Đề thi + Đáp án môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2022

1383

Bài thi môn Vật lý của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ bắt được vào 7h30 sáng nay với 50 phút làm bài.

Cập nhật thông tin về đề thi + đáp án môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT full 24 mã đề.

Cấu trúc đề thi môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đề thi môn Vật lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, được sắp xếp theo mức độ từ dễ tới khó.

Kiến thức trong đề thi Vật lý chủ yếu nằm ở lớp 12 với 36 câu hỏi (chiếm khoảng 90%) và 4 câu kiến thức lớp 11 (chiếm khoảng 10%).

Ngoài ra đề thi Vật lý có một số câu hỏi yêu cầu tính vận dụng, các thí sinh cần nắm được cách áp dụng kiến thức từ mức cơ bản đến nâng cao để có thể đạt được điểm số như ý.

Đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT năm 2022

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý năm 2022 full mã đề dưới đây:

Đáp án tham khảo môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 201

1B 2C 3D 4D
5C 6D 7C 8A
9A 10B 11D 12B
13C 14D 15A 16B
17C 18A 19D 20A
21 22 23 24B
25B 26A 27D 28D
29A 30B 31A 32D
33B 34C 35A 36C
37B 38C 39C 40A

Mã đề 202

1B 2A 3A 4A
5C 6C 7B 8D
9B 10C 11B 12D
13B 14D 15D 16C
17B 18B 19A 20A
21C 22B 23C 24C
25A 26A 27D 28B
29C 30D 31D 32B
33D 34A 35C 36C
37C 38B 39C 40D

Mã đề 203

1D 2D 3C 4A
5C 6D 7B 8B
9C 10C 11A 12C
13A 14D 15B 16C
17B 18A 19D 20D
21C 22B 23C 24C
25B 26C 27B 28C
29B 30D 31D 32C
33B 34D 35D 36C
37D 38B 39D 40B

Mã đề 204

1A 2C 3C 4A
5C 6A 7C 8C
9B 10D 11C 12D
13B 14D 15A 16C
17A 18C 19D 20D
21D 22B 23A 24B
25C 26D 27D 28C
29B 30B 31A 32D
33C 34A 35B 36C
37A 38C 39D 40A

Mã đề 205

1C 2B 3C 4B
5B 6A 7C 8A
9A 10D 11D 12A
13B 14A 15B 16D
17D 18B 19B 20A
21B 22A 23D 24B
25A 26C 27C 28A
29D 30B 31D 32D
33A 34D 35B 36D
37D 38B 39C 40C

Mã đề 206

1C 2B 3D 4A
5A 6C 7C 8A
9B 10B 11A 12D
13B 14A 15D 16D
17C 18B 19A 20D
21A 22A 23B 24B
25D 26A 27B 28B
29B 30D 31D 32B
33D 34D 35D 36A
37B 38A 39A 40D

Mã đề 207

1C 2D 3A 4D
5D 6B 7B 8A
9A 10C 11B 12B
13B 14A 15C 16D
17A 18D 19B 20A
21B 22B 23D 24C
25D 26B 27B 28D
29B 30A 31A 32C
33D 34C 35A 36D
37C 38D 39A 40B

Mã đề 208

1D 2B 3A 4D
5B 6A 7D 8C
9B 10C 11A 12C
13B 14C 15C 16A
17B 18A 19D 20A
21D 22A 23C 24A
25C 26D 27C 28B
29A 30D 31C 32D
33D 34C 35B 36C
37A 38D 39C 40A

Mã đề 209

1D 2D 3A 4C
5A 6D 7C 8D
9C 10A 11B 12C
13C 14B 15A 16B
17B 18B 19D 20B
21C 22D 23C 24D
25B 26C 27B 28D
29B 30D 31C 32B
33C 34C 35D 36B
37D 38B 39C 40D

Mã đề 210

1A 2D 3B 4B
5B 6A 7A 8A
9D 10C 11B 12D
13C 14A 15C 16C
17A 18C 19D 20C
21D 22B 23B 24C
25D 26C 27B 28A
29C 30C 31B 32D
33D 34B 35A 36A
37B 38A 39D 40C

Mã đề 211

1B 2A 3C 4D
5B 6C 7D 8A
9A 10B 11D 12B
13B 14B 15A 16A
17A 18C 19B 20A
21D 22D 23C 24A
25A 26D 27C 28D
29B 30D 31D 32A
33D 34C 35C 36C
37D 38A 39C 40C

