Đề thi + Đáp án chính thức môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021

1158

Hóa học là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học tự nhiên với 40 câu hỏi (từ câu 41 tới câu 80) và thời gian làm bài 50 phút.

Xem đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Hóa học (Mã đề 201 tới 224).

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Toán học tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Hóa học thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 201
41D42A43B44C45B
46B47A48C49B50D
51C52A53A54B55B
56A57D58D59C60D
61C62D63C64D65A
66D67A68A69B70C
71A72B73C74C75B
76D77C78B79C80A
Mã đề: 202
41B42A43A44D45C
46B47B48C49C50C
51A52B53D54D55C
56B57C58B59D60D
61C62C63B64D65B
66A67B68A69B70C
71A72A73B74A75D
76A77D78B79D80A
Mã đề: 203
41C42D43A44B45C
46A47D48A49C50A
51D52B53D54B55B
56D57B58C59D60C
61C62B63A64D65A
66D67D68B69C70D
71B72B73A74C75C
76A77C78A79C80B
Mã đề: 204
41B42A43B44C45D
46B47A48B49D50B
51D52C53D54C55A
56A57B58A59D60B
61D62C63D64D65D
66C67A68B69C70C
71A72C73A74A75C
76C77D78D79A80C
Mã đề: 205
4A142B43C44C45B
46C47C48B49D50B
51A52C53D54A55B
56C57C58B59D60B
61C62B63A64C65D
66B67A68A69B70A
71B72B73C74A75A
76B77A78B79A80C
Mã đề: 206
41B42C43C44A45D
46B47D48A49A50B
51C52C53B54A55B
56B57C58A59C60C
61C62D63D64C65D
66A67B68D69C70D
71B72B73B74D75D
76D77A78A79B80D
Mã đề: 207
41C42C43C44D45C
46C47A48C49A50D
51D52A53D54A55D
56A57C58C59A60A
61B62C63B64C65B
66D67D68D69B70C
71A72C73D74A75C
76A77D78A79D80C
Mã đề: 208
41C42D43C44C45D
46A47D48D49B50A
51D52A53C54C55C
56D57B58B59C60D
61A62A63B64A65B
66C67B68C69D70D
71B72A73D74B75B
76C77A78C79A80B
Mã đề: 209
41C42A43B44C45B
46C47A48B49A50B
51D52A53B54C55C
56B57D58A59D60B
61A62D63D64B65D
66A67A68C69B70A
71D72A73C74D75D
76C77D78D79C80A
Mã đề: 210
41B42D43A44A45D
46C47B48B49D50C
51D52B53B54C55A
56B57C58A59A60B
61C62B63A64C65C
66A67A68A69C70A
71C72C73B74A75A
76B77C78A79A80A
Mã đề: 211
41B42C43D44B45A
46D47A48D49C50C
51B52B53B54C55B
56D57C58A59B60D
61C62D63B64A65B
66D67D68C69A70A
71A72C73D74A75A
76C77A78C79D80D
Mã đề: 212
41D42A43D44D45D
46C47A48A49B50C
51D52D53D54B55D
56C57B58A59D60D
61B62D63C64D65C
66C67B68C69B70C
71B72C73C74B75C
76B77C78D79B80B
Mã đề: 213
41C42D43B44C45D
46B47C48A49C50B
51A52A53A54B55C
56B57C58B59B60D
61D62C63C64C65A
66A67A68D69B70A
71A72D73D74A75A
76B77C78D79B80D
Mã đề: 214
41B42C43A44C45B
46A47A48B49C50A
51B52D53A54A55A
56B57C58A59B60A
61B62A63C64D65D
66C67C68D69C70B
71D72D73C74D75B
76D77C78D79C80B
Mã đề: 215
41C42A43A44B45D
46B47D48D49D50C
51B52C53A54D55C
56C57D58C59A60C
61C62D63B64B65A
66B67B68B69A70A
71C72D73D74B75A
76A77D78A79B80B
Mã đề: 216
41B42D43C44D45B
46A47C48D49A50A
51A52B53D54B55B
56B57C58A59A60B
61C62A63B64D65B
66D67B68D69D70A
71D72A73B74A75D
76A77B78B79A80D
Mã đề: 217
41B42A43C44A45C
46C47D48D49A50C
51A52D53A54B55D
56B57B58B59D60D
61B62D63D64D65A
66D67A68A69A70B
71D72D73A74B75B
76B77A78D79B80B
Mã đề: 218
41A42D43D44A45C
46C47C48B49A50B
51B52C53C54B55D
56D57C58A59B60C
61A62A63C64A65D
66A67C68A69A70C
71C72D73B74D75D
76B77D78B79B80C
Mã đề: 219
41D42D43C44B45B
46B47C48A49D50D
51C52A53B54D55A
56A57C58D59C60B
61B62B63D64B65A
66A67B68C69C70C
71A72A73A74D75C
76B77A78C79A80A
Mã đề: 220
41D42B43A44D45C
46C47B48D49D50B
51A52B53D54C55A
56A57A58C59A60B
61C62D63A64D65C
66B67D68C69C70A
71D72C73B74C75A
76C77B78C79A80D
Mã đề: 221
41C42C43A44B45D
46C47A48C49D50A
51B52B53C54D55D
56B57C58B59C60B
61D62A63B64D65C
66D67B68C69D70B
71C72D73D74C75C
76B77B78C79D80D
Mã đề: 222
41C42B43B44A45A
46C47C48A49A50D
51C52A53C54D55D
56C57C58C59A60A
61B62B63C64A65D
66A6A68D69C70A
71A72D73D74A75C
76D77A78D79C80D
Mã đề: 223
41A42D43A44C45C
46D47B48A49A50A
51D52A53D54D55B
56D57C58A59B60B
61B62A63A64C65D
66C67B68C69C70C
71B72D73A74D75B
76B77A78A79B80D
Mã đề: 224
41A42A43C44C45D
46B47D48C49C50D
51A52B53D54D55C
56C57A58D59C60C
61B62C63A64A65C
66B67A68A69B70A
71A72D73B74D75B
76B77D78D79B80B
Đáp án môn Hóa học thi THPT năm 2021
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.