Đề thi + Đáp án môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2022

921

Sáng ngày 8/7, thí sinh nhóm Khoa học tự nhiên sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, trong đó có môn Hóa học với thời gian làm bài 50 phút.

Bài thi Khoa học tự nhiên bao gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Thí sinh lưu ý các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng 1 mã đề thi. Nếu thí sinh không cùng mã đề thi cần phải báo ngay với cán bộ coi thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Ngoài ra cũng cần phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất thông tin về đề thi môn Hóa học thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đề thi môn Hóa học tốt nghiệp THPT năm 2022 full 24 mã đề

Xem đề thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học full 24 mã đề dưới đây:

Đáp án tham khảo môn Hóa học tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 201

41A 42A 43C 44C
45D 46D 47D 48C
49D 50C 51D 52A
53D 54A 55A 56C
57B 58D 59D 60B
61B 62C 63A 64A
65B 66B 67A 68B
69A 70B 71C 72B
73B 74 75B 76B
77 78B 79B 80A

Mã đề 202

41A 42C 43C 44C
45B 46C 47A 48B
49B 50B 51D 52A
53C 54B 55A 56D
57C 58D 59B 60B
61B 62A 63A 64B
65A 66D 67C 68C
69D 70C 71A 72B
73C 74B 75B 76D
77C 78C 79D 80A

Mã đề 203

41D 42B 43A 44C
45D 46A 47C 48C
49A 50B 51D 52D
53A 54A 55C 56B
57B 58B 59A 60C
61B 62D 63C 64A
65A 66B 67C 68D
69A 70D 71C 72C
73C 74D 75C 76B
77B 78D 79B 80C

Mã đề 204

41D 42D 43C 44B
45C 46B 47D 48C
49A 50A 51C 52B
53D 54D 55A 56A
57A 58D 59B 60A
61D 62A 63A 64C
65B 66B 67A 68C
69B 70A 71A 72A
73C 74C 75B 76B
77A 78C 79B 80C

Mã đề 205

41A 42D 43A 44B
45A 46D 47D 48D
49A 50D 51A 52B
53B 54C 55A 56D
57C 58C 59A 60C
61C 62D 63B 64C
65B 66D 67B 68D
69B 70D 71C 72B
73D 74C 75B 76D
77B 78D 79C 80B

Mã đề 206

41D 42A 43D 44D
45C 46A 47D 48D
49C 50A 51D 52C
53B 54B 55B 56C
57A 58B 59A 60D
61A 62B 63B 64B
65A 66D 67B 68B
69A 70B 71A 72A
73B 74D 75D 76D
77B 78D 79B 80A

Mã đề 207

41A 42D 43A 44D
45A 46A 47C 48D
49D 50C 51A 52C
53D 54B 55A 56B
57D 58C 59A 60D
61B 62D 63B 64D
65B 66B 67B 68D
69C 70C 71C 72B
73B 74B 75B 76C
77C 78B 79A 80B

Mã đề 208

41D 42B 43A 44B
45D 46A 47C 48A
49A 50C 51D 52B
53A 54A 55C 56A
57B 58A 59D 60C
61B 62A 63B 64D
65C 66C 67C 68B
69B 70D 71D 72A
73B 74C 75B 76A
77B 78C 79D 80B

Mã đề 209

41D 42D 43A 44D
45B 46D 47C 48B
49B 50B 51A 52C
53D 54A 55A 56C
57B 58C 59C 60D
61B 62D 63D 64C
65C 66D 67D 68C
69C 70B 71B 72A
73D 74D 75C 76B
77B 78C 79C 80B

Mã đề 210

41A 42D 43A 44D
45D 46C 47B 48A
49C 50A 51C 52D
53C 54C 55D 56A
57D 58B 59D 60B
61C 62C 63A 64A
65B 66B 67C 68A
69B 70C 71B 72D
73A 74B 75B 76A
77A 78C 79C 80B

Mã đề 211

41B 42A 43D 44D
45C 46C 47C 48D
49D 50D 51A 52B
53C 54A 55D 56D
57C 58A 59C 60C
61D 62B 63B 64C
65B 66B 67D 68C
69A 70A 71B 72C
73B 74D 75A 76B
77B 78B 79B 80A

