Đề thi + Đáp án chính thức môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT năm 2021

762

Giáo dục công dân là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học xã hội với 40 câu hỏi (từ câu 81 tới câu 120) và thời gian làm bài 50 phút.

Xem đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Giáo dục công dân (Mã đề 301 tới 324).

Xem thêm:

Đáp án chính thức môn Địa lí học tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Giáo dục công dân thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 301
81A82A83C84C85B
86B87C88B89D90C
91B92D93C94A95D
96A97A98B99D100A
101C102D103A104D105B
106C107C108B109A110B
111D112C113A114A115B
116A117C118D119B120D
Mã đề: 302
81D82C83D84B85B
86C87C88A89D90B
91C92A93A94C95B
96C97B98C99D100A
101D102B103C104D105B
106A107B108B109D110C
111C112A113D114A115D
116A117D118A119A120C
Mã đề: 303
81D82C83B84D85B
86C87A88A89A90C
91D92B93B94A95C
96D97A98C99A100D
101D102A103B104C105B
106A107A108B109C110B
111D112D113B114C115B
116D117D118D119C120A
Mã đề: 304
81D82C83D84C85D
86C87D88C89A90A
91D92D93B94D95C
96C97B98A99A100B
101C102B103D104B105B
106B107C108D109C110B
111D112B113C114C115D
116B117D118C119B120C
Mã đề: 305
81D82B83C84A85A
86C87D88C89B90C
91A92A93B94B95C
96C97D98A99D100D
101A102C103A104A105D
106D107D108C109A110A
111D112A113C114A115C
116C117D118D119A120A
Mã đề: 306
81D82A83C84A85D
86C87D88D89C90B
91A92A93B94B95B
96D97C98C99D100C
101D102D103A104A105B
106C107A108B109B110D
111A112D113B114A115A
116C117B118C119B120A
Mã đề: 307
81D82B83D84A85A
86A87B88B89C90B
91D92A93D94C95D
96B97C98D99D100C
101D102B103C104D105C
106D107D108D109C110C
111B112B113D114B115B
116B117C118C119D120C
Mã đề: 308
81B82D83D84B85A
86D87A88C89B90C
91C92C93B94A95D
96B97C98D99A100A
101C102D103D104A105D
106B107B108D109B110D
111A112A113C114B115C
116D117A118B119A120D
Mã đề: 309
81B82C83D84C85B
86A87B88A89C90B
91B92A93A94D95B
96A97A98B99D100C
101B102B103D104D105A
106A107D108D109C110C
111D112D113C114A115C
116A117D118D119C120C
Mã đề: 310
81B82B83A84B85C
86D87B88A89D90C
91D92D93A94D95C
96C97A98D99A100C
101C102C103A104A105A
106C107A108C109C110D
111C112C113C114D115A
116D117C118A119D120D
Mã đề: 311
81C82C83B84C85B
86C87C88A89A90D
91B92D93B94B95A
96B97C98C99D100C
101A102D103D104A105C
106B107C108A109B110A
111B112D113D114D115A
116B117B118D119A120D
Mã đề: 312
81D82A83D84D85B
86B87C88B89B90A
91C92A93A94D95D
96C97B98D99C100D
101D102C103A104D105D
106A107C108B109B110C
111B112A113C114B115C
116B117A118C119B120A
Mã đề: 313
81B82B83D84D85B
86C87D88D89A90C
91C92A93C94C95A
96C97B98D99C100A
101A102C103D104B105D
106A107B108C109A110D
111A112D113B114A115B
116B117A118C119C120D
Mã đề: 314
81B82D83B84C85A
86C87C88A89D90B
91A92B93C94A95D
96B97B98D99D100A
101B102B103A104A105D
106D107D108B109B110A
111B112B113D114A115D
116A117A118B119B120D
Mã đề: 315
81B82D83C84A85A
86B87A88A89C90B
91D92B93B94C95D
96B97C98C99D100D
101C102B103A104D105C
106D107B108B109C110D
111C112D113B114A115A
116C117B118C119A120A
Mã đề: 316
81A82D83C84C85D
86D87A88A89D90B
91A92B93A94B95D
96A97D98B99D100A
101D102B103C104B105C
106C107D108B109A110B
111C112A113B114A115A
116C117A118B119C120C
Mã đề: 317
81C82D83B84B85C
86A87B88A89B90B
91C92C93A94D95D
96A97B98A99B100D
101C102A103A104C105A
106C107C108B109A110B
111B112C113A114B115A
116C117A118B119B120C
Mã đề: 318
81A82D83B84C85B
86A87D88C89D90C
91B92B93A94B95A
96A97C98C99C100A
101D102D103A104B105D
106C107B108C109B110C
111C112D113D114B115A
116D117A118D119D120B
Mã đề: 319
81D82D83C84B85A
86D87C88A89B90B
91B92D93C94A95D
96B97C98A99A100A
101D102B103C104B105D
106C107A108B109A110C
111C112A113D114C115C
116D117A118C119C120D
Mã đề: 320
81D82D83A84C85B
86A87A88C89D90A
91C92D93A94B95A
96C97B98C99D100D
101B102D103B104A105A
106D107D108D109C110A
111B112B113C114A115B
116A117C118B119C120C
Mã đề: 321
81C82B83D84B85B
86A87A88B89B90C
91C92D93A94C95A
96D97A98D99D100A
101D102D103B104A105B
106A107B108A109D110B
111A112D113D114B115D
116B117D118D119A120B
Mã đề: 322
81D82C83D84C85A
86B87B88C89D90B
91A92B93C94B95D
96C97D98A99C100A
101B102D103C104D105B
106B107A108C109D110A
111D112D113B114C115A
116D117A118C119B120B
Mã đề: 323
81C82B83C84A85A
86B87D88B89C90C
91B92B93A94B95C
96B97C98A99B100C
101A102C103D104B105A
106A107D108D109B110C
111D112A113C114C115D
116D117C118A119A120D
Mã đề: 324
81A82A83B84B85A
86D87B88B89A90A
91B92D93B94C95C
96D97D98A99C100A
101A102B103B104A105C
106B107B108C109C110A
111C112C113C114B115A
116C117C118B119A120A

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.