Đề thi + Đáp án chính thức môn Địa lí tốt nghiệp THPT năm 2021

886

Địa lí là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học xã hội với 40 câu hỏi (từ câu 81 tới câu 120) và thời gian làm bài 50 phút.

Đề thi môn Địa lí tốt nghiệp THPT năm 2021 xem tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Địa lí (Mã đề 301 tới 324).

Xem thêm:

Đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Địa lý thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 301
41A 42C 43D 44C 45D
46D 47B 48A 49B 50C
51D 52B 53B 54C 55C
56B 57B 58C 59B 60A
61B 62A 63A 64A 65C
66A 67B 68B 69C 70C
71A 72B 73A 74B 75A
76C 77A 78C 79B 80C
Mã đề: 302
41C 42D 43C 44D 45A
46C 47A 48B 49D 50D
51B 52C 53C 54C 55B
56B 57C 58A 59B 60A
61B 62B 63A 64C 65B
66B 67A 68C 69C 70A
71C 72A 73A 74B 75C
76A 77C 78A 79B 80B
Mã đề: 303
41D 42C 43A 44B 45C
46B 47A 48C 49C 50C
51A 52C 53D 54B 55C
56B 57D 58A 59D 60A
61D 62C 63A 64C 65A
66A 67C 68D 69C 70C
71A 72C 73D 74D 75D
76C 77A 78D 79D 80A
Mã đề: 304
41D 42A 43A 44B 45B
46D 47A 48A 49C 50B
51A 52C 53A 54D 55D
56A 57B 58B 59D 60B
61C 62D 63D 64A 65A
66C 67D 68B 69D 70D
71A 72D 73B 74B 75B
76A 77A 78A 79B 80D
Mã đề: 305
41C 42D 43D 44A 45A
46C 47C 48B 49A 50D
51D 52B 53A 54A 55D
56A 57B 58C 59C 60D
61D 62A 63A 64D 65B
66B 67D 68A 69C 70A
71C 72C 73B 74B 75A
76A 77C 78D 79B 80C
Mã đề: 306
41B 42B 43B 44A 45B
46C 47C 48D 49B 50D
51C 52C 53C 54C 55B
56A 57B 58D 59A 60B
61C 62B 63A 64D 65B
66B 67D 68D 69B 70C
71C 72C 73B 74D 75D
76D 77B 78C 79D 80D
Mã đề: 307
41B 42B 43C 44A 45D
46A 47C 48A 49A 50B
51B 52D 53D 54B 55A
56D 57C 58D 59B 60A
61A 62A 63C 64C 65A
66B 67C 68D 69C 70D
71C 72D 73C 74D 75D
76C 77D 78A 79B 80B
Mã đề: 308
41C 42B 43A 44C 45C
46A 47C 48A 49C 50C
51A 52A 53B 54A 55D
56A 57A 58B 59D 60C
61D 62B 63B 64B 65D
66D 67C 68D 69D 70C
71D 72B 73B 74D 75D
76B 77B 78C 79D 80D
Mã đề: 309
41C 42B 43A 44B 45A
46D 47C 48D 49C 50C
51D 52A 53C 54D 55B
56D 57B 58B 59A 60A
61D 62A 63B 64D 65A
66C 67A 68C 69C 70B
71B 72B 73A 74C 75C
76D 77D 78A 79C 80B
Mã đề: 310
41B 42C 43C 44A 45A
46D 47D 48B 49B 50B
51A 52C 53D 54D 55C
56C 57C 58A 59D 60A
61A 62C 63D 64D 65A
66A 67A 68D 69C 70C
71A 72D 73A 74D 75C
76A 77A 78A 79D 80C
Mã đề: 311
41A 42B 43C 44A 45A
46C 47C 48D 49B 50B
51D 52B 53A 54B 55D
56C 57B 58B 59B 60A
61C 62C 63B 64A 65B
