Đề thi + Đáp án chính thức môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021

787

Hóa học là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học tự nhiên với 40 câu hỏi (từ câu 41 tới câu 80) và thời gian làm bài 50 phút.

Xem đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Hóa học (Mã đề 201 tới 224).

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Toán học tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Hóa học thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 201
41D 42A 43B 44C 45B
46B 47A 48C 49B 50D
51C 52A 53A 54B 55B
56A 57D 58D 59C 60D
61C 62D 63C 64D 65A
66D 67A 68A 69B 70C
71A 72B 73C 74C 75B
76D 77C 78B 79C 80A
Mã đề: 202
41B 42A 43A 44D 45C
46B 47B 48C 49C 50C
51A 52B 53D 54D 55C
56B 57C 58B 59D 60D
61C 62C 63B 64D 65B
66A 67B 68A 69B 70C
71A 72A 73B 74A 75D
76A 77D 78B 79D 80A
Mã đề: 203
41C 42D 43A 44B 45C
46A 47D 48A 49C 50A
51D 52B 53D 54B 55B
56D 57B 58C 59D 60C
61C 62B 63A 64D 65A
66D 67D 68B 69C 70D
71B 72B 73A 74C 75C
76A 77C 78A 79C 80B
Mã đề: 204
41B 42A 43B 44C 45D
46B 47A 48B 49D 50B
51D 52C 53D 54C 55A
56A 57B 58A 59D 60B
61D 62C 63D 64D 65D
66C 67A 68B 69C 70C
71A 72C 73A 74A 75C
76C 77D 78D 79A 80C
Mã đề: 205
4A 142B 43C 44C 45B
46C 47C 48B 49D 50B
51A 52C 53D 54A 55B
56C 57C 58B 59D 60B
61C 62B 63A 64C 65D
66B 67A 68A 69B 70A
71B 72B 73C 74A 75A
76B 77A 78B 79A 80C
Mã đề: 206
41B 42C 43C 44A 45D
46B 47D 48A 49A 50B
51C 52C 53B 54A 55B
56B 57C 58A 59C 60C
61C 62D 63D 64C 65D
66A 67B 68D 69C 70D
71B 72B 73B 74D 75D
76D 77A 78A 79B 80D
Mã đề: 207
41C 42C 43C 44D 45C
46C 47A 48C 49A 50D
51D 52A 53D 54A 55D
56A 57C 58C 59A 60A
61B 62C 63B 64C 65B
66D 67D 68D 69B 70C
71A 72C 73D 74A 75C
76A 77D 78A 79D 80C
Mã đề: 208
41C 42D 43C 44C 45D
46A 47D 48D 49B 50A
51D 52A 53C 54C 55C
56D 57B 58B 59C 60D
61A 62A 63B 64A 65B
66C 67B 68C 69D 70D
71B 72A 73D 74B 75B
76C 77A 78C 79A 80B
Mã đề: 209
41C 42A 43B 44C 45B
46C 47A 48B 49A 50B
51D 52A 53B 54C 55C
56B 57D 58A 59D 60B
61A 62D 63D 64B 65D
66A 67A 68C 69B 70A
71D 72A 73C 74D 75D
76C 77D 78D 79C 80A
Mã đề: 210
41B 42D 43A 44A 45D
46C 47B 48B 49D 50C
51D 52B 53B 54C 55A
56B 57C 58A 59A 60B
61C 62B 63A 64C 65C
66A 67A 68A 69C 70A
71C 72C 73B 74A 75A
76B 77C 78A 79A 80A
Mã đề: 211
41B 42C 43D 44B 45A
46D 47A 48D 49C 50C
51B 52B 53B 54C 55B
56D 57C 58A 59B 60D
61C 62D 63B 64A 65B
