Môn Toán thi THPT 2020: Full Đề thi + Đáp án từ Bộ GD&ĐT

1623

Chiều nay các sĩ tử đã cùng trải qua môn Toán trong kỳ thi THPT 2020. Cũng như mọi năm, các sĩ tử bước ra từ sớm đều có nhận xét chung rằng đề năm nay khá dễ … nhìn. Cùng tham khảo đề thi toán THPT năm 2020 + lời giải full chi tiết nhé.

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Toán (Mã đề 101 tới 124)

de toan thpt ma de 111

đề toán thi thpt 2020 mã 111 phần 1

đề toán thi thpt 2020 mã 111 phần 2

đề toán thi thpt 2020 mã 111 phần 3

Chém gió thôi chứ chưa có lời giải chi tiết từng mã đề nha =)) Mới có đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT nè, tham khảo tạm nha.

Đáp án thi Toán THPT chính thức theo từng mã đề:

MÃ ĐỀ: 101
1C2B3B4D5D
6A7C8A9D10D
11B12C13D14B15B
16A17B18C19B20B
21C22C23C24B25C
26A27C28A29B30A
31C32C33C34A35A
36C37A38A39B40B
41A42A43A44B45C
46A47A48B49C50C
MÃ ĐỀ: 102
1D2C3D4B5A
6B7C8C9D10C
11B12B13C14D15C
16A17C18B19A20A
21D22B23C24D25D
26B27C28B29A30A
31D32D33B34C35C
36A37A38D39B40D
41D42D43C44D45C
46C47B48A49D50A
MÃ ĐỀ: 103
1C2A3B4C5B
6C7D8D9C10A
11D12B13A14C15D
16C17B18D19C20C
21A22B23D24D25A
26D27D28A29A30D
31A32C33C34A35B
36A37C38A39C40A
41A42D43D44B45D
46C47B48A49D50D
MÃ ĐỀ: 104
1C2A3C4B5C
6B7B8D9C10A
11B21A13B14B15C
16A17D18C19A20D
21B22A23D24C25A
26D27A28A29B30C
31B32B33D34C35C
36A37D38A39B40A
41B42A43B44D45C
46C47D48C49D50D
MÃ ĐỀ: 105
1A2A3C4D5A
6D7A8D9D10A
11A12D13A14C15A
16B17C18C19C20B
21D22C23D24D25B
26D27A28C29A30A
31A32D33B34D35D
36B37A38C39A40B
41C42D43B44D45B
46C47C48C49D50C
MÃ ĐỀ: 106
1D2A3C4D5A
6C7D8D9B10D
11C12C13C14A15A
16B17C18A19A20B
21B22D23B24B25B
26C27C28D29B30D
31D32C33D34B35B
36D37C38B39D40C
41B42C43D44D45C
46B47D48C49D50D
MÃ ĐỀ: 107
1B2D3C4B5C
6D7D8B9D10C
11A12D13D14A15A
16C17A18C19C20B
21A22D23A24A25A
26D27D28C29B30A
31B32B33C34D35A
36C37D38C39C40A
41A42B43D44C45D
46A47A48C49A50B
MÃ ĐỀ: 108
1C2B3D4B5D
6D7C8D9D10B
11B12B13D14A15D
16B17A18C19C20A
21C22A23A24A25B
26C27A28C29A30D
31B32C33B34B35A
36D37D38A39C40B
41A42D43A44B45C
46C47D48D49C50C
MÃ ĐỀ: 109
1A2D3B4B5D
6C7D8B9B10A
11D12C13D14D15C
16C17B18D19D20B
21C22A23B24B25A
26B27C28A29C30B
31C32D33C34C35A
36A37C38A39B40D
41A42B43A44A45D
46B47D48D49A50B
MÃ ĐỀ: 110
1A2D3D4D5C
6A7C8A9A10D
11C12B13D14B15A
16A17C18B19C20D
21B22B23A24A25D
26D27B28A29B30B
31B32D33B34A35D
36B37B38D39A40D
41A42A43A44B45A
46B47B48D49A50D
