Đề thi + Đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2022

1299

Sáng nay ngày 8/7, các thí sinh nhóm khoa học xã hội bước vào thi môn Lịch sử theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút và bắt đầu từ 7h30.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo Bộ GD&ĐT, nội dung đề thi môn Lịch sử về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021, nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT và chủ yếu là lớp 12.

Đề thi Lịch sử tốt nghiệp THPT 2022 full mã đề

Xem chi tiết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử full mã đề dưới đây:

Đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 301

1A 2B 3D 4D
5C 6B 7A 8B
9A 10A 11B 12D
13A 14B 15D 16C
17B 18B 19D 20C
21A 22A 23C 24A
25C 26A 27A 28B
29C 30D 31C 32A
33B 34B 35D 36B
37D 38C 39C 40B

Mã đề 302

1D 2B 3B 4B
5D 6A 7D 8B
9D 10A 11C 12D
13D 14C 15C 16A
17C 18D 19C 20A
21A 22A 23D 24A
25B 26D 27C 28B
29C 30C 31C 32A
33D 34D 35A 36C
37C 38A 39B 40B

Mã đề 303

1D 2A 3B 4C
5A 6A 7D 8D
9D 10A 11C 12B
13D 14C 15D 16D
17C 18D 19D 20B
21C 22C 23D 24C
25D 26B 27C 28B
29C 30B 31D 32B
33C 34B 35B 36C
37B 38C 39D 40D

Mã đề 304

1B 2B 3B 4D
5D 6A 7C 8C
9C 10D 11C 12D
13D 14A 15D 16D
17C 18B 19C 20A
21C 22C 23C 24B
25A 26C 27C 28A
29A 30B 31A 32A
33C 34C 35A 36C
37A 38B 39C 40A

Mã đề 305

1A 2C 3C 4B
5B 6A 7C 8B
9A 10B 11A 12D
13C 14B 15B 16D
17A 18D 19B 20C
21C 22D 23A 4D
25D 26D 27C 28A
29A 30B 31C 32A
33C 34C 35A 36C
37A 38B 39C 40A

Mã đề 306

1D 2D 3D 4A
5B 6B 7D 8B
9B 10D 11D 12C
13A 14B 15B 16A
17A 18C 19B 20C
21A 22B 23A 24B
25B 26D 27A 28A
29D 30D 31A 32D
33C 34D 35B 36
37A 38B 39A 40A

Mã đề 307

1C 2B 3D 4C
5C 6C 7B 8B
9A 10A 11D 12D
13B 14A 15A 16D
17C 18A 19B 20D
21A 22B 23D 24D
25A 26D 27D 28C
29B 30C 31C 32D
33C 34C 35B 36C
37B 38C 39C 40B

Mã đề 308

1B 2D 3A 4C
5A 6D 7A 8D
9C 10C 11D 12A
13B 14D 15A 16A
17D 18B 19D 20D
21A 22B 23D 24B
25B 26A 27D 28A
29C 30A 31C 32A
33B 34A 35C 36B
37B 38C 39B 40B

Mã đề 309

1A 2A 3B 4C
5A 6C 7B 8C
9D 10A 11A 12C
13C 14D 15B 16C
17D 18D 19B 20D
21B 22C 23C 24B
25D 26D 27B 28D
29C 30C 31D 32B
33D 34B 35D 36B
37B 38C 39C 40B

Mã đề 310

1D 2C 3A 4D
5A 6B 7B 8C
9A 10B 11B 12D
13C 14C 15A 16A
17D 18D 19C 20A
21C 22B 23C 24D
25C 26A 27D 28B
29B 30D 31A 32B
33A 34D 35D 36D
37A 38A 39B 40B

Mã đề 311

1D 2A 3D 4B
5C 6B 7C 8B
9C 10D 11B 12C
13B 14C 15D 16D
17C 18B 19D 20A
21A 22B 23D 24C
25A 26C 27A 28D
29D 30A 31B 32D
33D 34B 35C 36A
37A 38D 39B 40B

