Đề thi + Đáp án chính thức môn Địa thi THPT 2020 full mã đề

1568

Cũng như mọi năm, đề thi môn Địa năm nay được đánh giá là khá dễ… nhìn và chất lượng giấy khá tốt. Các em học sinh có thể so lại kết quả bài làm của mình với đáp án tham khảo môn Địa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dưới đây nhé.

Địa lý là môn thứ 2 (sau Lịch sử) với 40 câu hỏi được đánh số từ 41 tới 80.

(Lưu ý là phải vài ngày nữa Bộ GD&ĐT mới công bố đáp án chính thức nhé)

de thi mon dia thpt nam 2020

Đáp án tham khảo môn Địa lý thi THPT 2020 theo từng mã đề:

MÃ ĐỀ: 301 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A 42D 43A 44A 45D
46C 47B 48B 49C 50B
51D 52B 53C 54D 55C
56D 57A 58B 59C 60B
61A 62D 63D 64C 65C
66D 67A 68C 69B 70B
71A 72A 73C 74C 75B
76A 77B 78A 79A 80C
MÃ ĐỀ: 302 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42D 43D 44A 45D
46C 47A 48C 49D 50C
51A 52D 53B 54C 55D
56D 57B 58C 59C 60B
61B 62B 63A 64C 65B
66B 67D 68A 69B 70D
71C 72A 73D 74C 75A
76C 77B 78B 79A 80A
MÃ ĐỀ: 303 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B 42D 43A 44C 45C
46C 47D 48A 49C 50B
51A 52B 53B 54A 55D
56C 57C 58B 59D 60C
61A 62C 63D 64A 65A
66D 67A 68B 69A 70C
71D 72D 73D 74B 75A
76C 77B 78B 79C 80B
MÃ ĐỀ: 304 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41C 42C 43A 44B 45A
46C 47D 48B 49A 50B
51A 52D 53C 54B 55C
56C 57D 58B 59D 60D
61C 62A 63C 64B 65D
66B 67C 68B 69C 70A
71A 72B 73B 74D 75D
76A 77D 78B 79A 80A
MÃ ĐỀ: 305 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41C 42A 43B 44C 45B
46A 47D 48D 49B 50D
51A 52D 53A 54C 55D
56A 57D 58D 59A 60D
61A 62D 63C 64B 65B
66B 67D 68A 69B 70D
71A 72B 73D 74A 75B
76B 77B 78B 79A 80A
MÃ ĐỀ: 306 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42D 43C 44A 45A
46B 47D 48A 49C 50B
51A 52B 53B 54D 55C
56C 57A 58C 59C 60C
61A 62C 63A 64D 65A
66D 67C 68A 69D 70D
71C 72D 73A 74C 75A
76C 77D 78C 79D 80D
MÃ ĐỀ: 307 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B 42D 43A 44D 45D
46B 47A 48B 49C 50B
51B 52A 53D 54A 55B
56C 57C 58B 59A 60D
61D 62C 63A 64C 65C
66C 67A 68A 69D 70A
71B 72C 73D 74D 75C
76A 77D 78C 79C 80D
MÃ ĐỀ: 308 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42B 43C 44D 45C
46B 47A 48C 49D 50D
51B 52D 53A 54A 55B
56C 57C 58C 59D 60C
61B 62B 63D 64C 65C
66D 67B 68A 69B 70C
71A 72A 73B 74B 75A
76A 77B 78B 79D 80D
MÃ ĐỀ: 309 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62 63 64 65
66 67 68 69 70
71 72 73 74 75
76 77 78 79 80
MÃ ĐỀ: 310 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A 42B 43C 44B 45D
46C 47B 48B 49A 50A
51A 52D 53C 54B 55B
56D 57C 58D 59A 60A
61A 62B 63B 64C 65D
66A 67A 68A 69C 70D
71B 72B 73C 74D 75D
76B 77B 78D 79C 80D
MÃ ĐỀ: 311 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42D 43A 44C 45A
46B 47B 48D 49B 50B
51B 52D 53B 54B 55A
56C 57C 58C 59D 60A
61D 62C 63C 64B 65A
66D 67C 68D 69D 70C
71C 72A 73B 74A 75A
76C 77B 78B 79A 80A
