33C 34D 35D
36C 37D 38D 39B 40C
41A 42D 43C 44A 45C
46B 47C 48A 49C 50D
Mã đề: 419
1D 2A 3A 4B 5C
6C 7D 8C 9A 10B
11A 12A 13D 14A 15
16D 17D 18B 19A 20B
21C 22C 23B 24D 25D
26D 27B 28B 29D 30C
31C 32C 33D 34A 35D
36C 37A 38A 39B 40B
41C 42C 43B 44C 45B
46B 47B 48A 49D 50A

 

Mã đề: 420
1B 2D 3D 4C 5B
6A 7D 8D 9C 10C
11D 12C 13D 14D 15C
16D 17A 18A 19C 20A
21D 22A 23B 24D 25D
26C 27D 28A 29D 3A0
31B 32A 33B 34A 35B
36B 37C 38B 39C 40A
41B 42C 43C 44C 45A
46B 47B 48B 49C 50C

 

Mã đề: 421
1B 2C 3D 4B 5B
6B 7D 8A 9C 10B
11D 12B 13A 14B 15A
16B 17C 18D 19B 20C
21B 22A 23B 24B 25C
26B 27C 28C 29D 30B
31C 32C 33D 34B 35B
36D 37C 38C 39D 40D
41B 42C 43D 44D 45D
46A 47A 48C 49C 50D

 

Mã đề: 422
1C 2B 3B 4A 5C
6A 7A 8D 9D 10A
11A 12C 13C 14A 15D
16C 17B 18A 19C 20C
21A 22C 23B 24B 25B
26A 27B 28D 29B 30A
31D 32C 33D 34B 35B
36A 37C 38C 39B 40A
41C 42C 43B 44A 45A
46B 47C 48C 49A 50B
Mã đề: 423
1B 2D 3A 4D 5C
6C 7A 8C 9C 10A
11D 12D 13C 14B 15B
16A 17B 18A 19A 20A
21C 22D 23B 24B 25A
26C 27A 28B 29C 30A
31A 32C 33D 34A 35A
36D 37C 38D 39D 40C
41D 42B 43B 44C 45C
46B 47C 48C 49D 50D
Mã đề: 424
1D 2B 3C 4B 5B
6A 7C 8B 9A 10C
11C 12D 13B 14A 15A
16A 17B 18B 19A 20D
21C 22B 23B 24B 25D
26B 27A 28C 29C 30B
31A 32B 33A 34D 35C
36A 37D 38A 39D 40D
41A 42D 43C 44D 45D
46B 47C 48A 49D 50C

dap an mon tieng anh thi thpt 2020