Đề thi + Đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2022

1704

Sáng nay ngày 8/7, các thí sinh nhóm khoa học xã hội bước vào thi môn Lịch sử theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút và bắt đầu từ 7h30.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất đề thi môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo Bộ GD&ĐT, nội dung đề thi môn Lịch sử về cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2021, nội dung thi vẫn nằm trong chương trình THPT và chủ yếu là lớp 12.

Đề thi Lịch sử tốt nghiệp THPT 2022 full mã đề

Xem chi tiết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2022 môn Lịch sử full mã đề dưới đây:

Đáp án môn Lịch sử tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 301

1A2B3D4D
5C6B7A8B
9A10A11B12D
13A14B15D16C
17B18B19D20C
21A22A23C24A
25C26A27A28B
29C30D31C32A
33B34B35D36B
37D38C39C40B

Mã đề 302

1D2B3B4B
5D6A7D8B
9D10A11C12D
13D14C15C16A
17C18D19C20A
21A22A23D24A
25B26D27C28B
29C30C31C32A
33D34D35A36C
37C38A39B40B

Mã đề 303

1D2A3B4C
5A6A7D8D
9D10A11C12B
13D14C15D16D
17C18D19D20B
21C22C23D24C
25D26B27C28B
29C30B31D32B
33C34B35B36C
37B38C39D40D

Mã đề 304

1B2B3B4D
5D6A7C8C
9C10D11C12D
13D14A15D16D
17C18B19C20A
21C22C23C24B
25A26C27C28A
29A30B31A32A
33C34C35A36C
37A38B39C40A

Mã đề 305

1A2C3C4B
5B6A7C8B
9A10B11A12D
13C14B15B16D
17A18D19B20C
21C22D23A4D
25D26D27C28A
29A30B31C32A
33C34C35A36C
37A38B39C40A

Mã đề 306

1D2D3D4A
5B6B7D8B
9B10D11D12C
13A14B15B16A
17A18C19B20C
21A22B23A24B
25B26D27A28A
29D30D31A32D
33C34D35B36
37A38B39A40A

Mã đề 307

1C2B3D4C
5C6C7B8B
9A10A11D12D
13B14A15A16D
17C18A19B20D
21A22B23D24D
25A26D27D28C
29B30C31C32D
33C34C35B36C
37B38C39C40B

Mã đề 308

1B2D3A4C
5A6D7A8D
9C10C11D12A
13B14D15A16A
17D18B19D20D
21A22B23D24B
25B26A27D28A
29C30A31C32A
33B34A35C36B
37B38C39B40B

Mã đề 309

1A2A3B4C
5A6C7B8C
9D10A11A12C
13C14D15B16C
17D18D19B20D
21B22C23C24B
25D26D27B28D
29C30C31D32B
33D34B35D36B
37B38C39C40B

Mã đề 310

1D2C3A4D
5A6B7B8C
9A10B11B12D
13C14C15A16A
17D18D19C20A
21C22B23C24D
25C26A27D28B
29B30D31A32B
33A34D35D36D
37A38A39B40B

Mã đề 311

1D2A3D4B
5C6B7C8B
9C10D11B12C
13B14C15D16D
17C18B19D20A
21A22B23D24C
25A26C27A28D
29D30A31B32D
33D34B35C36A
37A38D39B40B

Mã đề 312

1B2B3C4C
5B6A7D8D
9A10A11A12C
13D14B15C16A
17C18C19C20D
21A22C23C24D
25C26A27D28D
29A30D31D32A
33A34D35C36A
37A38D39C40D

Mã đề 313

1D2A3B4C
5D6A7B8A
9D10B11C12B
13B14D15C16D
17C18C19C20A
21A22C23D24B
25C26B27A28C
29D30B31D32A
33B34A35D36C
37C38D39A40A

Mã đề 314

1C2B3B4B
5A6C7D8A
9A10B11C12A
13C14A15D16D
17C18C19A20B
21A22C23A24B
25C26C27B28A
29C30D31A32C
33D34B35B36D
37D38D39A40D

Mã đề 315

1D2C3A4C
5B6C7B8A
9C10A11C12B
13C14B15A16D
17C18A19D20D
21A22A23C24D
25A26A27D28A
29D30D31C32D
33D34C35A36A
37C38A39C40A

Mã đề 316

1D2D3B4C
5A6A7C8D
9D10B11B12D
13B14A15C16D
17A18D19B20D
21C22C23A24D
25B26D27A28B
29C30A31C32A
33C34B35D36A
37B38B39A40D

Mã đề 317

1A2B3D4D
5B6C7A8A
9D10B11A12B
13B14B15D16C
17C18D19A20C
21D22D23B24C
25C26A27D28D
29D30C31A32D
33B34A35A36D
37B38C39C40C

Mã đề 318

1A2B3D4D
5D6A7B8C
9C10B11B12A
13C14A15D16C
17B18D19A20B
21B22B23D24D
25D26A27D28D
29A30D31B32A
33B34A35B36A
37D38C39A40D

Mã đề 319

1A2C3D4B
5D6C7A8B
9D10A11D12C
13C14A15B16C
17A18A19A20C
21B22B23C24D
25B26C27C28B
29D30C31D32D
33B34B35D36A
37D38A39D40D

Mã đề 320

1C2C3A4B
5B6B7C8B
9D10C11C12B
13B14B15A16D
17A18C19B20D
21A22D23C24B
25D26D27C28B
29D30D31A32C
33C34C35A36A
37A38D39D40A

Mã đề 321

1C2D3B4D
5C6D7C8B
9C10A11B12D
13A14B15A16D
17A18B19C20C
21A22B23B24A
25A26B27C28B
29C30A31C32B
33C34B35C36A
37C38A39A40A

Mã đề 322

1D2C3D4A
5D6B7B8D
9B10B11C12D
13B14D15D16C
17A18A19B20A
21A22A23D24A
25B26B27D28C
29B30A31D32C
33A34A35C36C
37B38C39D40B

Mã đề 323

1A2D3A4D
5B6D7B8B
9A10D11D12C
13D14D15B16A
17D18B19C20A
21C22D23C24C
25B26A27B28A
29A30B31D32D
33A34C35B36A
37B38A39C40C

Mã đề 324

1C2D3A4B
5D6C7B8D
9D10A11B12C
13C14A15C16A
17A18B19C20C
21B22A23C24B
25B26A27A28B
29B30C31B32A
33C34D35A36C
37C38B39A40A
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.