Đề thi + Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2022

1386

Sáng ngày 8/7, thí sinh nhóm Khoa học tự nhiên sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, trong đó có môn Hóa học với thời gian làm bài 50 phút.

Bài thi Khoa học tự nhiên bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Thí sinh lưu ý các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng 1 mã đề thi. Nếu thí sinh không cùng mã đề thi cần phải báo ngay với cán bộ coi thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Ngoài ra cũng cần phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất thông tin về đề thi môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2022 full 24 mã đề

Xem đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học full 24 mã đề dưới đây:

Đáp án tham khảo môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 201

41A42A43C44C
45D46D47D48C
49D50C51D52A
53D54A55A56C
57B58D59D60B
61B62C63A64A
65B66B67A68B
69A70B71C72B
73B7475B76B
7778B79B80A

Mã đề 202

41A42C43C44C
45B46C47A48B
49B50B51D52A
53C54B55A56D
57C58D59B60B
61B62A63A64B
65A66D67C68C
69D70C71A72B
73C74B75B76D
77C78C79D80A

Mã đề 203

41D42B43A44C
45D46A47C48C
49A50B51D52D
53A54A55C56B
57B58B59A60C
61B62D63C64A
65A66B67C68D
69A70D71C72C
73C74D75C76B
77B78D79B80C

Mã đề 204

41D42D43C44B
45C46B47D48C
49A50A51C52B
53D54D55A56A
57A58D59B60A
61D62A63A64C
65B66B67A68C
69B70A71A72A
73C74C75B76B
77A78C79B80C

Mã đề 205

41A42D43A44B
45A46D47D48D
49A50D51A52B
53B54C55A56D
57C58C59A60C
61C62D63B64C
65B66D67B68D
69B70D71C72B
73D74C75B76D
77B78D79C80B

Mã đề 206

41D42A43D44D
45C46A47D48D
49C50A51D52C
53B54B55B56C
57A58B59A60D
61A62B63B64B
65A66D67B68B
69A70B71A72A
73B74D75D76D
77B78D79B80A

Mã đề 207

41A42D43A44D
45A46A47C48D
49D50C51A52C
53D54B55A56B
57D58C59A60D
61B62D63B64D
65B66B67B68D
69C70C71C72B
73B74B75B76C
77C78B79A80B

Mã đề 208

41D42B43A44B
45D46A47C48A
49A50C51D52B
53A54A55C56A
57B58A59D60C
61B62A63B64D
65C66C67C68B
69B70D71D72A
73B74C75B76A
77B78C79D80B

Mã đề 209

41D42D43A44D
45B46D47C48B
49B50B51A52C
53D54A55A56C
57B58C59C60D
61B62D63D64C
65C66D67D68C
69C70B71B72A
73D74D75C76B
77B78C79C80B

Mã đề 210

41A42D43A44D
45D46C47B48A
49C50A51C52D
53C54C55D56A
57D58B59D60B
61C62C63A64A
65B66B67C68A
69B70C71B72D
73A74B75B76A
77A78C79C80B

Mã đề 211

41B42A43D44D
45C46C47C48D
49D50D51A52B
53C54A55D56D
57C58A59C60C
61D62B63B64C
65B66B67D68C
69A70A71B72C
73B74D75A76B
77B78B79B80A

Mã đề 212

41B42A43B44C
45C46C47D48B
49A50C51C52C
53B54D55A56A
57B58B59B60C
61A62D63A64D
65A66A67B68C
69C70A71B72C
73A74C75B76B
77B78A79C80C

Mã đề 213

41B42B43A44C
45A46A47D48C
49B50C51A52D
53C54D55A56C
57D58D59D60A
61B62D63C64A
65D66A67B68C
69C70D71D72D
73A74C75B76B
77B78C79B80D

Mã đề 214

41C42A43D44B
45A46A47B48D
49C50B51B52C
53C54A55C56A
57B58A59D60C
61D62D63D64C
65D66B67A68D
69C70B71B72C
73D74C75A76B
77B78A79C80A

Mã đề 215

41C42A43B44C
45A46B47A48C
49D50A51A52C
53B54B55D56C
57A58D59A60A
61D62A63D64D
65A66D67D68A
69D70C71D72A
73C74D75C76C
77C78A79C80D

Mã đề 216

41D42D43B44A
45C46C47C48A
49B50D51C52A
53C54A55C56D
57B58A59A60C
61A62C63A64D
65D66B67C68D
69D70D71C72C
73B74B75D76D
77A78B79D80C

Mã đề 217

41C42C43A44D
45B46B47A48A
49B50C51D52B
53D54D55C56A
57B58A59C60B
61A62D63C64C
65D66A67A68C
69D70D71A72A
73B74D75B76C
77B78C79A80C

Mã đề 218

41D42A43C44B
45C46C47C48B
49D50A51A52A
53D54B55A56D
57A58D59A60A
61D62A63A64A
65A66B67D68D
69B70A71B72D
73D74B75B76A
77A78B79D80D

Mã đề 219

41D42B43B44D
45D46C47C48C
49D50D51B52A
53D54D55A56D
57A58A59B60A
61A62B63A64D
65A66A67B68A
69B70C71C72C
73B74A75C76B
77B78C79B80C

Mã đề 220

41A42C43D44B
45C46B47C48B
49C50A51C52B
53A54A55B56A
57B58D59A60D
61C62D63C64B
65B66A67A68C
69B70D71C72D
73B74D75C76C
77D78B79A80D

Mã đề 221

41A42B43B44D
45A46C47D48A
49D50A51B52B
53D54A55A56C
57A58D59A60D
61D62C63C64D
65D66A67D68C
69C70C71A72D
73D74A75C76C
77A78B79D80C

Mã đề 222

41A42C43C44C
45A46A47B48A
49D50B51B52C
53B54C55C56A
57D58B59B60D
61C62B63B64A
65D66A67D68C
69D70D71D72D
73A74B75D76A
77B78A79D80D

Mã đề 223

41A42D43D44C
45D46B47A48B
49C50D51C52D
53C54D55C56A
57B58C59D60D
61C62B63C64D
65A66C67B68C
69A70B71B72A
73D74A75A76A
77A78D79B80B

Mã đề 224

41B42D43A44D
45B46C47A48A
49B50A51C52A
53D54C55B56B
57D58A59C60C
61C62D63B64B
65A66C67B68A
69C70B71B72B
73C74B75B76A
77A78B79A80C
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.