Đề thi + Đáp án chính thức môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021

947

Lịch sử là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học xã hội với 40 câu hỏi (từ câu 1 tới câu 40) và thời gian làm bài 50 phút.

Xem đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021 tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Lịch sử (Mã đề 301 tới 324).

Xem thêm:

Đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Địa lí tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Lịch sử thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 301
1D 2A 3A 4B 5A
6B 7B 8D 9B 10D
11C 12C 13A 14D 15A
16B 17C 18D 19C 20B
21C 22A 23D 24B 25D
26A 27D 28C 29B 30D
31C 32D 33A 34C 35B
36A 37D 38B 39C 40A
Mã đề: 302
1D 2A 3B 4D 5A
6D 7A 8C 9C 10B
11A 12B 13B 14C 15D
16A 17C 18A 19C 20B
21A 22D 23B 24A 25D
26D 27B 28A 29A 30D
31C 32C 33B 34D 35D
36C 37D 38B 39D 40C
Mã đề: 303
1B 2C 3C 4C 5A
6D 7B 8C 9A 10B
11C 12C 13D 14A 15B
16B 17D 18B 19D 20C
21A 22B 23B 24D 25C
26A 27A 28D 29B 30B
31D 32C 33D 34D 35A
36B 37C 38A 39B 40D
Mã đề: 304
1D 2C 3C 4B 5A
6B 7A 8A 9A 10B
11C 12A 13D 14C 15D
16C 17A 18C 19D 20D
21B 22D 23C 24B 25A
26A 27C 28D 29B 30B
31C 32C 33A 34A 35B
36A 37C 38B 39D 40B
Mã đề: 305
1B 2B 3D 4B 5A
6C 7B 8D 9A 10C
11B 12C 13C 14D 15C
16A 17B 18C 19D 20A
21B 22D 23C 24D 25C
26B 27D 28D 29D 30C
31D 32B 33D 34D 35C
36B 37C 38D 39B 40D
Mã đề: 306
1D 2A 3D 4A 5D
6A 7B 8B 9B 10C
11A 12A 13C 14D 15D
16B 17A 18C 19D 20B
21D 22A 23D 24D 25A
26B 27C 28C 29A 30D
31D 32B 33B 34C 35C
36C 37B 38A 39C 40C
Mã đề: 307
1C 2A 3A 4C 5D
6B 7A 8C 9C 10D
11D 12B 13B 14C 15A
16A 17C 18D 19A 20A
21B 22D 23A 24B 25B
26D 27A 28C 29D 30D
31A 32B 33B 34A 35B
36C 37B 38D 39C 40B
Mã đề: 308
1D 2C 3A 4C 5A
6B 7A 8A 9C 10D
11C 12B 13B 14A 15A
16B 17A 18A 19B 20D
21A 22B 23D 24B 25D
26D 27D 28B 29B 30A
31A 32D 33D 34D 35B
36D 37B 38D 39D 40A
Mã đề: 309
1C 2A 3C 4D 5B
6C 7C 8C 9D 10A
11B 12B 13C 14A 15A
16C 17D 18B 19B 20C
21C 22D 23D 24B 25A
26A 27D 28D 29A 30A
31B 32B 33D 34D 35A
36C 37C 38B 39B 40D
Mã đề: 310
1D 2A 3B 4B 5C
6A 7A 8D 9C 10D
11C 12A 13D 14B 15B
16D 17B 18B 19B 20C
21D 22B 23C 24B 25D
26D 27B 28D 29D 30B
31C 32C 33C 34B 35C
36B 37D 38C 39C 40B
Mã đề: 311
1B 2D 3C 4D 5D
6C 7D 8A 9C 10A
