Đề thi môn Giáo dục công dân + Đán áp full – Thi THPT năm 2020

1359

Môn Giáo dục công dân là môn cuối cùng của tổ hợp 3 môn thi KHXH. Các bạn làm được bao nhiêu câu chắc chắn đúng và bao nhiêu câu là khoanh lụi? Tham khảo và đối chiếu ngay đáp án môn Giáo dục công dân năm 2020 nhé.

Tham khảo:

(Hầu như đề thi đều đã bị thu lại cùng giấy nháp nên hiếm ảnh tài liệu đại diện các bạn thông cảm nha)

Môn Giáo dục công dân là môn thi cuối của tổ hợp KHXH với 40 câu (từ 81 tới 120) làm bài trong 50 phút.

Đáp án môn Giáo dục công dân theo từng mã đề:

MÃ ĐỀ: 301Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C82A83C84A85D
86A87B88C89D90B
91A92C93C94A95D
96D97B98B99A100A
101A102C103D104C105A
106D107A108C109D110D
111A112C113C114C115A
116D117D118A119D120C
MÃ ĐỀ: 302Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A82A83B84A85A
86B87A88C89C90A
91B92C93A94D95A
96A97B98D99D100C
101B102D103B104B105B
106A107D108C109D110D
111B112D113C114B115D
116C117A118B119D120B
MÃ ĐỀ: 303Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A82B83A84A85B
86B87D88C89D90B
91A92D93B94D95A
96A97D98D99C100B
101D102C103D104D105C
106A107D108D109B110C
111B112B113C114A115C
116B117C118A119C120A
MÃ ĐỀ: 304Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B82C83A84D85A
86A87C88B89C90B
91D92B93B94D95C
96C97D98B99A100C
101A102D103B104D105B
106B107A108D109C110B
111A112B113C114A115C
116B117B118C119A120C
MÃ ĐỀ: 305Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C82C83A84A85B
86C87C88D89D90B
91D92D93A94B95C
96B97C98A99D100C
101D102C103D104D105D
106A107B108A109A110B
111A112B113B114C115D
116C117C118C119A120A
MÃ ĐỀ: 306Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B82B83A84A85B
86C87D88C89D90D
91D92C93A94A95A
96D97B98B99C100C
101C102B103D104C105D
106B107B108C109B110D
111D112B113B114D115B
116C117C118D119B120D
MÃ ĐỀ: 307Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C82C83D84B85C
86D87C88B89D90B
91D92A93C94D95A
96D97A98B99C100A
101B102B103B104D105D
106C107B108B109A110A
111A112D113D114C115D
116C117B118C119B120B
MÃ ĐỀ: 308Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C82A83B84A85A
86B87C88C89C90B
91D92B93A94D95A
96B97D98A99A100D
101B102D103A104D105A
106A107B108B109D110D
111B112D113A114D115D
116D117B118A119B120B
MÃ ĐỀ: 309Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D82C83D84A85D
86A87B88B89A90C
91A92B93C94A95D
96C97D98C99A100D
101C102D103C104A105D
106A107D108C109A110A
111A112C113D114C115C
116B117C118C119B120B
MÃ ĐỀ: 310Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B82C83A84C85C
86A87B88A89C90B
91C92A93A94D95C
96D97C98B99C100D
101A102B103D104B105B
106C107A108C109B110C
111D112B113A114D115D
116B117C118B119D120D
MÃ ĐỀ: 311Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A82B83B84A85C
86C87A88D89C90B
91B92D93D94D95B
96C97B98B99C100C
101D102A103D104A105B
106B107A108A109D110D
111D112C113A114C115C
116A117A118D119C120C
MÃ ĐỀ: 312Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D82C83D84A85A
86D87D88C89C90B
91B92C93A94B95D
96A97A98C99A100B
101A102C103A104B105C
106C107A108C109B110C
111B112B113C114B115A
116C117B118A119B120B
MÃ ĐỀ: 313Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A82C83A84B85D
86A87C88B89C90A
91A92A93C94D95B
96C97C98D99B100D
101A102D103C104D105D
106B107B108C109C110B
111C112B113B114B115A
116A117C118C119A120A
MÃ ĐỀ: 314Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D82C83A84A85B
86C87C88A89D90C
91C92B93B94B95D
96D97A98A99D100B
101B102C103A104C105C
106A107D108B109B110D
111A112A113D114A115B
116C117D118C119A120C
MÃ ĐỀ: 315Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D82D83A84B85B
86D87A88C89B90A
91B92B93A94B95B
96A97A98B99A100B
101C102C103B104C105C
106B107A108B109C110C
111B112C113B114A115A
116C117C118C119A120A
MÃ ĐỀ: 316Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D82B83C84C85A
86B87D88A89C90D
91B92A93A94B95B
96A97D98C99A100D
101C102C103D104B105A
106C107D108B109D110D
111C112D113A114C115B
116A117D118A119D120D
MÃ ĐỀ: 317Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B82C83D84C85B
86D87C88B89D90B
91C92B93A94A95C
96A97C98A99B100C
101D102B103C104B105B
106D107B108A109A110C
111A112D113D114C115D
116A117C118A119D120D
MÃ ĐỀ: 318Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A82D83D84C85B
86D87B88B89A90B
91A92A93C94A95D
96C97D98C99B100C
101A102B103C104C105D
106B107C108D109D110D
111B112C113B114D115D
116C117C118C119B120B
MÃ ĐỀ: 319Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A82D83A84A85D
86C87A88A89C90D
91C92D93D94C95B
96A97B98A99B100A
101A102A103D104B105D
106A107B108A109D110D
111D112B113B114B115D
116A117D118A119B120B
MÃ ĐỀ: 320Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A82A83B84C85B
86D87B88B89C90A
91C92D93D94D95B
96A97C98C99B100A
101B102D103B104B105B
106C107D108D109B110B
111C112B113A114A115A
116C117C118D119C120A
MÃ ĐỀ: 321Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C82C83A84C85B
86B87D88A89D90B
91B92D93C94A95B
96C97D98C99D100C
101C102A103B104A105C
106D107A108B109B110C
111D112D113B114C115A
116B117D118D119A120A
MÃ ĐỀ: 322Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C82D83A84A85B
86C87D88D89B90B
91D92A93B94A95A
96D97D98C99D100D
101D102C103A104D105B
106D107A108C109B110C
111C112B113C114B115A
116C117A118A119B120A
MÃ ĐỀ: 323Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C82A83D84A85D
86A87B88C89B90B
91D92D93D94B95C
96C97D98A99D100A
101B102A103A104D105B
106C107D108A109C110D
111B112D113B114A115D
116A117C118C119D120D
MÃ ĐỀ: 324Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B82D83D84C85D
86C87C88C89A90B
91A92A93C94B95B
96A97A98D99D100B
101C102D103A104B105C
106C107B108D109D110A
111B112A113B114D115A
116B117D118A119D120B

dap an mon gdcd thi thpt 2020

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.