Đề thi + Đáp án môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022

1799

Chiều nay ngày 8/7, các thí sinh sẽ thi môn cuối cùng là Ngoại ngữ.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất các thông tin về đề thi và đáp án môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Môn tiếng Anh sẽ bắt đầu phát đề vào lúc 14h20 và bắt đầu làm bài từ 14h30 chiều nay.

Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 401

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 402

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 403

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 404

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 405

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 406

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 407

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 408

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 409

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 410

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 411

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 412

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 413

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 414

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 415

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 416

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 417

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 418

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 419

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 420

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 421

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 422

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 423

Đề thi môn Tiếng Anh – Mã đề 424

Đáp án tham khảo môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 401

1C2D3A4D5D
6C7D8B9C10A
11C12B13C14D15A
16A17A18B19B20D
21D22B23B24B25D
26B27A28B29A30B
31B32B33A34D35A
36A37D38A39D40D
41D42A43A44A45D
46A47B48B49A50D

Mã đề 402

1D2C3A4A5A
6D7B8B9D10C
11A12D13C14B15B
16A17A18B19C20D
21D22C23C24C25D
26A27D28B29B30A
31D32B33C34A35A
36C37B38C39B40A
41C42C43A44D45C
46B47A48B49D50A

Mã đề 403

1C2C3B4A5B
6D7C8A9D10A
11D12B13C14C15C
16D17D18D19C20B
21C22C23D24B25D
26D27B28C29B30C
31C32B33D34B35C
36C37D38B39B40D
41D42B43D44D45C
46A47A48B49D50B

Mã đề 404

1B2D3C4D5A
6A7A8D9D10B
11D12C13C14B15C
16B17A18B19C20B
21A22A23C24A25C
26D27B28D29C30B
31C32A33A34B35A
36B37C38A39A40B
41A42C43B44C45C
46A47C48A49B50C

Mã đề 405

1A2D3D4B5A
6C7A8B9D10C
11B12C13C14C15D
16A17D18C19B20B
21B22D23B24D25C
26D27B28D29D30A
31B32B33C34D35C
36B37D38A39A40D
41C42B43C44D45A
46C47A48C49B50B

Mã đề 406

1C2A3A4C5C
6C7A8C9D10B
11D12C13B14B15A
16B17D18C19B20D
21A22A23D24A25B
26B27B28B29A30C
31B32C33A34D35B
36A37A38D39B40C
41C42C43B44D45B
46C47D48A49C50A

Mã đề 407

1D2B3C4A5C
6A7D8C9D10A
11C12D13A14B15C
16A17B18C19A20B
21C22D23A24A25B
26B27C28D29A30D
31C32C33A34B35B
36B37C38D39B40C
41B42D43C44D45D
46A47B48B49D50D

Mã đề 408

1D2A3D4C5D
6D7B8B9A10C
11D12B13C14A15B
16A17A18A19B20A
21C22C23B24A25B
26C27C28A29A30B
31C32B33A34C35C
36B37C38C39A40B
41C42C43C44B45A
46C47C48A49B50B

Mã đề 409

1A2B3A4B5C
6D7C8C9D10B
11A12D13D14A15D
16B17B18D19A20A
21D22C23D24C25B
26D27B28A29A30C
31B32B33D34C35D
36C37C38D39B40A
41B42B43C44A45C
46A47C48B49A50B

Mã đề 410

1C2B3B4A5D
6A7D8B9A10C
11D12C13B14D15D
16D17C18B19B20D
21A22B23B24C25B
26D27B28D29B30C
31D32C33C34C35B
36D37A38C39D40D
41D42A43C44A45A
46B47B48A49C50C

Mã đề 411

1A2A3D4A5C
6C7B8A9C10A
11C12C13D14B15A
16A17D18D19C20B
21A22C23D24B25B
26A27C28A29B30C
31C32C33B34D35D
36D37B38B39B40D
41D42D43C44D45D
46B47B48C49B50D

