Đề thi THPT môn Lịch sử năm 2020 + Đáp án full chính thức

1637

Sáng nay ngày 10/8, các em 2k2 đã trải qua 2 tổ hợp thi là Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Sử, Địa, GDCD). Liệu các em có tự tin với đáp án mình đã lựa chọn trong sáng nay không? Cùng so lại so với kết quả chính thức đáp án môn lịch sử theo từng mã đề nhé.

Đề thi môn Lịch sử THPT 2020 – Mã đề 323

de thi mon lich su 2020

Đáp án chính thức theo từng mã đề:

Mã đề: 301 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1D 2C 3B 4A 5C
6D 7B 8B 9C 10D
11D 12B 13C 14A 15D
16A 17B 18B 19A 20A
21A 22D 23B 24D 25B
26A 27B 28A 29D 30D
31A 32A 33A 34D 35B
36A 37B 38D 39D 40D
Mã đề: 302 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2C 3B 4B 5D
6B 7D 8B 9C 10A
11C 12A 13B 14A 15D
16A 17C 18B 19C 20A
21D 22A 23A 24C 25A
26B 27B 28A 29A 30C
31C 32B 33B 34C 35B
36B 47A 48A 39C 40C
Mã đề: 303 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A 2B 3D 4A 5C
6B 7D 8B 9A 10C
11D 12D 13C 14C 15A
16D 17B 18D 19D 20D
21B 22C 23B 24B 25B
26C 27C 28D 29B 30D
31B 32C 33C 34B 35C
36D 37B 38C 39D 40B
Mã đề: 304 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A 2C 3C 4A 5B
6C 7B 8C 9D 10D
11D 12B 13D 14D 15A
16D 17A 18B 19A 20D
21A 22A 23D 24A 25A
26A 27D 28B 29B 30A
31B 32A 33A 34D 35D
36B 37A 38D 39B 40B
Mã đề: 305 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1C 2C 3D 4C 5A
6A 7A 8B 9B 10B
11A 12C 13A 14B 15B
16C 17C 18B 19D 20D
21C 22A 23D 24D 25D
26C 27C 28D 29D 30C
31A 32D 33A 34A 35D
36C 47C 48A 39C 40A
Mã đề: 306 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2C 3A 4C 5C
6C 7D 8B 9D 10A
11B 12B 13A 14C 15A
16D 17D 18D 19C 20C
21A 22D 23C 24A 25A
26C 27C 28C 29A 30D
31A 32A 33D 34A 35D
D36 37C 38B 39A 40A
Mã đề: 307 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1C 2C 3C 4B 5D
6D 7A 8A 9B 10C
11B 12A 13B 14C 15C
16B 17A 18C 19C 20C
21B 22C 23D 24C 25B
26A 27C 28A 29D 30D
31D 32B 33B 34B 35A
36D 37B 38D 39D 40A
Mã đề: 308 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2D 3C 4B 5C
6A 7D 8D 9B 10D
11B 12D 13C 14A 15A
16C 17B 18C 19A 20C
21B 22B 23B 24C 25A
26B 27D 28C 29B 30A
31C 32C 33D 34D 35D
36B 37D 38A 39D 40B
Mã đề: 309 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2A 3C 4A 5A
6B 7B 8A 9D 10D
11C 12D 13D 14D 15B
16B 17D 18A 19D 20C
21A 22D 23A 24B 25C
26B 27D 28D 29C 30C
31D 32D 33B 34C 35A
36D 37A 38A 39C 40C
Mã đề: 310 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A 2C 3D 4D 5A
6A 7C 8C 9B 10D
11C 12C 13D 14C 15C
16B 17B 18B 19A 20B
21D 22B 23C 24B 25A
26B 27B 28A 29A 30B
31A 32A 33B 34C 35B
36C 37B 38C 39C 40A
Mã đề: 311 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2C 3A 4C 5D
6A 7B 8D 9A 10D
11C 12B 13A 14C 15D
16B 17D 18B 19B 20B
21A 22D 23A 24D 25B
26A 27C 28C 29C 30C
31B 32A 33C 34A 35D
36A 37C 38C 39B 40C