11D 12A 13B 14A 15D
16A 17D 18B 19B 20C
21A 22C 23D 24C 25A
26B 27A 28B 29C 30D
31C 32A 33B 34B 35A
36B 37A 38B 39C 40C
Mã đề: 312
1C 2D 3B 4C 5C
6C 7D 8B 9D 10C
11D 12A 13A 14D 15B
16D 17A 18B 19D 20A
21A 22B 23B 24A 25C
26D 27B 28C 29D 30A
31A 32C 33B 34A 35A
36C 37A 38C 39B 40B
Mã đề: 313
1B 2D 3B 4A 5A
6C 7A 8C 9B 10C
11D 12D 13D 14C 15C
16A 17C 18D 19D 20C
21D 22A 23C 24D 25B
26A 27D 28B 29B 30B
31D 32A 33B 34B 35B
36C 37A 38C 39A 40B
Mã đề: 314
1D 2A 3D 4C 5B
6A 7B 8D 9A 10A
11A 12C 13D 14B 15B
16D 17A 18C 19D 20C
21A 22D 23C 24A 25C
26A 27A 28D 29C 30D
31A 32D 33C 34A 35C
36A 37C 38A 39C 40D
Mã đề: 315
1B 2A 3D 4D 5C
6C 7D 8B 9B 10B
11A 12D 13C 14C 15B
16A 17A 18B 19A 20B
21C 22C 23C 24A 25C
26C 27B 28B 29C 30B
31A 32C 33C 34C 35A
36A 37B 38A 39C 40A
Mã đề: 316
1B 2A 3D 4D 5A
6D 7B 8C 9D 10A
11A 12C 13C 14C 15D
16A 17B 18C 19C 20C
21A 22A 23D 24D 25B
26D 27C 28B 29D 30B
31C 32C 33A 34D 35B
36A 37C 38B 39A 40C
Mã đề: 317
1C 2C 3B 4C 5D
6A 7A 8C 9A 10B
11A 12A 13A 14B 15B
16D 17D 18A 19B 20B
21D 22A 23D 24A 25D
26D 27B 28B 29A 30D
31D 32B 33A 34D 35D
36B 37A 38D 39B 40A
Mã đề: 318
1B 2C 3C 4C 5B
6C 7C 8D 9D 10B
11A 12A 13D 14D 15A
16B 17B 18A 19A 20C
21A 22D 23B 24D 25B
26B 27A 28B 29A 30A
31D 32A 33C 34C 35C
36D 37C 38D 39B 40C
Mã đề: 319
1B 2D 3D 4B 5A
6D 7C 8A 9D 10D
11A 12D 13D 14D 15B
16A 17B 18C 19C 20C
21D 22C 23B 24C 25B
26B 27D 28C 29C 30A
31A 32A 33C 34A 35B
36C 37B 38C 39A 40A
Mã đề: 320
1C 2D 3A 4A 5A
6C 7D 8C 9D 10C
11B 12C 13D 14C 15B
16B 17D 18C 19A 20C
21C 22D 23B 24D 25B
26D 27D 28C 29A 30D
31A 32B 33B 34A 35A
36B 37A 38D 39B 40B
Mã đề: 321
1C 2A 3A 4B 5C
6D 7C 8D 9D 10B
11D 12B 13B 14A 15C
16A 17A 18C 19A 20A
21C 22D 23A 24A 25A
26C 27D 28C 29D 30C
31D 32A 33C 34D 35D
36C 37C 38D 39A 40C
Mã đề: 322
1B 2D 3C 4A 5B
6D 7C 8A 9B 10B
11C 12C 13A 14B 15B
16B 17C 18D 19D 20A
21A 22A 23B 24B 25B
26C 27C 28C 29A 30B
31A 32C 33B 34C 35A
36C 37A 38C 39A 40B
Mã đề: 323
1A 2C 3A 4A 5C
6B 7D 8B 9A 10A
11B 12C 13B 14D 15B
16D 17A 18C 19B 20D
21A 22D 23A 24C 25C
26A 27A 28B 29C 30D
31B 32D 33D 34D 35B
36B 37C 38B 39B 40D
Mã đề: 324
1B 2A 3D 4C 5D
6A 7B 8D 9B 10C
11B 12B 13A 14A 15B
16A 17D 18A 19C 20A
21C 22D 23B 24B 25C
26D 27D 28A 29C 30A
31B 32C 33D 34C 35B
36C 37D 38C 39D 40B