Đề thi + Đáp án môn Tiếng Anh chính thức kỳ thi THPT năm 2020

1689

Môn tiếng Anh năm nay được đánh giá là tương đối dễ hơn so với các năm trước đó. Vậy các bạn làm bài sao? Kết quả có tốt chứ? Cùng so đáp áp lại nhé.

Tham khảo thêm:

>>>> Đề thi + Đáp án môn Ngữ văn thi THPT năm 2020

>>>> Đề thi + Đáp án môn Toán kỳ thi THPT 2020

de thi tieng anh thpt 2020

Tương tự các môn khác, môn Tiếng Anh cũng có 25 mã đề được đánh số từ 401 tới 425 với 50 câu hỏi (1-50) và thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án môn Anh theo từng mã đề chi tiết như sau:

Update: Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT nha:

Mã đề: 401
1D2A3B4D5B
6A7A8C9A10B
11A12D13B14B15D
16D17D18C19D20B
21B22C23B24A25C
26D27D28C29B30A
31A32D33A34B35A
36D37B38B39D40D
41A42B43D44A45C
46D47A48A49D50A
Mã đề: 402
1C2C3C4D5C
6C7D8C9B10A
11D12C13C14D15C
16A17D18A19A20C
21B22B23B24A25B
26B27C28A29A30A
31D32D33B34D35A
36B37D38C39B40B
41B42A43A44C45B
46D47B48D49A50B
Mã đề: 403
1A2C3D4B5D
6B7C8D9C10D
11A12B13D14B15A
16D17A18A19B20A
21D22C23C24D25A
26D27D28A29A30B
31D32C33A34C35B
36A37B38C39B40C
41A42B43C44B45B
46A47A48D49B50B
Mã đề: 404
1B2C3A4D5D
6B7D8C9A10A
11C12A13C14C15B
16A17D18C19A20C
21A22B23A24D25B
26B27C28B29B30D
31B32B33C34C35A
36D37C38D39A40B
41D42C43B44B45D
46A47A48B49A50D
Mã đề: 405
1C2B3A4C5D
6B7C8A9D10C
11A12A13A14B15B
16C17C18D19A20C
21D22C23D24A25B
26C27A28A29B30B
31C32C33B34C35B
36A37A38D39C40D
41D42C43D44D45C
46D47D48A49A50D
Mã đề: 406
1B2C3D4A5B
6D7C8D9A10B
11D12B13C14B15A
16C17A18A19D20C
21C22D23A24A25D
26C27A28A29D30A
31D32C33C34D35D
36D37A38D39D40A
41C42C43A44D45B
46A47A48C49C50A
Mã đề: 407
1D2D3C4D5B
6D7A8C9B10C
11D12A13C14B15B
16B17A18B19A20B
21A22D23C24D25B
26D27A28C29A30D
31C32B33A34C35D
36B37B38A39C40B
41D42B43D44A45A
46D47C48C49A50A
Mã đề: 408
1A2A3B4C5D
6B7B8B9A10D
11D12D13B14D15B
16B17B18A19A20B
21C22B23A24A25A
26C27C28B29B30C
31A32C33C34B35A
36C37A38C39A40C
41C42C43A44B45C
46C47B48C49C50A
Mã đề: 409
1A2A3B4A5D
6C7C8D9A10A
11D12A13C14A15B
16C17B18C19A20D
21A22A23D24D25C
26D27B28D29B30D
31C32A33D34B35B
36C37C38D39B40D
41D42B43B44D45B
46C47B48D49A50C
Mã đề: 410
1C2C3D4C5C
6D7A8A9A10C
11D12C13A14D15D
16A17C18A19D20C
21B22D23D24B25B
26D27A28B29A30B
31C32D33D34C35A
36C37C38D39B40A
41D42A43A44B45A
46D47A48D49D50B
Mã đề: 411
1B2B3B4D5A
6A7C8D9D10A
11B12D13B14A15A
16C17A18D19C20D
21D22D23A24B25B
26A27B28A29A30C
31C32D33C34B35D
36D37B38B39B40C
41D42B43C44B45B
46A47D48A49C50C
Mã đề: 412
1A2C3D4C5C
6D7A8A9C10A
11D12B13A14A15C
16A17B18B19D20D
21A22B23A24D25B
26A27C28C29A30D
31C32A33A34B35C
36B37D38B39B40C
41D42A43B44D45C
46B47D48A49D50C
Mã đề: 413
1D2C3D4C5D
6B7A8A9D10B
11D12D13C14A15A
16A17C18D19C20A
21B22B23B24D25A
26C27C28B29C30B
31C32C33D34B35D
36B37B38A39A40B
41A42B43A44A45D
46D47A48D49B50B

