Đề thi môn Giáo dục công dân + Đán áp full – Thi THPT năm 2020

1038

Môn Giáo dục công dân là môn cuối cùng của tổ hợp 3 môn thi KHXH. Các bạn làm được bao nhiêu câu chắc chắn đúng và bao nhiêu câu là khoanh lụi? Tham khảo và đối chiếu ngay đáp án môn Giáo dục công dân năm 2020 nhé.

Tham khảo:

Đề thi môn Ngữ Văn năm 2020

Đề thi môn Lịch Sử năm 2020

Đề thi môn Địa lí năm 2020

 

(Hầu như đề thi đều đã bị thu lại cùng giấy nháp nên hiếm ảnh tài liệu đại diện các bạn thông cảm nha)

Môn Giáo dục công dân là môn thi cuối của tổ hợp KHXH với 40 câu (từ 81 tới 120) làm bài trong 50 phút.

Đáp án môn Giáo dục công dân theo từng mã đề:

MÃ ĐỀ: 301 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C 82A 83C 84A 85D
86A 87B 88C 89D 90B
91A 92C 93C 94A 95D
96D 97B 98B 99A 100A
101A 102C 103D 104C 105A
106D 107A 108C 109D 110D
111A 112C 113C 114C 115A
116D 117D 118A 119D 120C
MÃ ĐỀ: 302 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A 82A 83B 84A 85A
86B 87A 88C 89C 90A
91B 92C 93A 94D 95A
96A 97B 98D 99D 100C
101B 102D 103B 104B 105B
106A 107D 108C 109D 110D
111B 112D 113C 114B 115D
116C 117A 118B 119D 120B
MÃ ĐỀ: 303 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A 82B 83A 84A 85B
86B 87D 88C 89D 90B
91A 92D 93B 94D 95A
96A 97D 98D 99C 100B
101D 102C 103D 104D 105C
106A 107D 108D 109B 110C
111B 112B 113C 114A 115C
116B 117C 118A 119C 120A
MÃ ĐỀ: 304 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B 82C 83A 84D 85A
86A 87C 88B 89C 90B
91D 92B 93B 94D 95C
96C 97D 98B 99A 100C
101A 102D 103B 104D 105B
106B 107A 108D 109C 110B
111A 112B 113C 114A 115C
116B 117B 118C 119A 120C
MÃ ĐỀ: 305 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C 82C 83A 84A 85B
86C 87C 88D 89D 90B
91D 92D 93A 94B 95C
96B 97C 98A 99D 100C
101D 102C 103D 104D 105D
106A 107B 108A 109A 110B
111A 112B 113B 114C 115D
116C 117C 118C 119A 120A
MÃ ĐỀ: 306 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B 82B 83A 84A 85B
86C 87D 88C 89D 90D
91D 92C 93A 94A 95A
96D 97B 98B 99C 100C
101C 102B 103D 104C 105D
106B 107B 108C 109B 110D
111D 112B 113B 114D 115B
116C 117C 118D 119B 120D
MÃ ĐỀ: 307 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C 82C 83D 84B 85C
86D 87C 88B 89D 90B
91D 92A 93C 94D 95A
96D 97A 98B 99C 100A
101B 102B 103B 104D 105D
106C 107B 108B 109A 110A
111A 112D 113D 114C 115D
116C 117B 118C 119B 120B
MÃ ĐỀ: 308 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C 82A 83B 84A 85A
86B 87C 88C 89C 90B
91D 92B 93A 94D 95A
96B 97D 98A 99A 100D
101B 102D 103A 104D 105A
106A 107B 108B 109D 110D
111B 112D 113A 114D 115D
116D 117B 118A 119B 120B
MÃ ĐỀ: 309 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D 82C 83D 84A 85D
86A 87B 88B 89A 90C
91A 92B 93C 94A 95D
96C 97D 98C 99A 100D
101C 102D 103C 104A 105D
106A 107D 108C 109A 110A
111A 112C 113D 114C 115C
116B 117C 118C 119B 120B
MÃ ĐỀ: 310 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B 82C 83A 84C 85C
86A 87B 88A 89C 90B
91C 92A 93A 94D 95C
96D 97C 98B 99C 100D
101A 102B 103D 104B 105B
106C 107A 108C 109B 110C
111D 112B 113A 114D 115D
116B 117C 118B 119D 120D
MÃ ĐỀ: 311 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A 82B 83B 84A 85C
86C 87A 88D 89C 90B
91B 92D 93D 94D 95B
96C 97B 98B 99C 100C
101D 102A 103D 104A 105B
106B 107A 108A 109D 110D
