Đề thi + Đáp án chính thức môn Địa lí tốt nghiệp THPT năm 2021

1493

Địa lí là môn thi thành phần thuộc bài thi Khoa học xã hội với 40 câu hỏi (từ câu 81 tới câu 120) và thời gian làm bài 50 phút.

Đề thi môn Địa lí tốt nghiệp THPT năm 2021 xem tại đây

Update: Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đáp án chính thức cho 24 mã đề của môn Địa lí (Mã đề 301 tới 324).

Xem thêm:

Đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án chính thức môn Lịch sử tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết đáp án môn Địa lý thi THPT năm 2021 từng mã đề như sau:

Mã đề: 301
41A42C43D44C45D
46D47B48A49B50C
51D52B53B54C55C
56B57B58C59B60A
61B62A63A64A65C
66A67B68B69C70C
71A72B73A74B75A
76C77A78C79B80C
Mã đề: 302
41C42D43C44D45A
46C47A48B49D50D
51B52C53C54C55B
56B57C58A59B60A
61B62B63A64C65B
66B67A68C69C70A
71C72A73A74B75C
76A77C78A79B80B
Mã đề: 303
41D42C43A44B45C
46B47A48C49C50C
51A52C53D54B55C
56B57D58A59D60A
61D62C63A64C65A
66A67C68D69C70C
71A72C73D74D75D
76C77A78D79D80A
Mã đề: 304
41D42A43A44B45B
46D47A48A49C50B
51A52C53A54D55D
56A57B58B59D60B
61C62D63D64A65A
66C67D68B69D70D
71A72D73B74B75B
76A77A78A79B80D
Mã đề: 305
41C42D43D44A45A
46C47C48B49A50D
51D52B53A54A55D
56A57B58C59C60D
61D62A63A64D65B
66B67D68A69C70A
71C72C73B74B75A
76A77C78D79B80C
Mã đề: 306
41B42B43B44A45B
46C47C48D49B50D
51C52C53C54C55B
56A57B58D59A60B
61C62B63A64D65B
66B67D68D69B70C
71C72C73B74D75D
76D77B78C79D80D
Mã đề: 307
41B42B43C44A45D
46A47C48A49A50B
51B52D53D54B55A
56D57C58D59B60A
61A62A63C64C65A
66B67C68D69C70D
71C72D73C74D75D
76C77D78A79B80B
Mã đề: 308
41C42B43A44C45C
46A47C48A49C50C
51A52A53B54A55D
56A57A58B59D60C
61D62B63B64B65D
66D67C68D69D70C
71D72B73B74D75D
76B77B78C79D80D
Mã đề: 309
41C42B43A44B45A
46D47C48D49C50C
51D52A53C54D55B
56D57B58B59A60A
61D62A63B64D65A
66C67A68C69C70B
71B72B73A74C75C
76D77D78A79C80B
Mã đề: 310
41B42C43C44A45A
46D47D48B49B50B
51A52C53D54D55C
56C57C58A59D60A
61A62C63D64D65A
66A67A68D69C70C
71A72D73A74D75C
76A77A78A79D80C
Mã đề: 311
41A42B43C44A45A
46C47C48D49B50B
51D52B53A54B55D
56C57B58B59B60A
61C62C63B64A65B
66D67A68B69D70D
71A72C73D74C75A
76D77D78A79D80C
Mã đề: 312
41A42D43B44C45C
46D47C48D49B50B
51C52D53B54C55C
56B57C58C59D60C
61D62D63A64B65A
66A67A68B69D70A
71D72B73B74A75B
76A77A78B79D80A
Mã đề: 313
41A42C43C44B45A
46C47D48D49D50A
51A52C53C54A55D
56C57B58D59B60D
61C62B63D64D65A
66B67B68C69B70D
71C72A73B74A75B
76D77B78A79D80C
Mã đề: 314
41D42B43D44D45B
46D47C48D49C50C
51A52D53B54D55C
56A57A58D59B60A
61B62A63C64C65D
66A67C68A69C70B
71B72D73B74C75B
76C77A78B79A80C
Mã đề: 315
41C42C43C44B45C
46B47C48C49D50A
51B52A53C54B55C
56A57B58D59A60D
61D62C63B64A65A
66B67A68A69D70B
71D72B73B74D75A
76A77D78A79B80D
Mã đề: 316
41A42B43C44D45C
46D47B48A49B50B
51A52D53A54B55C
56D57C58C59D60A
61D62D63D64C65D
66A67B68C69A70B
71A72C73C74B75C
76B77A78B79C80C
Mã đề: 317
41D42B43D44D45B
46D47B48D49C50B
51A52A53A54D55C
56B57A58B59A60D
61D62D63A64A65D
66B67B68D69C70D
71B72D73A74A75C
76A77A78D79B80B
Mã đề: 318
41C42C43C44D45B
46D47A48D49B50A
51A52B53D54C55D
56C57D58C59B60B
61D62D63A64D65C
66A67A68B69B70D
71C72A73A74C75B
76B77D78B79A80A
Mã đề: 319
41C42C43C44D45B
46D47A48D49B50A
51A52B53D54C55D
56C57D58C59B60B
61D62D63A64D65C
66A67A68B69B70D
71C72A73A74C75B
76B77D78B79A80A
Mã đề: 320
41B42C43D44A45A
46A47D48B49A50D
51C52A53C54D55A
56D57C58B59C60B
61C62C63A64A65D
66A67B68D69B70A
71C72C73D74B75B
76B77A78D79C80D
Mã đề: 321
41D42B43D44A45C
46B47B48C49C50D
51B52A53C54A55D
56D57C58D59B60C
61C62A63D64D65B
66B67D68B69D70B
71C72C73B74D75C
76D77B78B79D80C
Mã đề: 322
41C42D43D44B45B
46D47C48D49B50B
51A52B53C54A55B
56A57A58C59A60D
61A62D63A64B65C
66C67B68C69C70D
71B72B73D74A75D
76A77A78D79D80B
Mã đề: 323
41B42C43D44B45C
46A47A48C49A50A
51A52D53C54D55A
56A57B58C59B60B
61D62D63C64C65A
66C67D68B69C70A
71A72B73B74D75C
76A77B78B79A80D
Mã đề: 324
41D42C43D44A45B
46A47A48B49C50C
51D52C53A54B55B
56C57D58A59A60B
61D62D63D64A65C
66D67B68D69D70C
71A72A73C74C75A
76B77C78C79B80B

Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.