MÃ ĐỀ: 111
1C2C3D4C5C
6A7A8B9C10A
11A12A13C14D15D
16B17D18C19C20D
21C22A23B24B25B
26D27A28A29C30B
31A32A33B34B35B
36A37B38B39C40B
41A42B43D44B45C
46D47B48C49D50D
MÃ ĐỀ: 112
1C2B3C4B5C
6B7A8C9D10C
11B12B13A14C15A
16C17B18D19D20B
21C22C23D24A25C
26D27D28A29B30A
31D32D33A34D35C
36B37D38B39C40D
41D42A43A44B45C
46A47D48C49D50B
MÃ ĐỀ: 113
1C2A3C4D5A
6C7C8B9A10A
11D12D13C14D15A
16B17A18A19B20B
21A22D23A24B25C
26C27D28B29C30A
31D32B33B34B35C
36B37D38D39C40C
41B42B43D44C45C
46B47C48C49B50D
MÃ ĐỀ: 114
1D2B3B4D5D
6D7B8D9A10A
11A12B13D14A15D
16C17A18A19B20B
21B22D23D24A25C
26B27A28A29C30C
31C32D33A34D35B
36D37B38B39C40B
41A42B43D44C45A
46B47A48D49D50B
MÃ ĐỀ: 115
1D2B3B4C5C
6A7D8D9C10D
11B12B13A14C15D
16D17D18C19A20A
21A22C23D24D25B
26B27B28D29A30B
31D32A33D34B35D
36B37C38B39C40B
41C42C43A44B45B
46B47A48D49A50A
MÃ ĐỀ: 116
1B2D3C4B5C
6A7D8D9B10D
11A12A13B14D15D
16B17D18C19C20B
21A22D23C24A25B
26B27A28C29A30C
31B32D33B34D35B
36C37B38B39A40B
41D42A43C44C45B
46C47A48A49C50D
MÃ ĐỀ: 117
1D2C3D4A5B
6B7C8D9A10B
11B12A13D14C15C
16D17A18D19A20D
21B22B23A24A25B
26D27C28C29A30A
31C32D33D34B35D
36A37A38D39D40D
41B42C43B44C45B
46C47C48B49B50A
MÃ ĐỀ: 118
1D2C3C4D5A
6A7C8C9D10D
11C12C13A14D15B
16A17D18B19D20B
21C22C23A24C25C
26C27A28B29D30C
31A32B33A34B35D
36C37D38A39B40A
41A42D43B44B45A
46D47D48A49A50A
MÃ ĐỀ: 119
1D2B3A4A5A
6B7C8B9C10B
11D12D13C14D15A
16A17B18A19B20A
21B22B23D24B25D
26C27C28A29D30D
31A32B33A34A35B
36C37D38C39A40B
41D42B43C44C45C
46B47D48C49C50C
MÃ ĐỀ: 120
1A2A3C4D5D
6A7C8B9A10D
11A12C13D14B15A
16D17B18C19D20B
21B22C23B24B25B
26C27A28C29C30B
31D32A33B34B35D
36D37A38A39C40A
41A42D43D44C45B
46C47A48C49D50A
MÃ ĐỀ: 121
1B2A3C4B5B
6D7C8B9C10D
11C12A13B14D15B
16A17A18D19D20B
21C22C23A24C25D
26A27D28C29B30A
31D32A33D34B35C
36C37A38B39D40B
41B42B43A44A45C
46B47C48A49D50C
MÃ ĐỀ: 122
1A2A3A4B5C
6D7A8C9A10D
11B12C13C14B15D
16A17D18D19B20B
21A22D23A24B25C
26C27C28A29C30B
31A32A33B34D35C
36C37A38D39B40B
41B42A43B44A45B
46D47A48B49C50B
MÃ ĐỀ: 123
1D2C3B4B5B
6A7B8D9A10D
11D12B13A14B15A
16B17C18C19A20D
21A22C23C24C25C
26A27A28C29B30C
31A32A33B34A35D
36C37C38B39C40C
41A42C43B44A45B
46B47C48A49A50B
MÃ ĐỀ: 124
1D2C3A4A5B
6D7B8D9B10B
11B12C13B14D15D
16D17C18B19C20C
21A22C23C24B25A
26A27D28B29D30B
31D32D33D34C35A
36D37B38A39B40D
41B42A43A44D45D
46D47C48D49B50A

 

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.