Đáp án chính thức môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2021

674

Cũng như mọi năm, các sĩ tử bước ra từ sớm đều có nhận xét chung rằng đề Toán năm nay khá dễ… nhìn. Cùng tham khảo đề thi toán THPT năm 2021 + lời giải full chi tiết nhé.

Đề thi Toán tốt nghiệp THPT năm 2021

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Toán (Mã đề 101 tới 124)

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án thi Toán THPT năm 2021 chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng mã đề:

Mã đề: 101
1A11C21B31C41D
2C12A22D32D42D
3B13C23B33B43B
4D14A24A34B44D
5D15C25B35A45C
6A16B26C36C46D
7D17C27B37A47C
8D18A28B38A48D
9A19B29B39A49D
10C20A30A40C50A
Mã đề: 102
1C11B21D31A41B
2D12D22D32C42B
3D13A23C33C43A
4D14B24D34B44C
5A15D25C35B45A
6A16D26A36C46A
7C17B27D37B47A
8C18D28B38B48B
9C19C29B39C49B
10A20C30B40A50C
Mã đề: 103
1B11D21C31A41B
2C12A22A32D42D
3C13C23A33D43D
4D14A24B34B44A
5C15B25C35B45D
6C16C26A36A46A
7B17B27D37B47D
8A18D28A38A48B
9B19C29B39D49D
10C20D30A40D50A
Mã đề: 104
1B11C21D31A41A
2C12C22B32D42B
3D13B23A33B43D
4C14C24A34A44B
5C15C25C35A45D
6D16C26A36A46D
7C17A27D37B47B
8B18B28B38A48A
9B19A29A39B49A
10B20D30D40D50D
Mã đề: 105
1A11C21A31D41D
2B12B22D32C42C
3B13A23A33C43A
4D14C24A34B44C
5D15B25D35A45C
6B16C26D36A46B
7D17B27C37C47C
8C18B28B38C48A
9C19A29D39D49A
10B20D30B40B50D
Mã đề: 106
1C11D21B31C41A
2B12B22B32B42B
3D13D23C33D43B
4D14D24B34D44D
5C15A25D35C45D
6A16C26D36B46A
7B17C27B37A47B
8B18C28A38A48A
9C19A29A39A49A
10C20C30C40B50D
Mã đề: 107
1A11D21C31C41C
2C12D22D32D42B
3C13B23C33C43A
4A14B24A34C44A
5D15D25D35D45B
6B16B26B36D46A
7C17C27D37D47D
8D18B28A38A48A
9C19C29B39A49A
10C20A30C40B50B
Mã đề: 108
1C11D21B31A41A
2C12A22B32D42B
3B13B23A33B43D
4C14A24D34A44A
5D15B25A35B45D
6A16D26B36D46B
7A17D27A37A47A
8B18D28A38D48D
9C19B29B39B49B
10C20A30A40D50D
Mã đề: 109
1A11B21B31A41C
2A12C22C32D42C
3D13B23C33C43A
4A14A24D34D44A
5A15B25D35A45C
6C16A26C36C46C
7B17B27D37D47B
8C18A28A38C48A
9B19D29B39D49A
10B20B30A40D50C
Mã đề: 110
1A2A3A4D5D
6B7A8A9C10D
11D12C13C14B15B
16C17B18B19A20A
21B22B23A24B25B
26A27B28C29D30C
31B32D33A34D35C
36D37C38A39C40A
41D42D43C44C45D
46D47C48D49C50A
Mã đề: 111
A12B3C4C5D
6D7C8C9D10D
11D12B13B14B15C
16D17A18C19C20D
21C22B23A24C25D
26A27B28C29B30D
31A32C33B34D35D
36D37B38D39C40B
41D42C43B44B45C
46B47D48B49C50C
Mã đề: 112
1C2C3B4D5A
6D7C8A9B10B
11D12C13A14D15B
16B17C18A19C20C
21D22B23C24D25B
26D27D28A29D30A
31C32D33A34C35D
36C37B38B39D40B
41C42C43C44A45A
46B47C48B49B50A
Mã đề: 113
1D2B3B4A5B
6C7D8D9B10A
11A12B13C14D15A
16D17C18A19B20B
21A22B23C24A25A
26B27C28C29C30A
31A32C33C34A35C
36C37C38B39B40B
41A42C43A44C45C
46B47C48B49A50B
Mã đề: 114
1B2C3A4D5C
6D7B8D9B10B
11C12D13B14A15D
16D17C18B19D20C
21A22A23D24A25A
26B27D28B29B30A
31D32A33B34D35D
36A37A38D39D40A
41A42A43B44A45B
46D47D48B49B50A
Mã đề: 115
1A2C3A4D5D
6D7A8A9D10B
11A12A13D14C15B
16C17A18A19A20B
21B22B23C24B25A
26A27B28B29A30C
31C32B33C34C35B
36B37A38C39A40B
41B42C43C44B45B
46C47B48A49C50C
Mã đề: 116
1B2A3C4D5C
6C7A8A9C10D
11B12B13A14B15B
16D17C18C19A20C
21D22D23C24D25C
26D27C28D29A30C
31C32C33A34A35A
36C37D38C39A40A
41D42A43D44A45D
46D47C48A49A50D
Mã đề: 117
1D2C3B4B5A
6D7C8A9B10C
11A12A13A14C15B
16A17C18C19D20A
21B22A23C24D25C
26D27C28A29D30C
31D32A33A34C35D
36D37C38C39D40D
41A42C43D44D45A
46D47C48D49D50A
Mã đề: 118
1C2A3D4C5C
6D7A8A9B10A
11A12D13B14D15C
16B17B18A19C20C
21D22B23D24A25B
26C27B28A29B30C
31B32B33A34D35A
36C37A38B39A40D
41D42D43C44B45A
46C47D48B49B50C
Mã đề: 119
1D2C3C4D5D
6C7A8C9B10B
11B12A13D14C15C
16A17B18D19A20D
21D22B23B24B25C
26A27D28A29C30C
31B32B33D34C35A
36B37A38D39A40B
41C42D43D44B45C
46A47D48B49A50B
Mã đề: 120
1B2A3A4B5D
6B7A8A9D10D
11B12B13A14A15D
16D17C18C19D20D
21C22C23D24C25A
26D27B28D29A30A
31B32D33D34C35C
36D37B38C39A40B
41C47B43C44A45C
46B47B48A49C50C
Mã đề: 121
1A2D3A4A5C
6D7C8C9A10C
11B12C13B14D15D
16D17B18D19A20B
21C22B23C24C25B
26D27B28D29A30D
31C32D33C34D35A
36D37C38B39B40A
41A42C43A44B45B
46A47A48D49B50A
Mã đề: 122
1A2A3C4A5C
6C7B8D9C10D
11D12C13B14A15B
16A17C18B19B20D
21B22B23D24D25C
26C27D28B29D30B
31D32D33B34C35B
36B37C38D39D40C
41B42D43B44B45C
46C47B48C49D50D
Mã đề: 123
1B2A3D4C5B
6D7D8B9A10C
11B12A13C14B15B
16C17D18C19D20A
21B22A23B24A25D
26B27D28A29A30C
31D32A33C34D35C
36D37B38C39D40C
41D42A43A44D45C
46A47A48D49C50D
Mã đề: 124
1C2D3A4C5B
6D7B8A9C10B
11B12D13A14A15B
16C17C18B19B20D
21D22C23D24D25C
26D27B28C29B30A
31A32B33C34B35C
36D37C38C39A40A
41A42D43A44D45B
46D47B48A49D50A

 

Đáp án môn Toán thi THPT 2021
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.