Đề thi + Đáp án chính thức môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021

1395

Lịch sử là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học xã hội với 40 câu hỏi (từ câu 1 tới câu 40) và thời gian làm bài 50 phút.

Xem đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Lịch sử (Mã đề 301 tới 324).

Xem thêm:

Đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Địa lí tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Lịch sử thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 301
1D2A3A4B5A
6B7B8D9B10D
11C12C13A14D15A
16B17C18D19C20B
21C22A23D24B25D
26A27D28C29B30D
31C32D33A34C35B
36A37D38B39C40A
Mã đề: 302
1D2A3B4D5A
6D7A8C9C10B
11A12B13B14C15D
16A17C18A19C20B
21A22D23B24A25D
26D27B28A29A30D
31C32C33B34D35D
36C37D38B39D40C
Mã đề: 303
1B2C3C4C5A
6D7B8C9A10B
11C12C13D14A15B
16B17D18B19D20C
21A22B23B24D25C
26A27A28D29B30B
31D32C33D34D35A
36B37C38A39B40D
Mã đề: 304
1D2C3C4B5A
6B7A8A9A10B
11C12A13D14C15D
16C17A18C19D20D
21B22D23C24B25A
26A27C28D29B30B
31C32C33A34A35B
36A37C38B39D40B
Mã đề: 305
1B2B3D4B5A
6C7B8D9A10C
11B12C13C14D15C
16A17B18C19D20A
21B22D23C24D25C
26B27D28D29D30C
31D32B33D34D35C
36B37C38D39B40D
Mã đề: 306
1D2A3D4A5D
6A7B8B9B10C
11A12A13C14D15D
16B17A18C19D20B
21D22A23D24D25A
26B27C28C29A30D
31D32B33B34C35C
36C37B38A39C40C
Mã đề: 307
1C2A3A4C5D
6B7A8C9C10D
11D12B13B14C15A
16A17C18D19A20A
21B22D23A24B25B
26D27A28C29D30D
31A32B33B34A35B
36C37B38D39C40B
Mã đề: 308
1D2C3A4C5A
6B7A8A9C10D
11C12B13B14A15A
16B17A18A19B20D
21A22B23D24B25D
26D27D28B29B30A
31A32D33D34D35B
36D37B38D39D40A
Mã đề: 309
1C2A3C4D5B
6C7C8C9D10A
11B12B13C14A15A
16C17D18B19B20C
21C22D23D24B25A
26A27D28D29A30A
31B32B33D34D35A
36C37C38B39B40D
Mã đề: 310
1D2A3B4B5C
6A7A8D9C10D
11C12A13D14B15B
16D17B18B19B20C
21D22B23C24B25D
26D27B28D29D30B
31C32C33C34B35C
36B37D38C39C40B
Mã đề: 311
1B2D3C4D5D
6C7D8A9C10A
11D12A13B14A15D
16A17D18B19B20C
21A22C23D24C25A
26B27A28B29C30D
31C32A33B34B35A
36B37A38B39C40C
Mã đề: 312
1C2D3B4C5C
6C7D8B9D10C
11D12A13A14D15B
16D17A18B19D20A
21A22B23B24A25C
26D27B28C29D30A
31A32C33B34A35A
36C37A38C39B40B
Mã đề: 313
1B2D3B4A5A
6C7A8C9B10C
11D12D13D14C15C
16A17C18D19D20C
21D22A23C24D25B
26A27D28B29B30B
31D32A33B34B35B
36C37A38C39A40B
Mã đề: 314
1D2A3D4C5B
6A7B8D9A10A
11A12C13D14B15B
16D17A18C19D20C
21A22D23C24A25C
26A27A28D29C30D
31A32D33C34A35C
36A37C38A39C40D
Mã đề: 315
1B2A3D4D5C
6C7D8B9B10B
11A12D13C14C15B
16A17A18B19A20B
21C22C23C24A25C
26C27B28B29C30B
31A32C33C34C35A
36A37B38A39C40A
Mã đề: 316
1B2A3D4D5A
6D7B8C9D10A
11A12C13C14C15D
16A17B18C19C20C
21A22A23D24D25B
26D27C28B29D30B
31C32C33A34D35B
36A37C38B39A40C
Mã đề: 317
1C2C3B4C5D
6A7A8C9A10B
11A12A13A14B15B
16D17D18A19B20B
21D22A23D24A25D
26D27B28B29A30D
31D32B33A34D35D
36B37A38D39B40A
Mã đề: 318
1B2C3C4C5B
6C7C8D9D10B
11A12A13D14D15A
16B17B18A19A20C
21A22D23B24D25B
26B27A28B29A30A
31D32A33C34C35C
36D37C38D39B40C
Mã đề: 319
1B2D3D4B5A
6D7C8A9D10D
11A12D13D14D15B
16A17B18C19C20C
21D22C23B24C25B
26B27D28C29C30A
31A32A33C34A35B
36C37B38C39A40A
Mã đề: 320
1C2D3A4A5A
6C7D8C9D10C
11B12C13D14C15B
16B17D18C19A20C
21C22D23B24D25B
26D27D28C29A30D
31A32B33B34A35A
36B37A38D39B40B
Mã đề: 321
1C2A3A4B5C
6D7C8D9D10B
11D12B13B14A15C
16A17A18C19A20A
21C22D23A24A25A
26C27D28C29D30C
31D32A33C34D35D
36C37C38D39A40C
Mã đề: 322
1B2D3C4A5B
6D7C8A9B10B
11C12C13A14B15B
16B17C18D19D20A
21A22A23B24B25B
26C27C28C29A30B
31A32C33B34C35A
36C37A38C39A40B
Mã đề: 323
1A2C3A4A5C
6B7D8B9A10A
11B12C13B14D15B
16D17A18C19B20D
21A22D23A24C25C
26A27A28B29C30D
31B32D33D34D35B
36B37C38B39B40D
Mã đề: 324
1B2A3D4C5D
6A7B8D9B10C
11B12B13A14A15B
16A17D18A19C20A
21C22D23B24B25C
26D27D28A29C30A
31B32C33D34C35B
36C37D38C39D40B

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.