Mã đề: 312 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A 2A 3C 4C 5B
6C 7D 8C 9A 10D
11D 12A 13B 14C 15A
16C 17B 18A 19B 20C
21D 22D 23B 24D 25B
26A 27A 28A 29B 30D
31B 32B 33D 34D 35B
36B 37D 38A 39A 40B
Mã đề: 313 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1D 2A 3D 4C 5D
6D 7C 8A 9C 10D
11C 12A 13D 14B 15C
16B 17A 18D 19C 20C
21B 22D 23D 24D 25A
26A 27B 28B 29D 30A
31B 32C 33C 34A 35B
36C 37A 38D 39B 40A
Mã đề: 314 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2A 3B 4B 5A
6B 7C 8C 9D 10B
11A 12C 13B 14A 15D
16B 17C 18C 19D 20A
21C 22D 23A 24A 25A
26D 27A 28C 29C 30A
31B 32D 33B 34B 35D
36C 37D 38D 39A 40D
Mã đề: 315 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2D 3D 4D 5B
6C 7B 8B 9A 10D
11D 12D 13C 14A 15C
16A 17D 18B 19D 20C
21C 22B 23D 24C 25B
26A 27D 28B 29C 30A
31D 32C 33A 34B 35C
36B 37C 38B 39C 40C
Mã đề: 316 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2C 3B 4C 5B
6A 7A 8A 9A 10A
11C 12B 13A 14C 15D
16C 17A 18A 19A 20C
21D 22B 23A 24B 25D
26A 27D 28D 29C 30D
31D 32C 33B 34B 35D
36C 37C 38B 39C 40D
Mã đề: 317 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2A 3D 4A 5A
6D 7A 8C 9D 10C
11C 12D 13A 14A 15B
16B 17D 18D 19B 20B
21C 22D 23C 24C 25B
26C 27B 28C 29A 30A
31D 32C 33C 34D 35A
36B 37A 38C 39C 40D
Mã đề: 318 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1D 2C 3D 4D 5A
6A 7A 8C 9A 10D
11B 12B 13B 14C 15B
16C 17D 18B 19D 20D
21D 22A 23A 24D 25C
26A 27B 28A 29C 30C
31B 32C 33B 34B 35B
36A 37C 38A 39B 40C
Mã đề: 319 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1C 2C 3B 4D 5A
6A 7D 8A 9B 10D
11D 12D 13C 14D 15A
16B 17A 18B 19A 20A
21D 22B 23A 24C 25C
26C 27D 28B 29A 30C
31B 32A 33A 34C 35B
36B 37C 38C 39B 40C
Mã đề: 320 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1C 2C 3B 4D 5A
6A 7D 8C 9C 10A
11B 12A 13C 14C 15A
16C 17C 18CD 19C 20D
21B 22D 23C 24B 25C
26D 27B 28B 29D 30A
31A 32D 33A 34B 35D
36B 37B 38A 39B 40D
Mã đề: 321 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1B 2A 3A 4D 5D
6C 7B 8B 9B 10C
11A 12C 13C 14C 15A
16C 17C 18A 19D 20A
21B 22B 23D 24D 25B
26C 27D 28A 29D 30D
31A 32A 33B 34D 35B
36B 37D 38A 39A 40D
Mã đề: 322 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1D 2A 3C 4D 5C
6A 7A 8C 9B 10B
11D 12C 13D 14A 15B
16B 17B 18D 19D 20D
21A 22B 23C 24C 25A
26A 27D 28D 29C 30B
31A 32C 33D 34D 35C
36B 37A 38A 39D 40D
Mã đề: 323 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A 2D 3A 4D 5A
6C 7D 8D 9C 10B
11C 12C 13D 14A 15D
16A 17C 18B 19B 20D
21C 22B 23C 24B 25D
26D 27A 28A 29B 30D
31A 32B 33C 34A 35C
36D 37B 38A 39B 40D
Mã đề: 324 Công bố chính thức từ Bộ GD&ĐT
1A 2D 3A 4C 5C
6A 7A 8C 9D 10C
11C 12D 13B 14A 15B
16A 17B 18B 19B 20D
21A 22C 23D 24B 25C
26D 27B 28B 29D 30C
31A 32D 33C 34D 35B
36A 37D 38A 39C 40C

Đáp án chính thức môn lịch sử thi thpt 2020