Đáp án chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2021

446

Cũng như mọi năm, các sĩ tử bước ra từ sớm đều có nhận xét chung rằng đề Toán năm nay khá dễ… nhìn. Cùng tham khảo đề thi toán THPT năm 2021 + lời giải full chi tiết nhé.

Đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2021

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Toán (Mã đề 101 tới 124)

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án thi Toán THPT năm 2021 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng mã đề:

Mã đề: 101
1A 11C 21B 31C 41D
2C 12A 22D 32D 42D
3B 13C 23B 33B 43B
4D 14A 24A 34B 44D
5D 15C 25B 35A 45C
6A 16B 26C 36C 46D
7D 17C 27B 37A 47C
8D 18A 28B 38A 48D
9A 19B 29B 39A 49D
10C 20A 30A 40C 50A
Mã đề: 102
1C 11B 21D 31A 41B
2D 12D 22D 32C 42B
3D 13A 23C 33C 43A
4D 14B 24D 34B 44C
5A 15D 25C 35B 45A
6A 16D 26A 36C 46A
7C 17B 27D 37B 47A
8C 18D 28B 38B 48B
9C 19C 29B 39C 49B
10A 20C 30B 40A 50C
Mã đề: 103
1B 11D 21C 31A 41B
2C 12A 22A 32D 42D
3C 13C 23A 33D 43D
4D 14A 24B 34B 44A
5C 15B 25C 35B 45D
6C 16C 26A 36A 46A
7B 17B 27D 37B 47D
8A 18D 28A 38A 48B
9B 19C 29B 39D 49D
10C 20D 30A 40D 50A
Mã đề: 104
1B 11C 21D 31A 41A
2C 12C 22B 32D 42B
3D 13B 23A 33B 43D
4C 14C 24A 34A 44B
5C 15C 25C 35A 45D
6D 16C 26A 36A 46D
7C 17A 27D 37B 47B
8B 18B 28B 38A 48A
9B 19A 29A 39B 49A
10B 20D 30D 40D 50D
Mã đề: 105
1A 11C 21A 31D 41D
2B 12B 22D 32C 42C
3B 13A 23A 33C 43A
4D 14C 24A 34B 44C
5D 15B 25D 35A 45C
6B 16C 26D 36A 46B
7D 17B 27C 37C 47C
8C 18B 28B 38C 48A
9C 19A 29D 39D 49A
10B 20D 30B 40B 50D
Mã đề: 106
1C 11D 21B 31C 41A
2B 12B 22B 32B 42B
3D 13D 23C 33D 43B
4D 14D 24B 34D 44D
5C 15A 25D 35C 45D
6A 16C 26D 36B 46A
7B 17C 27B 37A 47B
8B 18C 28A 38A 48A
9C 19A 29A 39A 49A
10C 20C 30C 40B 50D
Mã đề: 107
1A 11D 21C 31C 41C
2C 12D 22D 32D 42B
3C 13B 23C 33C 43A
4A 14B 24A 34C 44A
5D 15D 25D 35D 45B
6B 16B 26B 36D 46A
7C 17C 27D 37D 47D
8D 18B 28A 38A 48A
9C 19C 29B 39A 49A
10C 20A 30C 40B 50B
Mã đề: 108
1C 11D 21B 31A 41A
2C 12A 22B 32D 42B
3B 13B 23A 33B 43D
4C 14A 24D 34A 44A
5D 15B 25A 35B 45D
6A 16D 26B 36D 46B
7A 17D 27A 37A 47A
8B 18D 28A 38D 48D
9C 19B 29B 39B 49B
10C 20A 30A 40D 50D
Mã đề: 109
1A 11B 21B 31A 41C
2A 12C 22C 32D 42C
3D 13B 23C 33C 43A
4A 14A 24D 34D 44A
5A 15B 25D 35A 45C
6C 16A 26C 36C 46C
7B 17B 27D 37D 47B
8C 18A 28A 38C 48A
9B 19D 29B 39D 49A
10B 20B 30A 40D 50C
Mã đề: 110
1A 2A 3A 4D 5D
6B 7A 8A 9C 10D
11D 12C 13C 14B 15B
16C 17B 18B 19A 20A
21B 22B 23A 24B 25B
26A 27B 28C 29D 30C
31B 32D 33A 34D 35C
36D 37C 38A 39C 40A
41D 42D 43C 44C 45D
46D 47C 48D 49C 50A
Mã đề: 111
A1 2B 3C 4C 5D
6D 7C 8C 9D 10D
11D 12B 13B 14B 15C
16D 17A 18C 19C 20D
21C 22B 23A 24C 25D
26A 27B 28C 29B 30D
31A 32C 33B 34D 35D
36D 37B 38D 39C 40B