 

Mã đề: 414
1D2B3B4A5C
6D7A8D9A10D
11D12C13C14A15A
16B17C18D19C20C
21D22A23C24A25C
26A27A28D29C30A
31B32D33A34A35C
36D37C38C39A40A
41D42A43C44D45D
46D47C48C49D50C
Mã đề: 415
1D2A3A4A5D
6D7D8A9B10B
11B12A13A14A15D
16C17C18B19C20D
21A22D23C24D25A
26D27B28C29C30D
31C32B33A34C35B
36B37C38C39A40D
41B42C43C44B45A
46C47D48A49B50B

 

Mã đề: 416
1C2A3D4B5C
6A7C8C9A10D
11B12A13A14C15C
16A17B18D19B20C
21D22A23C24A25A
26A27B28B29A30D
31C32B33D34C35D
36C37B38B39D40C
41D42B43B44D45D
46C47B48A49B50B

 

Mã đề: 417
1C2D3A4D5C
6B7D8D9A10A
11C12C13B14D15A
16B17A18D19B20A
21B22D23A24D25B
26C27A28D29B30A
31B32C33B34D35D
36C37C38B39C40D
41A42D43B44C45B
46D47C48B49D50A
Mã đề: 418
1B2A3B4B5A
6C7B8C9B10C
11B12A13A14D15A
16C17A18C19B20D
21B22B23B24C25C
26A27D28B29C30D
31B32D33C34D35D
36C37D38D39B40C
41A42D43C44A45C
46B47C48A49C50D
Mã đề: 419
1D2A3A4B5C
6C7D8C9A10B
11A12A13D14A15
16D17D18B19A20B
21C22C23B24D25D
26D27B28B29D30C
31C32C33D34A35D
36C37A38A39B40B
41C42C43B44C45B
46B47B48A49D50A

 

Mã đề: 420
1B2D3D4C5B
6A7D8D9C10C
11D12C13D14D15C
16D17A18A19C20A
21D22A23B24D25D
26C27D28A29D3A0
31B32A33B34A35B
36B37C38B39C40A
41B42C43C44C45A
46B47B48B49C50C

 

Mã đề: 421
1B2C3D4B5B
6B7D8A9C10B
11D12B13A14B15A
16B17C18D19B20C
21B22A23B24B25C
26B27C28C29D30B
31C32C33D34B35B
36D37C38C39D40D
41B42C43D44D45D
46A47A48C49C50D

 

Mã đề: 422
1C2B3B4A5C
6A7A8D9D10A
11A12C13C14A15D
16C17B18A19C20C
21A22C23B24B25B
26A27B28D29B30A
31D32C33D34B35B
36A37C38C39B40A
41C42C43B44A45A
46B47C48C49A50B
Mã đề: 423
1B2D3A4D5C
6C7A8C9C10A
11D12D13C14B15B
16A17B18A19A20A
21C22D23B24B25A
26C27A28B29C30A
31A32C33D34A35A
36D37C38D39D40C
41D42B43B44C45C
46B47C48C49D50D
Mã đề: 424
1D2B3C4B5B
6A7C8B9A10C
11C12D13B14A15A
16A17B18B19A20D
21C22B23B24B25D
26B27A28C29C30B
31A32B33A34D35C
36A37D38A39D40D
41A42D43C44D45D
46B47C48A49D50C

dap an mon tieng anh thi thpt 2020

 

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.