Đề thi + Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2022

937

Sáng ngày 8/7, thí sinh nhóm Khoa học tự nhiên sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, trong đó có môn Sinh học với thời gian làm bài 50 phút.

Bài thi Khoa học tự nhiên bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Thí sinh lưu ý các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng 1 mã đề thi. Nweus thí sinh không cùng mã đề thi cần phải báo ngay với cán bộ coi thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Ngoài ra cũng cần phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất thông tin về đề thi và đáp án môn Sinh học thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 full 24 mã đề

 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 201
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 202
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 203
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 204
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 205
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 206
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 207
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 208
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 209
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 210
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 211
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 212
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 213
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 214
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 215
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 216
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 217
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 218
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 219
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 220
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 221
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 222
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 223
 • Đề thi môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 – Mã đề 224

Đáp án tham khảo môn Sinh học tốt nghiệp THPT năm 2022

(Theo những trang Giáo dục uy tín)

Mã đề 201

81A 82B 83A 84C
85D 86D 87A 88D
89C 90C 91B 92B
93B 94C 95C 96C
97A 98B 99B 100B
101A 102D 103B 104B
105A 106B 107A 108B
109 110 111 112
113A 114C 115D 116A
117C 118D 119C 120C

Mã đề 202

81D 82D 83C 84A
85B 86C 87A 88B
89C 90D 91D 92D
93C 94D 95C 96B
97A 98B 99B 100D
101A 102D 103D 104A
105A 106C 107D 108D
109B 110C 111C 112B
113C 114B 115A 116B
117A 118A 119C 120A

Mã đề 203

81C 82C 83D 84D
85A 86C 87B 88D
89D 90A 91C 92A
93D 94A 95D 96C
97B 98B 99D 100D
101B 102D 103B 104B
105D 106B 107C 108C
109B 110D 111B 112A
113D 114A 115B 116D
117B 118C 119C 120C

Mã đề 204

81C 82A 83A 84C
85D 86C 87A 88B
89D 90D 91D 92A
93C 94D 95B 96C
97A 98A 99C 100C
101A 102A 103C 104D
105B 106D 107B 108B
109A 110B 111A 112A
113D 114C 115B 116C
117A 118B 119A 120C

Mã đề 205

81D 82D 83C 84B
85C 86C 87B 88D
89A 90A 91B 92D
93D 94A 95C 96A
97D 98C 99B 100B
101A 102C 103A 104C
105A 106C 107C 108B
109D 110B 111B 112C
113C 114D 115A 116B
117B 118B 119B 120D

Mã đề 206

81B 82D 83A 84C
85C 86B 87B 88A
89A 90A 91B 92D
93D 94A 95D 96C
97A 98D 99C 100A
101D 102B 103B 104A
105D 106B 107B 108D
109A 110D 111B 112D
113B 114B 115B 116A
117B 118D 119B 120B

Mã đề 207

81A 82C 83A 84C
85D 86D 87C 88B
89A 90C 91D 92A
93B 94D 95C 96B
97D 98B 99C 100B
101C 102C 103A 104B
105B 106D 107B 108B
109C 110C 111A 112D
113A 114C 115D 116D
117C 118D 119C 120C

Mã đề 208

81B 82B 83B 84C
85B 86D 87A 88C
89B 90D 91B 92B
93C 94D 95C 96D
97A 98A 99D 100A
101C 102A 103C 104B
105B 106A 107D 108D
109D 110A 111A 112A
113A 114B 115A 116A
117C 118B 119A 120A

Mã đề 209

81A 82D 83D 84C
85A 86D 87B 88C
89C 90C 91B 92D
93A 94B 95D 96C
97B 98D 99B 100D
101D 102B 103D 104D
105C 106C 107C 108B
109D 110B 111A 112C
113A 114D 115A 116A
117D 118B 119D 120C

Mã đề 210

81A 82B 83D 84D
85A 86D 87A 88B
89B 90C 91A 92B
93D 94B 95B 96D
97A 98C 99D 100D
101C 102B 103C 104A
105A 106C 107D 108C
109A 110B 111C 112B
113B 114C 115C 116A
117B 118D 119D 120A

Mã đề 211

81C 82B 83D 84B
85D 86D 87B 88C
89C 90D 91B 92B
93C 94B 95B 96A
97C 98C 99A 100A
101A 102D 103A 104B
105C 106D 107C 108B
109A 110C 111C 112D
113D 114B 115C 116A
117D 118A 119C 120D