66D 67D 68C 69A 70A
71A 72C 73D 74A 75A
76C 77A 78C 79D 80D
Mã đề: 212
41D 42A 43D 44D 45D
46C 47A 48A 49B 50C
51D 52D 53D 54B 55D
56C 57B 58A 59D 60D
61B 62D 63C 64D 65C
66C 67B 68C 69B 70C
71B 72C 73C 74B 75C
76B 77C 78D 79B 80B
Mã đề: 213
41C 42D 43B 44C 45D
46B 47C 48A 49C 50B
51A 52A 53A 54B 55C
56B 57C 58B 59B 60D
61D 62C 63C 64C 65A
66A 67A 68D 69B 70A
71A 72D 73D 74A 75A
76B 77C 78D 79B 80D
Mã đề: 214
41B 42C 43A 44C 45B
46A 47A 48B 49C 50A
51B 52D 53A 54A 55A
56B 57C 58A 59B 60A
61B 62A 63C 64D 65D
66C 67C 68D 69C 70B
71D 72D 73C 74D 75B
76D 77C 78D 79C 80B
Mã đề: 215
41C 42A 43A 44B 45D
46B 47D 48D 49D 50C
51B 52C 53A 54D 55C
56C 57D 58C 59A 60C
61C 62D 63B 64B 65A
66B 67B 68B 69A 70A
71C 72D 73D 74B 75A
76A 77D 78A 79B 80B
Mã đề: 216
41B 42D 43C 44D 45B
46A 47C 48D 49A 50A
51A 52B 53D 54B 55B
56B 57C 58A 59A 60B
61C 62A 63B 64D 65B
66D 67B 68D 69D 70A
71D 72A 73B 74A 75D
76A 77B 78B 79A 80D
Mã đề: 217
41B 42A 43C 44A 45C
46C 47D 48D 49A 50C
51A 52D 53A 54B 55D
56B 57B 58B 59D 60D
61B 62D 63D 64D 65A
66D 67A 68A 69A 70B
71D 72D 73A 74B 75B
76B 77A 78D 79B 80B
Mã đề: 218
41A 42D 43D 44A 45C
46C 47C 48B 49A 50B
51B 52C 53C 54B 55D
56D 57C 58A 59B 60C
61A 62A 63C 64A 65D
66A 67C 68A 69A 70C
71C 72D 73B 74D 75D
76B 77D 78B 79B 80C
Mã đề: 219
41D 42D 43C 44B 45B
46B 47C 48A 49D 50D
51C 52A 53B 54D 55A
56A 57C 58D 59C 60B
61B 62B 63D 64B 65A
66A 67B 68C 69C 70C
71A 72A 73A 74D 75C
76B 77A 78C 79A 80A
Mã đề: 220
41D 42B 43A 44D 45C
46C 47B 48D 49D 50B
51A 52B 53D 54C 55A
56A 57A 58C 59A 60B
61C 62D 63A 64D 65C
66B 67D 68C 69C 70A
71D 72C 73B 74C 75A
76C 77B 78C 79A 80D
Mã đề: 221
41C 42C 43A 44B 45D
46C 47A 48C 49D 50A
51B 52B 53C 54D 55D
56B 57C 58B 59C 60B
61D 62A 63B 64D 65C
66D 67B 68C 69D 70B
71C 72D 73D 74C 75C
76B 77B 78C 79D 80D
Mã đề: 222
41C 42B 43B 44A 45A
46C 47C 48A 49A 50D
51C 52A 53C 54D 55D
56C 57C 58C 59A 60A
61B 62B 63C 64A 65D
66A 6A 68D 69C 70A
71A 72D 73D 74A 75C
76D 77A 78D 79C 80D
Mã đề: 223
41A 42D 43A 44C 45C
46D 47B 48A 49A 50A
51D 52A 53D 54D 55B
56D 57C 58A 59B 60B
61B 62A 63A 64C 65D
66C 67B 68C 69C 70C
71B 72D 73A 74D 75B
76B 77A 78A 79B 80D
Mã đề: 224
41A 42A 43C 44C 45D
46B 47D 48C 49C 50D
51A 52B 53D 54D 55C
56C 57A 58D 59C 60C
61B 62C 63A 64A 65C
66B 67A 68A 69B 70A
71A 72D 73B 74D 75B
76B 77D 78D 79B 80B
Đáp án môn Hóa học thi THPT năm 2021