Đề thi + Đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022

963

Cập nhật thông tin chi tiết về đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022.

TrangEdu sẽ cập nhật sớm nhất thông tin về đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cấu trúc đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022

Bài thi môn Địa lý thuộc tổ hợp bài thi Khoa học xã hội kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ làm bài trong 50 phút theo hình thức khoanh trắc nghiệm.

Đề thi môn Địa lý sẽ được phát vào lúc 8h30 và bắt đầu tính thời gian làm bài từ 8h35.

Đề thi môn Địa lý bao gồm 40 câu hỏi, kiến thức chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

Các kiến thức về lý thuyết gồm 21 câu về địa lý tự nhiên, địa lý các vùng kinh tế, địa lý dân cư, địa lý các ngành kinh tế.

Các kỹ năng về địa lý sẽ chiếm 19 câu hỏi với 15 câu kiểm tra xem Alat, 4 câu về số liệu và biểu đồ.

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022

Xem chi tiết đề thi môn Địa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 full mã đề dưới đây:

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 301

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 302

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 303

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 304

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 305

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 306

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 307

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 308

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 309

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 310

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 311

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 312

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 313

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 314

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 315

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 316

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 317

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 318

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 319

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 320

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 321

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 322

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 323

Đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2022 – Mã đề 324

Đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT 2022

Mã đề 301

41C 42B 43D 44D
45B 46A 47A 48A
49C 50C 51C 52D
53A 54D 55C 56D
57B 58C 59C 60D
61B 62A 63B 64A
65B 66D 67A 68D
69B 70D 71C 72A
73B 74C 75D 76B
77C 78B 79D 80B

Mã đề 302

41B 42A 43B 44B
45C 46B 47B 48D
49A 50B 51D 52C
53D 54D 55B 56C
57D 58A 59A 60A
61B 62D 63A 64A
65C 66C 67D 68D
69A 70C 71A 72C
73A 74C 75D 76D
77A 78B 79C 80D

Mã đề 303

41B 42D 43D 44C
45A 46A 47D 48B
49D 50A 51B 52B
53D 54C 55C 56B
57B 58A 59D 60D
61C 62B 63B 64C
65C 66D 67B 68C
69B 70D 71B 72C
73B 74D 75A 76C
77B 78C 79B 80D

Mã đề 304

41A 42B 43D 44D
45A 46C 47B 48C
49C 50C 51A 52B
53B 54D 55A 56B
57C 58B 59A 60C
61A 62D 63D 64A
65D 66D 67B 68A
69C 70A 71C 72A
73D 74A 75C 76C
77A 78C 79D 80D

Mã đề 305

41A 42B 43D 44C
45A 46B 47A 48C
49D 50C 51C 52C
53B 54D 55A 56A
57B 58B 59D 60A
61D 62C 63C 64A
65A 66D 67C 68A
69A 70D 71B 72C
73B 74D 75B 76B
77D 78D 79C 80A

Mã đề 306

41D 42C 43B 44C
45B 46A 47C 48B
49A 50A 51A 5D
253B 54C 55D 56A
57D 58A 59B 60D
61A 62D 63D 64D
65B 66A 67D 68A
69B 70B 71A 72B
73A 74D 75B 76D
77B 78A 79D 80B

Mã đề 307

41C 42D 43D 44A
45B 46A 47C 48B
49A 50D 51A 52A
53C 54D 55A 56C
57D 58A 59D 60D
61B 62C 63D 64B
65C 66A 67B 68A
69B 70C 71A 72D
73B 74A 75B 76D
77A 78D 79B 80B

Mã đề 308

41D 42D 43A 44B
45B 46C 47A 48B
49C 50C 51B 52A
53B 54A 55A 56B
57A 58D 59A 60C
61B 62D 63C 64D
65A 66C 67A 68A
69D 70D 71C 72C
73B 74C 75C 76D
77C 78A 79D 80B

Mã đề 309

41D 42D 43C 44B
45C 46D 47B 48C
49C 50D 51C 52C
53B 54D 55D 56B
57D 58C 59C 60B
61A 62B 63C 64B
65B 66A 67D 68C
69B 70C 71D 72C
73A 74D 75B 76D
77A 78B 79B 80D

Mã đề 310

41C 42A 43D 44A
45B 46B 47B 48C
49D 50D 51C 52A
53D 54C 55D 56D
57B 58D 59D 60C
61A 62D 63A 64A
65A 66B 67C 68B
69D 70C 71A 72B
73D 74C 75A 76B
77C 78 79 80