111D 112C 113A 114C 115C
116A 117A 118D 119C 120C
MÃ ĐỀ: 312 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D 82C 83D 84A 85A
86D 87D 88C 89C 90B
91B 92C 93A 94B 95D
96A 97A 98C 99A 100B
101A 102C 103A 104B 105C
106C 107A 108C 109B 110C
111B 112B 113C 114B 115A
116C 117B 118A 119B 120B
MÃ ĐỀ: 313 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A 82C 83A 84B 85D
86A 87C 88B 89C 90A
91A 92A 93C 94D 95B
96C 97C 98D 99B 100D
101A 102D 103C 104D 105D
106B 107B 108C 109C 110B
111C 112B 113B 114B 115A
116A 117C 118C 119A 120A
MÃ ĐỀ: 314 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D 82C 83A 84A 85B
86C 87C 88A 89D 90C
91C 92B 93B 94B 95D
96D 97A 98A 99D 100B
101B 102C 103A 104C 105C
106A 107D 108B 109B 110D
111A 112A 113D 114A 115B
116C 117D 118C 119A 120C
MÃ ĐỀ: 315 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D 82D 83A 84B 85B
86D 87A 88C 89B 90A
91B 92B 93A 94B 95B
96A 97A 98B 99A 100B
101C 102C 103B 104C 105C
106B 107A 108B 109C 110C
111B 112C 113B 114A 115A
116C 117C 118C 119A 120A
MÃ ĐỀ: 316 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81D 82B 83C 84C 85A
86B 87D 88A 89C 90D
91B 92A 93A 94B 95B
96A 97D 98C 99A 100D
101C 102C 103D 104B 105A
106C 107D 108B 109D 110D
111C 112D 113A 114C 115B
116A 117D 118A 119D 120D
MÃ ĐỀ: 317 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B 82C 83D 84C 85B
86D 87C 88B 89D 90B
91C 92B 93A 94A 95C
96A 97C 98A 99B 100C
101D 102B 103C 104B 105B
106D 107B 108A 109A 110C
111A 112D 113D 114C 115D
116A 117C 118A 119D 120D
MÃ ĐỀ: 318 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A 82D 83D 84C 85B
86D 87B 88B 89A 90B
91A 92A 93C 94A 95D
96C 97D 98C 99B 100C
101A 102B 103C 104C 105D
106B 107C 108D 109D 110D
111B 112C 113B 114D 115D
116C 117C 118C 119B 120B
MÃ ĐỀ: 319 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A 82D 83A 84A 85D
86C 87A 88A 89C 90D
91C 92D 93D 94C 95B
96A 97B 98A 99B 100A
101A 102A 103D 104B 105D
106A 107B 108A 109D 110D
111D 112B 113B 114B 115D
116A 117D 118A 119B 120B
MÃ ĐỀ: 320 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81A 82A 83B 84C 85B
86D 87B 88B 89C 90A
91C 92D 93D 94D 95B
96A 97C 98C 99B 100A
101B 102D 103B 104B 105B
106C 107D 108D 109B 110B
111C 112B 113A 114A 115A
116C 117C 118D 119C 120A
MÃ ĐỀ: 321 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C 82C 83A 84C 85B
86B 87D 88A 89D 90B
91B 92D 93C 94A 95B
96C 97D 98C 99D 100C
101C 102A 103B 104A 105C
106D 107A 108B 109B 110C
111D 112D 113B 114C 115A
116B 117D 118D 119A 120A
MÃ ĐỀ: 322 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C 82D 83A 84A 85B
86C 87D 88D 89B 90B
91D 92A 93B 94A 95A
96D 97D 98C 99D 100D
101D 102C 103A 104D 105B
106D 107A 108C 109B 110C
111C 112B 113C 114B 115A
116C 117A 118A 119B 120A
MÃ ĐỀ: 323 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81C 82A 83D 84A 85D
86A 87B 88C 89B 90B
91D 92D 93D 94B 95C
96C 97D 98A 99D 100A
101B 102A 103A 104D 105B
106C 107D 108A 109C 110D
111B 112D 113B 114A 115D
116A 117C 118C 119D 120D
MÃ ĐỀ: 324 Đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT
81B 82D 83D 84C 85D
86C 87C 88C 89A 90B
91A 92A 93C 94B 95B
96A 97A 98D 99D 100B
101C 102D 103A 104B 105C
106C 107B 108D 109D 110A
111B 112A 113B 114D 115A
116B 117D 118A 119D 120B

dap an mon gdcd thi thpt 2020