MÃ ĐỀ: 312 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A 42B 43D 44D 45D
46A 47A 48A 49B 50A
51C 52B 53B 54C 55D
56C 57B 58B 59B 60D
61B 62C 63C 64C 65D
66D 67C 68B 69C 70B
71D 72D 73C 74B 75D
76D 77C 78B 79C 80B
MÃ ĐỀ: 313 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42C 43D 44A 45C
46D 47D 48C 49D 50D
51A 52B 53C 54D 55C
56B 57D 58C 59C 60B
61A 62A 63B 64B 65A
66C 67D 68C 69A 70D
71B 72A 73B 74A 75A
76A 77B 78B 79D 80D
MÃ ĐỀ: 314 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B 42D 43C 44B 45C
46C 47A 48A 49D 50C
51D 52D 53B 54A 55D
56D 57D 58A 59B 60B
61A 62D 63C 64B 656A
6C 67C 68A 69B 70A
71C 72A 73A 74B 75B
76A 77B 78A 79A 80C
MÃ ĐỀ: 315 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42C 43C 44C 45D
46A 47C 48B 49C 50B
51A 52B 53B 54B 55C
56A 57D 58D 59A 60A
61D 62B 63A 64A 65C
66D 67D 68C 69B 70A
71A 72B 73C 74B 75D
76C 77C 78D 79A 80D
MÃ ĐỀ: 316 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41C 42D 43C 44D 45B
46A 47D 48D 49A 50B
51D 52B 53B 54A 55A
56A 57C 58A 59D 60C
61A 62A 63A 64D 65D
66B 67B 68D 69A 70B
71B 72D 73D 74B 75D
76A 77A 78A 79B 80B
MÃ ĐỀ: 317 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A 42D 43C 44D 45D
46D 47B 48C 49D 50C
51B 52A 53C 54B 55B
56B 57A 58A 59B 60C
61B 62B 63A 64A 65B
66A 67C 68B 69A 70B
71C 72C 73C 74B 75C
76A 77B 78C 79A 80C
MÃ ĐỀ: 318 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41C 42C 43B 44D 45B
46A 47A 48A 49B 50A
51C 52D 53D 54A 55C
56C 57A 58A 59A 60B
61A 62B 63A 64B 65D
66C 67B 68A 69C 70B
71D 72D 73B 74D 75B
76C 77B 78C 79D 80D
MÃ ĐỀ: 319 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B 42A 43B 44D 45D
46A 47A 48D 49A 50C
51B 52D 53D 54D 55A
56C 57D 58D 59A 60C
61A 62B 63C 64C 65B
66C 67C 68C 69D 70A
71D 72C 73B 74C 75C
76C 77B 78B 79A 80A
MÃ ĐỀ: 320 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42D 43C 44A 45B
46D 47D 48D 49B 50B
51A 52A 53C 54A 55B
56B 57B 58A 59C 60B
61D 62C 63C 64A 65B
66D 67A 68C 69B 70B
71B 72C 73D 74C 75C
76C 77C 78D 79B 80D
MÃ ĐỀ: 321 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42B 43A 44B 45C
46B 47B 48A 49D 50C
51A 52C 53C 54A 55C
56D 57B 58A 59B 60D
61D 62A 63A 64C 65D
66B 67D 68A 69D 70C
71B 72D 73C 74D 75C
76B 77C 78A 79B 80B
MÃ ĐỀ: 322 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B 42A 43C 44D 45D
46B 47D 48A 49A 50B
51B 52C 53D 54A 55A
56C 57A 58A 59C 60D
61C 62D 63D 64C 65A
66A 67D 68C 69A 70A
71C 72C 73A 74A 75D
76C 77D 78A 79D 80C
MÃ ĐỀ: 323 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D 42D 43D 44A 45B
46A 47B 48D 49B 50A
51D 52C 53C 54D 55C
56D 57D 58C 59D 60C
61B 62B 63B 64D 65B
66B 67D 68C 69C 70C
71B 72D 73C 74C 75C
76D 77B 78B 79D 80D
MÃ ĐỀ: 324 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A 42B 43B 44A 45A
46B 47A 48C 49C 50C
51B 52B 53C 54D 55A
56D 57D 58A 59D 60C
61D 62A 63B 64C 65B
66D 67B 68B 69B 70D
71C 72D 73A 74D 75C
76C 77C 78A 79C 80D

dap an mon dia ly thi thpt 2020