Đề thi + Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT năm 2022 full mã đề

1874

Sáng nay ngày 8/7, thí sinh thuộc nhóm khoa học xã hội sẽ bắt đầu thi nhóm 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất thông tin đề thi môn Giáo dục công dân năm 2022.

Bài thi Môn Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút. Về cơ bản, kiến thức trong bài thi vẫn nằm ở chương trình giáo dục THPT và chủ yếu ở lớp 12.

Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT năm 2022 dưới đây:

Đề thi GDCD tốt nghiệp THPT năm 2022

Xem đề thi môn GDCD kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 full mã đề dưới đây:

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 301

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 302

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 303

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 304

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 305

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 306

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 307

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 308

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 309

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 310

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 311

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 312

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 313

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 314

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 315

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 316

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 317

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 318

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 319

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 320

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 321

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 322

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 323

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 324

Đáp án môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 301

81D82A83D84B
85C86A87C88C
89D90A91B92D
93D94A95B96B
97B98C99A100A
101C102D103A104A
105C106B107D108D
109B110C111B112C
113D114C115A116D
117D118B119B120C

Mã đề 302

81C82C83A84A
85B86D87D88D
89A90C91A92C
93C94A95D96B
97B98D99D100C
101C102D103B104D
105A106A107B108C
109C110C111C112A
113C114D115C116C
117A118B119C120D

Mã đề 303

81B82A83D84B
85A86D87D88D
89A90A91C92B
93D94D95D96C
97B98D99D100B
101C102C103C104D
105B106B107B108C
109C110C111D112C
113D114B115C116C
117C118C119B120B

Mã đề 304

81D82A83A84B
85C86C87C88D
89A90D91D92C
93A94A95B96A
97C98D99B100A
101C102B103D104C
105B106A107B108A
109C110D111B112C
113B114C115B116A
117B118A119D120A

Mã đề 305

81B82D83B84D
85C86D87C88A
89B90C91C92D
93C94A95C96A
97C98C99A100D
101D102A103A104A
105D106A107D108C
109C110B111D112A
113A114C115A116C
117A118D119A120B

Mã đề 306

81A82C83C84B
85D86D87B88C
89C90D91B92D
93D94A95A96B
97D98B99B100A
101C102D103A104C
105A106B107D108B
109B110B111A112B
113C114A115A116B
117B118A119D120C

Mã đề 307

81A82B83A84A
85D86A87C88B
89C90B91C92B
93A94B95C96C
97A98D99B100C
101A102A103B104C
105A106A107B108C
109D110A111B112C
113D114D115D116B
117C118A119D120C

Mã đề 308

81C82C83B84D
85C86B87A88C
89D90A91A92C
93D94C95C96D
97A98B99B100A
101D102A103D104A
105A106B107B108A
109B110B111D112A
113D114B115A116B
117B118A119D120A

Mã đề 309

81D82C83D84C
85B86C87C88A
89C90D91A92B
93B94B95A96B
97D98C99D100A
101B102D103D104C
105B106C107C108B
109D110D111D112C
113D114A115D116B
117B118B119C120B

Mã đề 310

81C82D83D84A
85D86B87D88A
89C90D91C92D
93B94B95A96A
97A98D99A100A
101C102A103D104B
105C106C107C108B
109C110B111B112D
113B114C115C116A
117B118C119B120A

Mã đề 311

81D82C83A84C
85A86C87A88C
89C90B91C92C
93D94B95B96D
97D98B99D100A
101C102A103A104B
105A106B108D108A
109A110B111D112B
113C114A115D116B
117B118D119D120D

Mã đề 312

81D82D83C84A
85D86B87C88D
89D90B91C92C
93A94B95D96B
97A98A99C100A
101C102A103A104C
105C106A107C108C
109D110C111C112D
113D114A115A116C
117D118C119A120D

Mã đề 313

81C82B83B84D
85C86D87C88A
89A90D91C92D
93A94D95C96A
97A98D99A100C
101C102A103B104B
105D106C107C108A
109B110D111A112C
113B114B115B116D
117A118D119C120D

Mã đề 314

81D82D83A84B
85C86A87B88D
89D90D91C92A
93B94D95B96B
97A98B99D100C
101D102B103D104A
105C106B107A108C
109A110B111B112C
113D114C115B116C
117B118C119C120D

Mã đề 315

81A82D83C84B
85A86B87A88A
89B90B91A92B
93A94C95C96B
97C98D99D100A
101D102A103B104D
105B106A107B108A
109D110A111D112D
113A114B115B116D
117A118D119C120D

Mã đề 316

81D82B83C84B
85A86A87C88B
89A90A91C92A
93C94B95D96B
97D98B99A100D
101C102A103D104C
105C106C107A108B
109D110C111A112D
113C114C115C116A
117D118B119D120B

Mã đề 317

81A82B83D84D
85C86B87B88A
89D90C91A92B
93B94A95C96B
97B98A99A100B
101A102C103C104A
105C106C107A108B
109D110C111A112D
113C114C115C116A
117D118B119D120B

Mã đề 318

81A82B83C84A
85D86B87D88C
89D90A91A92B
93A94D95C96C
97B98B99B100A
101B102A103D104A
105D106A107D108B
109D110A111D112B
113D114B115A116B
117A118A119D120A

Mã đề 319

81D82C83C84A
85C86C87D88C
89A90C91B92A
93C94C95A96B
97A98D99B100B
101D102B103B104C
105D106B107C108D
109B110D111D112C
113B114D115B116D
117D118A119D120B

Mã đề 320

81D82B83C84C
85C86A8788B
89B90C91B92A
93C94B95B96D
97D98D99B100B
101B102C103D104B
105D106D107A108C
109D110A111D112A
113B114C115A116A
117C118A119D120B

Mã đề 321

81C82A83D84C
85D86D87B88C
89D90A91D92B
93B94A95D96C
97C98B99C100B
101A102D103D104C
105D106C107B108C
109B110A111C112B
113A114C115B116A
117D118A119B120A

Mã đề 322

81D82A83A84C
85D86D87C88A
89C90C91C92B
93C94D95B96D
97B98D99A100C
101C102B103B104C
105A106D107A108C
109C110D111B112A
113A114D115B116A
117C118B119A120D

Mã đề 323

81B82D83C84B
85D86A87C88D
89B90A91C92A
93D94B95A96C
97B98D99A100D
101D102C103C104C
105B106B107A108B
109A110D111B112D
113B114D115A116A
117A118C119A120D

Mã đề 324

81C82A83B84C
85D86D87B88C
89C90D91B92C
93B94A95B96B
97A98C99B100B
101C102B103A104A
105C106A107A108B
109A110C111A112A
113B114D115C116B
117A118D119A120C
Xin chào, mình là một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đây công việc đầu tiên của mình có liên quan tới lĩnh vực giáo dục, mình cũng có tư vấn cho khá nhiều bạn học sinh để có những lựa chọn phù hợp nhất trước khi thi đại học và tính đến năm 2023 mình đã có 6 năm làm công việc tư vấn tuyển sinh.