Mã đề 212

1D 2A 3A 4D
5B 6B 7C 8D
9A 10D 11B 12A
13B 14B 15C 16B
17C 18C 19C 20A
21C 22B 23A 24A
25A 26B 27B 28B
29C 30C 31B 32A
33A 34D 35B 36A
37A 38C 39B 40C

Mã đề 213

1D 2B 3D 4A
5B 6C 7B 8C
9A 10A 11B 12C
13D 14D 15A 16B
17A 18D 19C 20C
21B 22C 23C 24D
25C 26D 27B 28D
29C 30B 31C 32C
33A 34B 35D 36A
37B 38A 39D 40B

Mã đề 214

1C 2C 3A 4C
5A 6D 7D 8B
9C 10D 11B 12B
13A 14D 15B 16C
17A 18D 19C 20B
21A 22C 23B 24B
25C 26D 27B 28D
29C 30A 31D 32A
33B 34D 35B 36B
37A 38D 39D 40B

Mã đề 215

1D 2A 3A 4D
5A 6C 7D 8D
9C 10C 11C 12A
13B 14C 15D 16A
17D 18A 19D 20C
21D 22D 23A 24A
25C 26C 27A 28D
29D 30C 31C 32B
33B 34A 35C 36C
37A 38B 39D 40D

Mã đề 216

1A 2D 3B 4A
5C 6D 7B 8B
9A 10B 11D 12B
13B 14D 15A 16D
17C 18C 19A 20C
21D 22B 23B 24B
25C 26C 27A 28A
29D 30D 31B 32C
33C 34C 35A 36C
37C 38D 39D 40A

Mã đề 217

1A 2B 3B 4A
5D 6C 7A 8A
9D 10B 11B 12D
13B 14B 15D 16A
17B 18C 19C 20B
21C 22A 23C 24C
25D 26B 27C 28C
29A 30D 31A 32D
33C 34B 35C 36D
373D 38A 39B 40C

Mã đề 218

1C 2A 3C 4B
5A 6A 7A 8C
9D 10C 11A 12B
13D 14A 15D 16A
17A 18D 19A 20B
21D 22D 23D 24B
25B 26D 27A 28A
29B 30D 31A 32D
33B 34D 35B 36B
37D 38B 39A 40B

Mã đề 219

1C 2C 3D 4A
5C 6B 7C 8B
9D 10B 11D 12B
13B 14A 15A 16D
17C 18A 19A 20C
21C 22B 23D 24B
25D 26B 27B 28A
29A 30B 31C 32D
33D 34C 35D 36D
37C 38D 39A 40A

Mã đề 220

1B 2A 3C 4A
5B 6D 7A 8A
9C 10C 11D 12B
13B 14D 15B 16C
17B 18D 19C 20D
21B 22C 23D 24D
25A 26C 27C 28A
29C 30A 31B 32A
33D 34A 35B 36D
37A 38D 39A 40B

Mã đề 221

1C 2A 3C 4B
5C 6B 7A 8D
9C 10B 11C 12D
13B 14A 15C 16C
17D 18A 19C 20A
21D 22A 23A 24D
25D 26D 27C 28A
29C 30D 31D 32C
33A 34C 35A 36A
37A 38D 39D 40C

Mã đề 222

1D 2B 3D 4C
5B 6A 7B 8D
9A 10C 11A 12A
13A 14D 15D 16B
17D 18C 19D 20C
21C 22B 23D 24B
25D 26A 27C 28C
29B 30A 31C 32D
33A 34C 35A 36A
37C 38B 39A 40C

Mã đề 223

1B 2A 3C 4D
5C 6A 7C 8A
9C 10B 11B 12C
13B 14A 15A 16B
17D 18B 19B 20D
21B 22A 23A 24C
25A 26D 27D 28D
29A 30B 31C 32D
33A 34C 35D 36C
37B 38C 39A 40D

Mã đề 224

1C 2A 3A 4B
5C 6C 7B 8B
9D 10C 11A 12C
13D 14A 15C 16C
17B 18D 19D 20B
21B 22A 23C 24C
25A 26A 27B 28A
29A 30B 31B 32B
33B 34C 35B 36C
37A 38B 39A 40C