Đề thi + Đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022

1030

Last Updated on 08/07/2022 by Giang Chu

Chiều nay ngày 8/7, các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là Ngoại ngữ.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất các thông tin về đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Môn tiếng Anh sẽ bắt đầu phát đề vào lúc 14h20 và bắt đầu làm bài từ 14h30 chiều nay.

Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 401

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 402

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 403

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 404

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 405

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 406

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 407

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 408

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 409

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 410

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 411

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 412

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 413

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 414

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 415

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 416

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 417

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 418

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 419

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 420

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 421

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 422

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 423

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 424

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 401

1C 2D 3A 4D 5D
6C 7D 8B 9C 10A
11C 12B 13C 14D 15A
16A 17A 18B 19B 20D
21D 22B 23B 24B 25D
26B 27A 28B 29A 30B
31B 32B 33A 34D 35A
36A 37D 38A 39D 40D
41D 42A 43A 44A 45D
46A 47B 48B 49A 50D

Mã đề 402

1D 2C 3A 4A 5A
6D 7B 8B 9D 10C
11A 12D 13C 14B 15B
16A 17A 18B 19C 20D
21D 22C 23C 24C 25D
26A 27D 28B 29B 30A
31D 32B 33C 34A 35A
36C 37B 38C 39B 40A
41C 42C 43A 44D 45C
46B 47A 48B 49D 50A

Mã đề 403

1C 2C 3B 4A 5B
6D 7C 8A 9D 10A
11D 12B 13C 14C 15C
16D 17D 18D 19C 20B
21C 22C 23D 24B 25D
26D 27B 28C 29B 30C
31C 32B 33D 34B 35C
36C 37D 38B 39B 40D
41D 42B 43D 44D 45C
46A 47A 48B 49D 50B

Mã đề 404

1B 2D 3C 4D 5A
6A 7A 8D 9D 10B
11D 12C 13C 14B 15C
16B 17A 18B 19C 20B
21A 22A 23C 24A 25C
26D 27B 28D 29C 30B
31C 32A 33A 34B 35A
36B 37C 38A 39A 40B
41A 42C 43B 44C 45C
46A 47C 48A 49B 50C

Mã đề 405

1A 2D 3D 4B 5A
6C 7A 8B 9D 10C
11B 12C 13C 14C 15D
16A 17D 18C 19B 20B
21B 22D 23B 24D 25C
26D 27B 28D 29D 30A
31B 32B 33C 34D 35C
36B 37D 38A 39A 40D
41C 42B 43C 44D 45A
46C 47A 48C 49B 50B

Mã đề 406

1C 2A 3A 4C 5C
6C 7A 8C 9D 10B
11D 12C 13B 14B 15A
16B 17D 18C 19B 20D
21A 22A 23D 24A 25B
26B 27B 28B 29A 30C
31B 32C 33A 34D 35B
36A 37A 38D 39B 40C
41C 42C 43B 44D 45B
46C 47D 48A 49C 50A

Mã đề 407

1D 2B 3C 4A 5C
6A 7D 8C 9D 10A
11C 12D 13A 14B 15C
16A 17B 18C 19A 20B
21C 22D 23A 24A 25B
26B 27C 28D 29A 30D
31C 32C 33A 34B 35B
36B 37C 38D 39B 40C
41B 42D 43C 44D 45D
46A 47B 48B 49D 50D

Mã đề 408

1D 2A 3D 4C 5D
6D 7B 8B 9A 10C
11D 12B 13C 14A 15B
16A 17A 18A 19B 20A
21C 22C 23B 24A 25B
26C 27C 28A 29A 30B
31C 32B 33A 34C 35C
36B 37C 38C 39A 40B
41C 42C 43C 44B 45A
46C 47C 48A 49B 50B

Mã đề 409

1A 2B 3A 4B 5C
6D 7C 8C 9D 10B
11A 12D 13D 14A 15D
16B 17B 18D 19A 20A
21D 22C 23D 24C 25B
26D 27B 28A 29A 30C
31B 32B 33D 34C 35D
36C 37C 38D 39B 40A
41B 42B 43C 44A 45C
46A 47C 48B 49A 50B

Mã đề 410

1C 2B 3B 4A 5D
6A 7D 8B 9A 10C
11D 12C 13B 14D 15D
16D 17C 18B 19B 20D
21A 22B 23B 24C 25B
26D 27B 28D 29B 30C
31D 32C 33C 34C 35B
36D 37A 38C 39D 40D
41D 42A 43C 44A 45A
46B 47B 48A 49C 50C

Mã đề 411

1A 2A 3D 4A 5C
6C 7B 8A 9C 10A
11C 12C 13D 14B 15A
16A 17D 18D 19C 20B
21A 22C 23D 24B 25B
26A 27C 28A 29B 30C
31C 32C 33B 34D 35D
36D 37B 38B 39B 40D
41D 42D 43C 44D 45D
46B 47B 48C 49B 50D

