Đề thi + Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT năm 2022 full mã đề

1182

Sáng nay ngày 8/7, thí sinh thuộc nhóm khoa học xã hội sẽ bắt đầu thi nhóm 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất thông tin đề thi môn Giáo dục công dân năm 2022.

Bài thi Môn Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 50 phút. Về cơ bản, kiến thức trong bài thi vẫn nằm ở chương trình giáo dục THPT và chủ yếu ở lớp 12.

Đề thi môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT năm 2022 dưới đây:

Đề thi GDCD tốt nghiệp THPT năm 2022

Xem đề thi môn GDCD kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 full mã đề dưới đây:

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 301

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 302

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 303

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 304

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 305

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 306

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 307

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 308

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 309

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 310

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 311

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 312

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 313

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 314

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 315

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 316

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 317

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 318

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 319

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 320

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 321

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 322

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 323

Đề thi GDCD THPT 2022 – Mã đề 324

Đáp án môn Giáo dục công dân tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 301

81D 82A 83D 84B
85C 86A 87C 88C
89D 90A 91B 92D
93D 94A 95B 96B
97B 98C 99A 100A
101C 102D 103A 104A
105C 106B 107D 108D
109B 110C 111B 112C
113D 114C 115A 116D
117D 118B 119B 120C

Mã đề 302

81C 82C 83A 84A
85B 86D 87D 88D
89A 90C 91A 92C
93C 94A 95D 96B
97B 98D 99D 100C
101C 102D 103B 104D
105A 106A 107B 108C
109C 110C 111C 112A
113C 114D 115C 116C
117A 118B 119C 120D

Mã đề 303

81B 82A 83D 84B
85A 86D 87D 88D
89A 90A 91C 92B
93D 94D 95D 96C
97B 98D 99D 100B
101C 102C 103C 104D
105B 106B 107B 108C
109C 110C 111D 112C
113D 114B 115C 116C
117C 118C 119B 120B

Mã đề 304

81D 82A 83A 84B
85C 86C 87C 88D
89A 90D 91D 92C
93A 94A 95B 96A
97C 98D 99B 100A
101C 102B 103D 104C
105B 106A 107B 108A
109C 110D 111B 112C
113B 114C 115B 116A
117B 118A 119D 120A

Mã đề 305

81B 82D 83B 84D
85C 86D 87C 88A
89B 90C 91C 92D
93C 94A 95C 96A
97C 98C 99A 100D
101D 102A 103A 104A
105D 106A 107D 108C
109C 110B 111D 112A
113A 114C 115A 116C
117A 118D 119A 120B

Mã đề 306

81A 82C 83C 84B
85D 86D 87B 88C
89C 90D 91B 92D
93D 94A 95A 96B
97D 98B 99B 100A
101C 102D 103A 104C
105A 106B 107D 108B
109B 110B 111A 112B
113C 114A 115A 116B
117B 118A 119D 120C

Mã đề 307

81A 82B 83A 84A
85D 86A 87C 88B
89C 90B 91C 92B
93A 94B 95C 96C
97A 98D 99B 100C
101A 102A 103B 104C
105A 106A 107B 108C
109D 110A 111B 112C
113D 114D 115D 116B
117C 118A 119D 120C

Mã đề 308

81C 82C 83B 84D
85C 86B 87A 88C
89D 90A 91A 92C
93D 94C 95C 96D
97A 98B 99B 100A
101D 102A 103D 104A
105A 106B 107B 108A
109B 110B 111D 112A
113D 114B 115A 116B
117B 118A 119D 120A

Mã đề 309

81D 82C 83D 84C
85B 86C 87C 88A
89C 90D 91A 92B
93B 94B 95A 96B
97D 98C 99D 100A
101B 102D 103D 104C
105B 106C 107C 108B
109D 110D 111D 112C
113D 114A 115D 116B
117B 118B 119C 120B

Mã đề 310

81C 82D 83D 84A
85D 86B 87D 88A
89C 90D 91C 92D
93B 94B 95A 96A
97A 98D 99A 100A
101C 102A 103D 104B
105C 106C 107C 108B
109C 110B 111B 112D
113B 114C 115C 116A
117B 118C 119B 120A

Mã đề 311

81D 82C 83A 84C
85A 86C 87A 88C
89C 90B 91C 92C
93D 94B 95B 96D
97D 98B 99D 100A
101C 102A 103A 104B
105A 106B 108D 108A
109A 110B 111D 112B
113C 114A 115D 116B
117B 118D 119D 120D