66D 67A 68B 69D 70D
71A 72C 73D 74C 75A
76D 77D 78A 79D 80C
Mã đề: 312
41A 42D 43B 44C 45C
46D 47C 48D 49B 50B
51C 52D 53B 54C 55C
56B 57C 58C 59D 60C
61D 62D 63A 64B 65A
66A 67A 68B 69D 70A
71D 72B 73B 74A 75B
76A 77A 78B 79D 80A
Mã đề: 313
41A 42C 43C 44B 45A
46C 47D 48D 49D 50A
51A 52C 53C 54A 55D
56C 57B 58D 59B 60D
61C 62B 63D 64D 65A
66B 67B 68C 69B 70D
71C 72A 73B 74A 75B
76D 77B 78A 79D 80C
Mã đề: 314
41D 42B 43D 44D 45B
46D 47C 48D 49C 50C
51A 52D 53B 54D 55C
56A 57A 58D 59B 60A
61B 62A 63C 64C 65D
66A 67C 68A 69C 70B
71B 72D 73B 74C 75B
76C 77A 78B 79A 80C
Mã đề: 315
41C 42C 43C 44B 45C
46B 47C 48C 49D 50A
51B 52A 53C 54B 55C
56A 57B 58D 59A 60D
61D 62C 63B 64A 65A
66B 67A 68A 69D 70B
71D 72B 73B 74D 75A
76A 77D 78A 79B 80D
Mã đề: 316
41A 42B 43C 44D 45C
46D 47B 48A 49B 50B
51A 52D 53A 54B 55C
56D 57C 58C 59D 60A
61D 62D 63D 64C 65D
66A 67B 68C 69A 70B
71A 72C 73C 74B 75C
76B 77A 78B 79C 80C
Mã đề: 317
41D 42B 43D 44D 45B
46D 47B 48D 49C 50B
51A 52A 53A 54D 55C
56B 57A 58B 59A 60D
61D 62D 63A 64A 65D
66B 67B 68D 69C 70D
71B 72D 73A 74A 75C
76A 77A 78D 79B 80B
Mã đề: 318
41C 42C 43C 44D 45B
46D 47A 48D 49B 50A
51A 52B 53D 54C 55D
56C 57D 58C 59B 60B
61D 62D 63A 64D 65C
66A 67A 68B 69B 70D
71C 72A 73A 74C 75B
76B 77D 78B 79A 80A
Mã đề: 319
41C 42C 43C 44D 45B
46D 47A 48D 49B 50A
51A 52B 53D 54C 55D
56C 57D 58C 59B 60B
61D 62D 63A 64D 65C
66A 67A 68B 69B 70D
71C 72A 73A 74C 75B
76B 77D 78B 79A 80A
Mã đề: 320
41B 42C 43D 44A 45A
46A 47D 48B 49A 50D
51C 52A 53C 54D 55A
56D 57C 58B 59C 60B
61C 62C 63A 64A 65D
66A 67B 68D 69B 70A
71C 72C 73D 74B 75B
76B 77A 78D 79C 80D
Mã đề: 321
41D 42B 43D 44A 45C
46B 47B 48C 49C 50D
51B 52A 53C 54A 55D
56D 57C 58D 59B 60C
61C 62A 63D 64D 65B
66B 67D 68B 69D 70B
71C 72C 73B 74D 75C
76D 77B 78B 79D 80C
Mã đề: 322
41C 42D 43D 44B 45B
46D 47C 48D 49B 50B
51A 52B 53C 54A 55B
56A 57A 58C 59A 60D
61A 62D 63A 64B 65C
66C 67B 68C 69C 70D
71B 72B 73D 74A 75D
76A 77A 78D 79D 80B
Mã đề: 323
41B 42C 43D 44B 45C
46A 47A 48C 49A 50A
51A 52D 53C 54D 55A
56A 57B 58C 59B 60B
61D 62D 63C 64C 65A
66C 67D 68B 69C 70A
71A 72B 73B 74D 75C
76A 77B 78B 79A 80D
Mã đề: 324
41D 42C 43D 44A 45B
46A 47A 48B 49C 50C
51D 52C 53A 54B 55B
56C 57D 58A 59A 60B
61D 62D 63D 64A 65C
66D 67B 68D 69D 70C
71A 72A 73C 74C 75A
76B 77C 78C 79B 80B