Đề thi + Đáp án chính thức môn Địa thi THPT 2020 full mã đề

2077

Cũng như mọi năm, đề thi môn Địa năm nay được đánh giá là khá dễ… nhìn và chất lượng giấy khá tốt. Các em học sinh có thể so lại kết quả bài làm của mình với đáp án tham khảo môn Địa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dưới đây nhé.

Địa lý là môn thứ 2 (sau Lịch sử) với 40 câu hỏi được đánh số từ 41 tới 80.

(Lưu ý là phải vài ngày nữa Bộ GD&ĐT mới công bố đáp án chính thức nhé)

de thi mon dia thpt nam 2020

Đáp án tham khảo môn Địa lý thi THPT 2020 theo từng mã đề:

MÃ ĐỀ: 301Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A42D43A44A45D
46C47B48B49C50B
51D52B53C54D55C
56D57A58B59C60B
61A62D63D64C65C
66D67A68C69B70B
71A72A73C74C75B
76A77B78A79A80C
MÃ ĐỀ: 302Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42D43D44A45D
46C47A48C49D50C
51A52D53B54C55D
56D57B58C59C60B
61B62B63A64C65B
66B67D68A69B70D
71C72A73D74C75A
76C77B78B79A80A
MÃ ĐỀ: 303Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B42D43A44C45C
46C47D48A49C50B
51A52B53B54A55D
56C57C58B59D60C
61A62C63D64A65A
66D67A68B69A70C
71D72D73D74B75A
76C77B78B79C80B
MÃ ĐỀ: 304Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41C42C43A44B45A
46C47D48B49A50B
51A52D53C54B55C
56C57D58B59D60D
61C62A63C64B65D
66B67C68B69C70A
71A72B73B74D75D
76A77D78B79A80A
MÃ ĐỀ: 305Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41C42A43B44C45B
46A47D48D49B50D
51A52D53A54C55D
56A57D58D59A60D
61A62D63C64B65B
66B67D68A69B70D
71A72B73D74A75B
76B77B78B79A80A
MÃ ĐỀ: 306Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42D43C44A45A
46B47D48A49C50B
51A52B53B54D55C
56C57A58C59C60C
61A62C63A64D65A
66D67C68A69D70D
71C72D73A74C75A
76C77D78C79D80D
MÃ ĐỀ: 307Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B42D43A44D45D
46B47A48B49C50B
51B52A53D54A55B
56C57C58B59A60D
61D62C63A64C65C
66C67A68A69D70A
71B72C73D74D75C
76A77D78C79C80D
MÃ ĐỀ: 308Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42B43C44D45C
46B47A48C49D50D
51B52D53A54A55B
56C57C58C59D60C
61B62B63D64C65C
66D67B68A69B70C
71A72A73B74B75A
76A77B78B79D80D
MÃ ĐỀ: 309Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
MÃ ĐỀ: 310Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A42B43C44B45D
46C47B48B49A50A
51A52D53C54B55B
56D57C58D59A60A
61A62B63B64C65D
66A67A68A69C70D
71B72B73C74D75D
76B77B78D79C80D
MÃ ĐỀ: 311Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42D43A44C45A
46B47B48D49B50B
51B52D53B54B55A
56C57C58C59D60A
61D62C63C64B65A
66D67C68D69D70C
71C72A73B74A75A
76C77B78B79A80A
MÃ ĐỀ: 312Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A42B43D44D45D
46A47A48A49B50A
51C52B53B54C55D
56C57B58B59B60D
61B62C63C64C65D
66D67C68B69C70B
71D72D73C74B75D
76D77C78B79C80B
MÃ ĐỀ: 313Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42C43D44A45C
46D47D48C49D50D
51A52B53C54D55C
56B57D58C59C60B
61A62A63B64B65A
66C67D68C69A70D
71B72A73B74A75A
76A77B78B79D80D
MÃ ĐỀ: 314Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B42D43C44B45C
46C47A48A49D50C
51D52D53B54A55D
56D57D58A59B60B
61A62D63C64B656A
6C67C68A69B70A
71C72A73A74B75B
76A77B78A79A80C
MÃ ĐỀ: 315Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42C43C44C45D
46A47C48B49C50B
51A52B53B54B55C
56A57D58D59A60A
61D62B63A64A65C
66D67D68C69B70A
71A72B73C74B75D
76C77C78D79A80D
MÃ ĐỀ: 316Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41C42D43C44D45B
46A47D48D49A50B
51D52B53B54A55A
56A57C58A59D60C
61A62A63A64D65D
66B67B68D69A70B
71B72D73D74B75D
76A77A78A79B80B
MÃ ĐỀ: 317Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A42D43C44D45D
46D47B48C49D50C
51B52A53C54B55B
56B57A58A59B60C
61B62B63A64A65B
66A67C68B69A70B
71C72C73C74B75C
76A77B78C79A80C
MÃ ĐỀ: 318Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41C42C43B44D45B
46A47A48A49B50A
51C52D53D54A55C
56C57A58A59A60B
61A62B63A64B65D
66C67B68A69C70B
71D72D73B74D75B
76C77B78C79D80D
MÃ ĐỀ: 319Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B42A43B44D45D
46A47A48D49A50C
51B52D53D54D55A
56C57D58D59A60C
61A62B63C64C65B
66C67C68C69D70A
71D72C73B74C75C
76C77B78B79A80A
MÃ ĐỀ: 320Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42D43C44A45B
46D47D48D49B50B
51A52A53C54A55B
56B57B58A59C60B
61D62C63C64A65B
66D67A68C69B70B
71B72C73D74C75C
76C77C78D79B80D
MÃ ĐỀ: 321Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42B43A44B45C
46B47B48A49D50C
51A52C53C54A55C
56D57B58A59B60D
61D62A63A64C65D
66B67D68A69D70C
71B72D73C74D75C
76B77C78A79B80B
MÃ ĐỀ: 322Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41B42A43C44D45D
46B47D48A49A50B
51B52C53D54A55A
56C57A58A59C60D
61C62D63D64C65A
66A67D68C69A70A
71C72C73A74A75D
76C77D78A79D80C
MÃ ĐỀ: 323Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41D42D43D44A45B
46A47B48D49B50A
51D52C53C54D55C
56D57D58C59D60C
61B62B63B64D65B
66B67D68C69C70C
71B72D73C74C75C
76D77B78B79D80D
MÃ ĐỀ: 324Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
41A42B43B44A45A
46B47A48C49C50C
51B52B53C54D55A
56D57D58A59D60C
61D62A63B64C65B
66D67B68B69B70D
71C72D73A74D75C
76C77C78A79C80D

dap an mon dia ly thi thpt 2020

 

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.