Mã đề 311

41C 42D 43A 44C
45D 46B 47A 48A
49B 50B 51D 52D
53D 54B 55A 56D
57C 58C 59A 60D
61A 62A 63A 64C
65D 66A 67B 68B
69C 70D 71B 72C
73A 74B 75A 76B
77C 78B 79D 80B

Mã đề 312

41B 42A 43B 44B
45A 46A 47C 48B
49C 50B 51C 52B
53C 54A 55C 56C
57D 58D 59A 60B
61A 62C 63B 64B
65C 66D 67B 68D
69A 70A 71A 72B
73A 74C 75C 76B
77B 78C 79A 80C

Mã đề 313

41D 42A 43B 44B
45D 46A 47B 48C
49C 50B 51C 52A
53C 54A 55C 56C
57B 58C 59C 60C
61D 62D 63A 64A
65D 66A 67D 68D
69A 70B 71D 72D
73B 74D 75D 76B
77A 78D 79A 80B

Mã đề 314

41C 42D 43C 44D
45D 46B 47C 48A
49C 50B 51D 52A
53D 54C 55A 56C
57D 58B 59D 60B
61A 62D 63C 64C
65B 66D 67C 68D
69A 70D 71B 72B
73A 74A 75B 76A
77A 78C 79B 80C

Mã đề 315

41A 42B 43A 44B
45D 46B 47B 48A
49D 50D 51C 52C
53D 54C 55D 56D
57A 58A 59C 60C
61D 62A 63A 64C
65D 66D 67A 68C
69A 70D 71C 72C
73D 74C 75A 76C
77C 78A 79D 80D

Mã đề 316

41D 42C 43D 44B
45C 46B 47B 48A
49A 50C 51A 52A
53D 54D 55A 56B
57A 58B 59A 60B
61D 62C 63D 64C
65D 66C 67D 68A
69B 70B 71A 72A
73D 74C 75B 76C
77C 78C 79A 80B

Mã đề 317

41B 42D 43A 44B
45C 46D 47A 48D
49D 50C 51D 52B
53A 54D 55C 56D
57A 58C 59D 60A
61D 62A 63B 64A
65D 66 67C 68C
69B 70A 71C 72B
73A 74B 75C 76B
77B 78D 79C 80A

Mã đề 318

41B 42B 43B 44A
45C 46B 47C 48A
49D 50B 51A 52C
53B 54D 55C 56B
57D 58D 59A 60D
61A 62A 63B 64A
65D 66D 67B 68A
69D 70D 71C 72B
73C 74B 75A 76D
77B 78D 79A 80D

Mã đề 319

41B 42D 43D 44D
45C 46C 47A 48B
49C 50A 51B 52C
53D 54A 55C 56B
57D 58A 59C 60D
61A 62C 63D 64C
65A 66B 67D 68D
69D 70A 71B 72B
73A 74D 75D 76C
77D 78B 79C 80B

Mã đề 320

41B 42B 43D 44D
45C 46A 47C 48C
49B 50A 51A 52D
53D 54D 55B 56C
57B 58C 59C 60A
61B 62A 63D 64B
65B 66A 67C 68B
69D 70B 71D 72A
73A 74C 75C 76A
77A 78D 79C 80C

Mã đề 321

41D 42A 43C 44B
45C 46B 47B 48D
49D 50C 51B 52D
53C 54A 55A 56D
57D 58A 59C 60D
61D 62C 63C 64A
65C 66A 67D 68A
69D 70A 71A 72D
73C 74A 75D 76A
77A 78D 79C 80A

Mã đề 322

41D 42B 43D 44A
45B 46A 47D 48B
49C 50B 51A 52C
53C 54B 55A 56B
57C 58D 59D 60D
61B 62C 63C 64B
65C 66B 67D 68C
69A 70B 71A 72A
73D 74A 75D 76D
77D 78B 79A 80A

Mã đề 323

41B 42C 43C 44A
45B 46D 47D 48A
49C 50C 51A 52B
53A 54D 55C 56A
57B 58D 59D 60A
61A 62C 63C 64B
65A 66B 67D 68C
69B 70D 71D 72A
73B 74D 75D 76C
77D 78C 79B 80B

Mã đề 324

41D 42A 43D 44D
45D 46C 47C 48C
49A 50A 51C 52A
53C 54A 55C 56B
57B 58A 59C 60B
61A 62C 63A 64C
65B 66B 67B 68C
69B 70A 71C 72B
73C 74A 75B 76A
77C 78B 79B 80B