Mã đề 312

1B 2B 3C 4C
5B 6A 7D 8D
9A 10A 11A 12C
13D 14B 15C 16A
17C 18C 19C 20D
21A 22C 23C 24D
25C 26A 27D 28D
29A 30D 31D 32A
33A 34D 35C 36A
37A 38D 39C 40D

Mã đề 313

1D 2A 3B 4C
5D 6A 7B 8A
9D 10B 11C 12B
13B 14D 15C 16D
17C 18C 19C 20A
21A 22C 23D 24B
25C 26B 27A 28C
29D 30B 31D 32A
33B 34A 35D 36C
37C 38D 39A 40A

Mã đề 314

1C 2B 3B 4B
5A 6C 7D 8A
9A 10B 11C 12A
13C 14A 15D 16D
17C 18C 19A 20B
21A 22C 23A 24B
25C 26C 27B 28A
29C 30D 31A 32C
33D 34B 35B 36D
37D 38D 39A 40D

Mã đề 315

1D 2C 3A 4C
5B 6C 7B 8A
9C 10A 11C 12B
13C 14B 15A 16D
17C 18A 19D 20D
21A 22A 23C 24D
25A 26A 27D 28A
29D 30D 31C 32D
33D 34C 35A 36A
37C 38A 39C 40A

Mã đề 316

1D 2D 3B 4C
5A 6A 7C 8D
9D 10B 11B 12D
13B 14A 15C 16D
17A 18D 19B 20D
21C 22C 23A 24D
25B 26D 27A 28B
29C 30A 31C 32A
33C 34B 35D 36A
37B 38B 39A 40D

Mã đề 317

1A 2B 3D 4D
5B 6C 7A 8A
9D 10B 11A 12B
13B 14B 15D 16C
17C 18D 19A 20C
21D 22D 23B 24C
25C 26A 27D 28D
29D 30C 31A 32D
33B 34A 35A 36D
37B 38C 39C 40C

Mã đề 318

1A 2B 3D 4D
5D 6A 7B 8C
9C 10B 11B 12A
13C 14A 15D 16C
17B 18D 19A 20B
21B 22B 23D 24D
25D 26A 27D 28D
29A 30D 31B 32A
33B 34A 35B 36A
37D 38C 39A 40D

Mã đề 319

1A 2C 3D 4B
5D 6C 7A 8B
9D 10A 11D 12C
13C 14A 15B 16C
17A 18A 19A 20C
21B 22B 23C 24D
25B 26C 27C 28B
29D 30C 31D 32D
33B 34B 35D 36A
37D 38A 39D 40D

Mã đề 320

1C 2C 3A 4B
5B 6B 7C 8B
9D 10C 11C 12B
13B 14B 15A 16D
17A 18C 19B 20D
21A 22D 23C 24B
25D 26D 27C 28B
29D 30D 31A 32C
33C 34C 35A 36A
37A 38D 39D 40A

Mã đề 321

1C 2D 3B 4D
5C 6D 7C 8B
9C 10A 11B 12D
13A 14B 15A 16D
17A 18B 19C 20C
21A 22B 23B 24A
25A 26B 27C 28B
29C 30A 31C 32B
33C 34B 35C 36A
37C 38A 39A 40A

Mã đề 322

1D 2C 3D 4A
5D 6B 7B 8D
9B 10B 11C 12D
13B 14D 15D 16C
17A 18A 19B 20A
21A 22A 23D 24A
25B 26B 27D 28C
29B 30A 31D 32C
33A 34A 35C 36C
37B 38C 39D 40B

Mã đề 323

1A 2D 3A 4D
5B 6D 7B 8B
9A 10D 11D 12C
13D 14D 15B 16A
17D 18B 19C 20A
21C 22D 23C 24C
25B 26A 27B 28A
29A 30B 31D 32D
33A 34C 35B 36A
37B 38A 39C 40C

Mã đề 324

1C 2D 3A 4B
5D 6C 7B 8D
9D 10A 11B 12C
13C 14A 15C 16A
17A 18B 19C 20C
21B 22A 23C 24B
25B 26A 27A 28B
29B 30C 31B 32A
33C 34D 35A 36C
37C 38B 39A 40A