Mã đề 412

1D2C3C4C5A
6B7A8A9A10B
11B12B13A14C15A
16C17B18A19C20C
21D22C23D24D25A
26A27B28A29D30D
31B32C33C34A35D
36C37D38A39C40C
41B42A43A44D45D
46A47A48C49D50D

Mã đề 413

1D2D3C4A5D
6B7B8C9C10A
11B12D13D14B15D
16C17D18A19D20B
21D22A23B24A25A
26D27A28B29A30B
31B32D33B34A35D
36A37A38D39A40B
41D42D43A44B45B
46A47C48A49B50B

Mã đề 414

1C2A3D4B5C
6D7A8C9D10B
11B12C13B14C15D
16B17D18B19D20A
21C22D23B24D25B
26A27C28A29D30A
31D32C33B34A35C
36B37C38B39C40A
41A42A43D44A45B
46D47B48A49D50D

Mã đề 415

1C2B3C4B5D
6C7B8C9C10C
11D12A13D14A15A
16D17A18C19C20D
21B22C23B24B25D
26D27A28B29D30B
31B32C33D34A35D
36B37B38D39B40D
41B42B43C44D45A
46B47B48C49C50D

Mã đề 416

1C2A3D4A5A
6B7A8D9D10C
11A12D13C14B15C
16B1718A19C20B
21C22A23B24D25D
26C27C28C29D30A
31C32C33B34C35C
36D37D38A39D40B
41C42A43A44B45B
46D47B48D49A50B

Mã đề 417

1A2B3D4B5B
6D7C8D9D10B
11A12D13B14D15A
16B17C18A19A20D
21C22D23A24C25A
26B27B28A29C30C
31C32B33B34D35D
36C37A38B39A40A
41A42C43C44A45C
46B47A48B49C50C

Mã đề 418

1B2D3C4A5B
6D7C8B9C10D
11D12D13A14D15A
16D17D18B19A20D
21B22D23B24A25B
26C27C28D29C30B
31D32C33A34B35A
36C37D38C39A40B
41A42C43B44B45A
46C47C48B49A50A

Mã đề 419

1B2A3A4B5D
6B7A8A9D10B
11C12B13C14C15C
16D17D18D19C20A
21D22B23C24A25D
26C27D28C29C30B
31C32D33C34B35B
36D37A38C39C40D
41C42C43B44A45B
46A47A48C49A50B

Mã đề 420

1C2B3A4C5A
6A7A8D9A10B
11B12B13A14B15B
16A17A18D19D20C
21D22D23C24C25A
26C27D28A29C30C
31D32C33B34B35C
36B37B38A39C40C
41C42B43A44A45A
46C47A48C49B50C

Mã đề 421

1D2A3A4C5C
6B7A8B9A10C
11C12A13A14D15B
16C17A18D19B20D
21B22A23C24C25B
26B27C28B29D30D
31C32B33D34D35C
36C37D38B39D40D
41B42C43C44D45B
46D47D48A49C50A

Mã đề 422

1C2B3B4C5D
6B7D8A9A10D
11A12D13A14C15A
16A17C18A19C20A
21C22A23C24A25C
26D27C28A29D30C
31A32C33D34D35A
36D37A38D39C40C
41C42C43C44D45C
46D47A48D49D50B

Mã đề 423

1D2D3B4A5C
6A7D8B9B10B
11C12D13C14D15D
16C17B18A19B20A
21C22D23D24C25C
26B27B28D29A30B
31D32B33B34B35C
3637D38B39A40D
41A42A43C44A45D
46A47D48A49B50B

Mã đề 424

1C2B3B4C5D
6B7D8A9A10C
11A12D13A14C15C
161A17C18A19C20A
21C22A23C24D25C
26A27D28C29D30C
31A32C33D34D35A
36D37A38D39D40C
41C42D43C44C45A
46D47D48B49B50B
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.