41D 42C 43B 44B 45C
46B 47D 48B 49C 50C
Mã đề: 112
1C 2C 3B 4D 5A
6D 7C 8A 9B 10B
11D 12C 13A 14D 15B
16B 17C 18A 19C 20C
21D 22B 23C 24D 25B
26D 27D 28A 29D 30A
31C 32D 33A 34C 35D
36C 37B 38B 39D 40B
41C 42C 43C 44A 45A
46B 47C 48B 49B 50A
Mã đề: 113
1D 2B 3B 4A 5B
6C 7D 8D 9B 10A
11A 12B 13C 14D 15A
16D 17C 18A 19B 20B
21A 22B 23C 24A 25A
26B 27C 28C 29C 30A
31A 32C 33C 34A 35C
36C 37C 38B 39B 40B
41A 42C 43A 44C 45C
46B 47C 48B 49A 50B
Mã đề: 114
1B 2C 3A 4D 5C
6D 7B 8D 9B 10B
11C 12D 13B 14A 15D
16D 17C 18B 19D 20C
21A 22A 23D 24A 25A
26B 27D 28B 29B 30A
31D 32A 33B 34D 35D
36A 37A 38D 39D 40A
41A 42A 43B 44A 45B
46D 47D 48B 49B 50A
Mã đề: 115
1A 2C 3A 4D 5D
6D 7A 8A 9D 10B
11A 12A 13D 14C 15B
16C 17A 18A 19A 20B
21B 22B 23C 24B 25A
26A 27B 28B 29A 30C
31C 32B 33C 34C 35B
36B 37A 38C 39A 40B
41B 42C 43C 44B 45B
46C 47B 48A 49C 50C
Mã đề: 116
1B 2A 3C 4D 5C
6C 7A 8A 9C 10D
11B 12B 13A 14B 15B
16D 17C 18C 19A 20C
21D 22D 23C 24D 25C
26D 27C 28D 29A 30C
31C 32C 33A 34A 35A
36C 37D 38C 39A 40A
41D 42A 43D 44A 45D
46D 47C 48A 49A 50D
Mã đề: 117
1D 2C 3B 4B 5A
6D 7C 8A 9B 10C
11A 12A 13A 14C 15B
16A 17C 18C 19D 20A
21B 22A 23C 24D 25C
26D 27C 28A 29D 30C
31D 32A 33A 34C 35D
36D 37C 38C 39D 40D
41A 42C 43D 44D 45A
46D 47C 48D 49D 50A
Mã đề: 118
1C 2A 3D 4C 5C
6D 7A 8A 9B 10A
11A 12D 13B 14D 15C
16B 17B 18A 19C 20C
21D 22B 23D 24A 25B
26C 27B 28A 29B 30C
31B 32B 33A 34D 35A
36C 37A 38B 39A 40D
41D 42D 43C 44B 45A
46C 47D 48B 49B 50C
Mã đề: 119
1D 2C 3C 4D 5D
6C 7A 8C 9B 10B
11B 12A 13D 14C 15C
16A 17B 18D 19A 20D
21D 22B 23B 24B 25C
26A 27D 28A 29C 30C
31B 32B 33D 34C 35A
36B 37A 38D 39A 40B
41C 42D 43D 44B 45C
46A 47D 48B 49A 50B
Mã đề: 120
1B 2A 3A 4B 5D
6B 7A 8A 9D 10D
11B 12B 13A 14A 15D
16D 17C 18C 19D 20D
21C 22C 23D 24C 25A
26D 27B 28D 29A 30A
31B 32D 33D 34C 35C
36D 37B 38C 39A 40B
41C 47B 43C 44A 45C
46B 47B 48A 49C 50C
Mã đề: 121
1A 2D 3A 4A 5C
6D 7C 8C 9A 10C
11B 12C 13B 14D 15D
16D 17B 18D 19A 20B
21C 22B 23C 24C 25B
26D 27B 28D 29A 30D
31C 32D 33C 34D 35A
36D 37C 38B 39B 40A
41A 42C 43A 44B 45B
46A 47A 48D 49B 50A
Mã đề: 122
1A 2A 3C 4A 5C
6C 7B 8D 9C 10D
11D 12C 13B 14A 15B
16A 17C 18B 19B 20D
21B 22B 23D 24D 25C
26C 27D 28B 29D 30B
31D 32D 33B 34C 35B
36B 37C 38D 39D 40C
41B 42D 43B 44B 45C
46C 47B 48C 49D 50D
Mã đề: 123
1B 2A 3D 4C 5B
6D 7D 8B 9A 10C
11B 12A 13C 14B 15B
16C 17D 18C 19D 20A
21B 22A 23B 24A 25D
26B 27D 28A 29A 30C
31D 32A 33C 34D 35C
36D 37B 38C 39D 40C
41D 42A 43A 44D 45C
46A 47A 48D 49C 50D
Mã đề: 124
1C 2D 3A 4C 5B
6D 7B 8A 9C 10B
11B 12D 13A 14A 15B
16C 17C 18B 19B 20D
21D 22C 23D 24D 25C
26D 27B 28C 29B 30A
31A 32B 33C 34B 35C
36D 37C 38C 39A 40A
41A 42D 43A 44D 45B
46D 47B 48A 49D 50A

 

Đáp án môn Toán thi THPT 2021