Mã đề 312

81D 82D 83C 84A
85D 86B 87C 88D
89D 90B 91C 92C
93A 94B 95D 96B
97A 98A 99C 100A
101C 102A 103A 104C
105C 106A 107C 108C
109D 110C 111C 112D
113D 114A 115A 116C
117D 118C 119A 120D

Mã đề 313

81C 82B 83B 84D
85C 86D 87C 88A
89A 90D 91C 92D
93A 94D 95C 96A
97A 98D 99A 100C
101C 102A 103B 104B
105D 106C 107C 108A
109B 110D 111A 112C
113B 114B 115B 116D
117A 118D 119C 120D

Mã đề 314

81D 82D 83A 84B
85C 86A 87B 88D
89D 90D 91C 92A
93B 94D 95B 96B
97A 98B 99D 100C
101D 102B 103D 104A
105C 106B 107A 108C
109A 110B 111B 112C
113D 114C 115B 116C
117B 118C 119C 120D

Mã đề 315

81A 82D 83C 84B
85A 86B 87A 88A
89B 90B 91A 92B
93A 94C 95C 96B
97C 98D 99D 100A
101D 102A 103B 104D
105B 106A 107B 108A
109D 110A 111D 112D
113A 114B 115B 116D
117A 118D 119C 120D

Mã đề 316

81D 82B 83C 84B
85A 86A 87C 88B
89A 90A 91C 92A
93C 94B 95D 96B
97D 98B 99A 100D
101C 102A 103D 104C
105C 106C 107A 108B
109D 110C 111A 112D
113C 114C 115C 116A
117D 118B 119D 120B

Mã đề 317

81A 82B 83D 84D
85C 86B 87B 88A
89D 90C 91A 92B
93B 94A 95C 96B
97B 98A 99A 100B
101A 102C 103C 104A
105C 106C 107A 108B
109D 110C 111A 112D
113C 114C 115C 116A
117D 118B 119D 120B

Mã đề 318

81A 82B 83C 84A
85D 86B 87D 88C
89D 90A 91A 92B
93A 94D 95C 96C
97B 98B 99B 100A
101B 102A 103D 104A
105D 106A 107D 108B
109D 110A 111D 112B
113D 114B 115A 116B
117A 118A 119D 120A

Mã đề 319

81D 82C 83C 84A
85C 86C 87D 88C
89A 90C 91B 92A
93C 94C 95A 96B
97A 98D 99B 100B
101D 102B 103B 104C
105D 106B 107C 108D
109B 110D 111D 112C
113B 114D 115B 116D
117D 118A 119D 120B

Mã đề 320

81D 82B 83C 84C
85C 86A 87 88B
89B 90C 91B 92A
93C 94B 95B 96D
97D 98D 99B 100B
101B 102C 103D 104B
105D 106D 107A 108C
109D 110A 111D 112A
113B 114C 115A 116A
117C 118A 119D 120B

Mã đề 321

81C 82A 83D 84C
85D 86D 87B 88C
89D 90A 91D 92B
93B 94A 95D 96C
97C 98B 99C 100B
101A 102D 103D 104C
105D 106C 107B 108C
109B 110A 111C 112B
113A 114C 115B 116A
117D 118A 119B 120A

Mã đề 322

81D 82A 83A 84C
85D 86D 87C 88A
89C 90C 91C 92B
93C 94D 95B 96D
97B 98D 99A 100C
101C 102B 103B 104C
105A 106D 107A 108C
109C 110D 111B 112A
113A 114D 115B 116A
117C 118B 119A 120D

Mã đề 323

81B 82D 83C 84B
85D 86A 87C 88D
89B 90A 91C 92A
93D 94B 95A 96C
97B 98D 99A 100D
101D 102C 103C 104C
105B 106B 107A 108B
109A 110D 111B 112D
113B 114D 115A 116A
117A 118C 119A 120D

Mã đề 324

81C 82A 83B 84C
85D 86D 87B 88C
89C 90D 91B 92C
93B 94A 95B 96B
97A 98C 99B 100B
101C 102B 103A 104A
105C 106A 107A 108B
109A 110C 111A 112A
113B 114D 115C 116B
117A 118D 119A 120C