Đề thi + Đáp án chính thức môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2021

1209

Sinh học học là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học tự nhiên với 40 câu hỏi (từ câu 81 tới câu 120) và thời gian làm bài 50 phút.

Xem đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Sinh học (Mã đề 201 tới 224).

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Toán học tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Sinh học thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 201
81A82B83D84A85C
86C87C88A89B90A
91D92D93D94B95B
96D97B98C99B100D
101D102B103D104C105C
106C107B108C109B110C
111D112B113D114B115C
116D117C118B119D120D
Mã đề: 202
81C82B83A84B85C
86B87D88D89C90C
91C92D93D94A95C
96A97C98A99C100C
101D102D103A104A105D
106B107A108A109D110B
111A112D113D114B115B
116B117D118A119B120B
Mã đề: 203
81C82B83D84B85A
86A87C88B89A90A
91C92D93C94B95A
96C97C98A99A100D
101C102D103A104D105C
106D107D108D109A110A
111A112C113C114D115A
116D117C118D119C120C
Mã đề: 204
81B82B83C84A85B
86A87A88D89A90C
91A92C93C94A95B
96B97C98A99B100C
101D102D103C104C105D
106D107B108D109D110B
111D112A113D114D115A
116B117D118B119C120A
Mã đề: 205
81B82A83D84D85B
86C87B88B89A90A
91B92A93C94D95D
96C97B98B99C100A
101A102B103D104B105C
106A107C108C109C110D
111C112D113A114D115A
116C117A118A119D120D
Mã đề: 206
81C82A83B84B85C
86D87C88A89C90C
91A92A93B94D95D
96D97C98C99D100D
101B102D103A104B105B
106B107A108B109C110C
111D112B113A114C115A
116A117D118A119B120B
Mã đề: 207
81A82B83D84C85C
86A87C88B89A90D
91D92B93C94C95A
96C97B98A99D100D
101B102A103D104A105B
106B107B108D109C110B
111A112C113C114C115A
116D117A118B119A120D
Mã đề: 208
81B82A83A84C85A
86D87A88B89A90B
91B92B93D94C95B
96C97B98A99A100C
101B102C103D104C105D
106D107D108A109D110C
111B112B113C114A115C
116C117D118A119B120B
Mã đề: 209
81A82D83B84C85A
86B87A88B89B90A
91C92D93D94C95D
96C97B98C99A100D
101A102C103B104D105A
106A107B108A109D110D
111D112C113B114D115C
116C117B118C119B120C
Mã đề: 210
81C82A83D84D85B
86D87B88A89D90B
91B92A93D94B95D
96D97C98D99D100C
101A102A103C104B105B
106A107D108A109A110B
111A112D113D114D115B
116B117A118D119B120A
Mã đề: 211
81D82B83B84C85C
86A87C88D89C90C
91A92A93D94B95C
96A97B98A99D100D
101B102A103C104B105B
106C107C108D109D110D
111B112B113D114A115A
116B117B118A119D120A
Mã đề: 212
81C82C83A84D85A
86A87D88C89B90C
91C92B93D94C95A
96B97C98B99D100D
101B102B103D104B105D
106B107A108C109A110D
111D112A113B114C115D
116B117A118C119A120C
Mã đề: 213
81A82A83C84C85A
86D87D88D89A90B
91B92C93D94D95A
96A97D98C99B100C
101B102C103B104C105C
106D107A108B109B110B
111D112B113C114D115C
116D117C118D119A120A
Mã đề: 214
81B82A83C84C85A
86D87A88A89C90B
91C92D93A94D95B
96B97A98D99A100B
101A102D103A104A105D
106D107B108D109D110A
111B112B113D114B115A
116B117A118D119B120A
Mã đề: 215
81D82D83C84A85B
86B87D88D89C90C
91C92B93A94B95C
96A97B98A99C100A
101C102B103B104C105B
106C107C108C109A110C
111A112C113A114B115A
116B117C118A119B120A
Mã đề: 216
81C82D83D84B85A
86D87B88A89B90A
91C92C93D94A95A
96C97B98D99D100A
101C102C103B104A105B
106C107D108A109B110A
111D112A113A114D115C
116B117A118C119C120B
Mã đề: 217
81C82C83A84D85D
86A87C88B89C90C
91A92A93B94D95B
96B97C98D99B100A
101A102D103B104A105A
106D107B108A109A110A
111D112C113B114D115D
116C117B118B119D120C
Mã đề: 218
81D82C83A84B85D
86C87B88C89B90A
91C92B93A94D95B
96D979A98D99A100B
101B102C103C104B105D
106B107B108A109C110D
111C112C113B114D115A
116D117D118C119A120A
Mã đề: 219
81C82B83D84A85B
86C87C88B89D90B
91A92D93A94C95A
96C97C98D99D100B
101B102D103D104B105B
106C107D108B109B110C
111B112B113D114D115B
116C117C118C119B120D
Mã đề: 220
81C82D83D84A85B
86D87C88A89D90C
91C92B93B94B95C
96B97A98B99B100B
101A102C103A104B105A
106B107C108C109C110A
111A112C113C114B115A
116C117A118A119B120B
Mã đề: 221
81D82A83A84D85C
86B87B88B89D90B
91A92B93C94B95D
96C97B98A99D100C
101A102B103D104D105C
106A107D108D109D110C
111A112C113C114A115C
116C117A118D119D120A
Mã đề: 222
81A82A83B84B85D
86C87C88A89C90B
91A92D93A94C95D
96D97D98B99D100D
101B102A103B104A105B
106C107A108A109D110D
111C112A113D114B115C
116D117C118B119B120D
Mã đề: 223
81C82D83B84B85C
86A87C88A89C90C
91C92D93D94A95C
96B97B98A99B100B
101D102D103D104B105C
106A107B108D109C110B
111C112D113A114D115B
116D117A118B119A120C
Mã đề: 224
81B82A83B84B85D
86D87C88B89D90C
91A92A93D94C95A
96A97D98D99A100C
101C102D103A104A105C
106D107A108C109D110C
111C112A113C114A115C
116D117A118C119D120A

Đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.