Mã đề 212

41B 42A 43B 44C
45C 46C 47D 48B
49A 50C 51C 52C
53B 54D 55A 56A
57B 58B 59B 60C
61A 62D 63A 64D
65A 66A 67B 68C
69C 70A 71B 72C
73A 74C 75B 76B
77B 78A 79C 80C

Mã đề 213

41B 42B 43A 44C
45A 46A 47D 48C
49B 50C 51A 52D
53C 54D 55A 56C
57D 58D 59D 60A
61B 62D 63C 64A
65D 66A 67B 68C
69C 70D 71D 72D
73A 74C 75B 76B
77B 78C 79B 80D

Mã đề 214

41C 42A 43D 44B
45A 46A 47B 48D
49C 50B 51B 52C
53C 54A 55C 56A
57B 58A 59D 60C
61D 62D 63D 64C
65D 66B 67A 68D
69C 70B 71B 72C
73D 74C 75A 76B
77B 78A 79C 80A

Mã đề 215

41C 42A 43B 44C
45A 46B 47A 48C
49D 50A 51A 52C
53B 54B 55D 56C
57A 58D 59A 60A
61D 62A 63D 64D
65A 66D 67D 68A
69D 70C 71D 72A
73C 74D 75C 76C
77C 78A 79C 80D

Mã đề 216

41D 42D 43B 44A
45C 46C 47C 48A
49B 50D 51C 52A
53C 54A 55C 56D
57B 58A 59A 60C
61A 62C 63A 64D
65D 66B 67C 68D
69D 70D 71C 72C
73B 74B 75D 76D
77A 78B 79D 80C

Mã đề 217

41C 42C 43A 44D
45B 46B 47A 48A
49B 50C 51D 52B
53D 54D 55C 56A
57B 58A 59C 60B
61A 62D 63C 64C
65D 66A 67A 68C
69D 70D 71A 72A
73B 74D 75B 76C
77B 78C 79A 80C

Mã đề 218

41D 42A 43C 44B
45C 46C 47C 48B
49D 50A 51A 52A
53D 54B 55A 56D
57A 58D 59A 60A
61D 62A 63A 64A
65A 66B 67D 68D
69B 70A 71B 72D
73D 74B 75B 76A
77A 78B 79D 80D

Mã đề 219

41D 42B 43B 44D
45D 46C 47C 48C
49D 50D 51B 52A
53D 54D 55A 56D
57A 58A 59B 60A
61A 62B 63A 64D
65A 66A 67B 68A
69B 70C 71C 72C
73B 74A 75C 76B
77B 78C 79B 80C

Mã đề 220

41A 42C 43D 44B
45C 46B 47C 48B
49C 50A 51C 52B
53A 54A 55B 56A
57B 58D 59A 60D
61C 62D 63C 64B
65B 66A 67A 68C
69B 70D 71C 72D
73B 74D 75C 76C
77D 78B 79A 80D

Mã đề 221

41A 42B 43B 44D
45A 46C 47D 48A
49D 50A 51B 52B
53D 54A 55A 56C
57A 58D 59A 60D
61D 62C 63C 64D
65D 66A 67D 68C
69C 70C 71A 72D
73D 74A 75C 76C
77A 78B 79D 80C

Mã đề 222

41A 42C 43C 44C
45A 46A 47B 48A
49D 50B 51B 52C
53B 54C 55C 56A
57D 58B 59B 60D
61C 62B 63B 64A
65D 66A 67D 68C
69D 70D 71D 72D
73A 74B 75D 76A
77B 78A 79D 80D

Mã đề 223

41A 42D 43D 44C
45D 46B 47A 48B
49C 50D 51C 52D
53C 54D 55C 56A
57B 58C 59D 60D
61C 62B 63C 64D
65A 66C 67B 68C
69A 70B 71B 72A
73D 74A 75A 76A
77A 78D 79B 80B

Mã đề 224

41B 42D 43A 44D
45B 46C 47A 48A
49B 50A 51C 52A
53D 54C 55B 56B
57D 58A 59C 60C
61C 62D 63B 64B
65A 66C 67B 68A
69C 70B 71B 72B
73C 74B 75B 76A
77A 78B 79A 80C