Mã đề 412

1D 2C 3C 4C 5A
6B 7A 8A 9A 10B
11B 12B 13A 14C 15A
16C 17B 18A 19C 20C
21D 22C 23D 24D 25A
26A 27B 28A 29D 30D
31B 32C 33C 34A 35D
36C 37D 38A 39C 40C
41B 42A 43A 44D 45D
46A 47A 48C 49D 50D

Mã đề 413

1D 2D 3C 4A 5D
6B 7B 8C 9C 10A
11B 12D 13D 14B 15D
16C 17D 18A 19D 20B
21D 22A 23B 24A 25A
26D 27A 28B 29A 30B
31B 32D 33B 34A 35D
36A 37A 38D 39A 40B
41D 42D 43A 44B 45B
46A 47C 48A 49B 50B

Mã đề 414

1C 2A 3D 4B 5C
6D 7A 8C 9D 10B
11B 12C 13B 14C 15D
16B 17D 18B 19D 20A
21C 22D 23B 24D 25B
26A 27C 28A 29D 30A
31D 32C 33B 34A 35C
36B 37C 38B 39C 40A
41A 42A 43D 44A 45B
46D 47B 48A 49D 50D

Mã đề 415

1C 2B 3C 4B 5D
6C 7B 8C 9C 10C
11D 12A 13D 14A 15A
16D 17A 18C 19C 20D
21B 22C 23B 24B 25D
26D 27A 28B 29D 30B
31B 32C 33D 34A 35D
36B 37B 38D 39B 40D
41B 42B 43C 44D 45A
46B 47B 48C 49C 50D

Mã đề 416

1C 2A 3D 4A 5A
6B 7A 8D 9D 10C
11A 12D 13C 14B 15C
16B 17 18A 19C 20B
21C 22A 23B 24D 25D
26C 27C 28C 29D 30A
31C 32C 33B 34C 35C
36D 37D 38A 39D 40B
41C 42A 43A 44B 45B
46D 47B 48D 49A 50B

Mã đề 417

1A 2B 3D 4B 5B
6D 7C 8D 9D 10B
11A 12D 13B 14D 15A
16B 17C 18A 19A 20D
21C 22D 23A 24C 25A
26B 27B 28A 29C 30C
31C 32B 33B 34D 35D
36C 37A 38B 39A 40A
41A 42C 43C 44A 45C
46B 47A 48B 49C 50C

Mã đề 418

1B 2D 3C 4A 5B
6D 7C 8B 9C 10D
11D 12D 13A 14D 15A
16D 17D 18B 19A 20D
21B 22D 23B 24A 25B
26C 27C 28D 29C 30B
31D 32C 33A 34B 35A
36C 37D 38C 39A 40B
41A 42C 43B 44B 45A
46C 47C 48B 49A 50A

Mã đề 419

1B 2A 3A 4B 5D
6B 7A 8A 9D 10B
11C 12B 13C 14C 15C
16D 17D 18D 19C 20A
21D 22B 23C 24A 25D
26C 27D 28C 29C 30B
31C 32D 33C 34B 35B
36D 37A 38C 39C 40D
41C 42C 43B 44A 45B
46A 47A 48C 49A 50B

Mã đề 420

1C 2B 3A 4C 5A
6A 7A 8D 9A 10B
11B 12B 13A 14B 15B
16A 17A 18D 19D 20C
21D 22D 23C 24C 25A
26C 27D 28A 29C 30C
31D 32C 33B 34B 35C
36B 37B 38A 39C 40C
41C 42B 43A 44A 45A
46C 47A 48C 49B 50C

Mã đề 421

1D 2A 3A 4C 5C
6B 7A 8B 9A 10C
11C 12A 13A 14D 15B
16C 17A 18D 19B 20D
21B 22A 23C 24C 25B
26B 27C 28B 29D 30D
31C 32B 33D 34D 35C
36C 37D 38B 39D 40D
41B 42C 43C 44D 45B
46D 47D 48A 49C 50A

Mã đề 422

1C 2B 3B 4C 5D
6B 7D 8A 9A 10D
11A 12D 13A 14C 15A
16A 17C 18A 19C 20A
21C 22A 23C 24A 25C
26D 27C 28A 29D 30C
31A 32C 33D 34D 35A
36D 37A 38D 39C 40C
41C 42C 43C 44D 45C
46D 47A 48D 49D 50B

Mã đề 423

1D 2D 3B 4A 5C
6A 7D 8B 9B 10B
11C 12D 13C 14D 15D
16C 17B 18A 19B 20A
21C 22D 23D 24C 25C
26B 27B 28D 29A 30B
31D 32B 33B 34B 35C
36 37D 38B 39A 40D
41A 42A 43C 44A 45D
46A 47D 48A 49B 50B

Mã đề 424

1C 2B 3B 4C 5D
6B 7D 8A 9A 10C
11A 12D 13A 14C 15C
161A 17C 18A 19C 20A
21C 22A 23C 24D 25C
26A 27D 28C 29D 30C
31A 32C 33D 34D 35A
36D 37A 38D 39D 40C
41C 42D 43C 44C 45A
46D 47D 48B 49B 50B
Xin chào, mình là một cựu sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học. Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề gì đó thì đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ để mình có thể tư vấn, hỗ trợ nhé.