Mã đề 212

81C 82B 83B 84A
85A 86D 87D 88A
89C 90B 91A 92C
93D 94B 95A 96B
97A 98D 99B 100C
101A 102C 103B 104B
105C 106C 107A 108C
109C 110C 111A 112C
113A 114A 115B 116C
117C 118B 119B 120B

Mã đề 213

41B 42D 43C 44A
45B 46A 47A 48D
49D 50C 51D 52B
53A 54D 55D 56C
57C 58A 59C 60B
61B 62C 63A 64A
65A 66C 67B 68C
69D 70C 71C 72D
73D 74C 75C 76A
77D 78B 79B 80C

Mã đề 214

81A 82C 83A 84A
85C 86D 87A 88D
89B 90A 91C 92A
93B 94C 95D 96C
97B 98A 99A 100A
101C 102A 103A 104B
105C 106D 107C 108C
109D 110D 111A 112B
113B 114D 115A 116D
117B 118B 119C 120B

Mã đề 215

81D 82A 83A 84B
85B 86C 87C 88A
89B 90C 91C 92B
93D 94A 95D 96C
97D 98C 99C 100C
101A 102A 103A 104D
105D 106C 107D 108A
109D 110C 111D 112C
113A 114A 115A 116A
117A 118B 119A 120C

Mã đề 216

81A 82B 83C 84D
85D 86A 87B 88B
89D 90A 91D 92C
93D 94D 95D 96B
97C 98C 99C 100B
101C 102C 103B 104C
105C 106B 107D 108A
109D 110B 111A 112D
113A 114B 115A 116B
117A 118B 119D 120B

Mã đề 217

81A 82C 83B 84D
85A 86C 87D 88B
89C 90C 91A 92B
93A 94D 95C 96C
97B 98A 99C 100A
101D 102D 103B 104A
105D 106D 107B 108B
109A 110A 111C 112A
113D 114B 115B 116C
117B 118B 119B 120C

Mã đề 218

81D 82C 83D 84D
85A 86A 87D 88C
89C 90C 91B 92A
93B 94D 95B 96A
97B 98A 99B 100A
101D 102D 103B 104A
105A 106B 107B 108B
109D 110D 111D 112A
113A 114A 115C 116D
117B 118D 119A 120A

Mã đề 219

81C 82C 83A 84A
85D 86D 87B 88A
89B 90D 91D 92D
93C 94D 95C 96B
97D 98B 99D 100B
101B 102D 103C 104A
105B 106C 107C 108D
109A 110B 111C 112C
113A 114A 115B 116A
117C 118D 119A 120A

Mã đề 220

81C 82D 83B 84A
85C 86B 87D 88C
89B 90A 91C 92A
93C 94B 95C 96C
97D 98D 99D 100A
101C 102A 103C 104A
105A 106B 107B 108B
109D 110C 111B 112B
113B 114C 115D 116C
117D 118D 119B 120C

Mã đề 221

81C 82A 83C 84D
85A 86D 87B 88B
89D 90A 91C 92D
93C 94D 95C 96C
97A 98A 99B 100D
101C 102A 103C 104A
105B 106D 107D 108A
109D 110D 111A 112A
113C 114C 115D 116A
117C 118A 119C 120C

Mã đề 222

81A 82A 83D 84B
85C 86D 87B 88B
89B 90D 91C 92B
93B 94B 95D 96B
97D 98A 99D 100D
101B 102B 103A 104D
105B 106C 107C 108C
109A 110D 111C 112A
113C 114B 115D 116D
117A 118D 119C 120A

Mã đề 223

81A 82B 83D 84A
85D 86C 87A 88B
89D 90B 91C 92B
93B 94D 95C 96C
97D 98D 99B 100A
101D 102B 103C 104A
105C 106C 107B 108B
109A 110A 111 112
113 114 115 116
117 118 119 120

Mã đề 224

81D 82A 83A 84C
85A 86B 87C 88A
89B 90C 91B 92C
93B 94D 95A 96B
97A 98C 99B 100C
101C 102C 103D 104C
105A 106A 107B 108C
109A 110A 111B 112A
113C 114B 115A 116B
117C 118D 119B 120A